Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.04. 2003, KL. 09.00.

 

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen, Anne Elisabeth Ljunggren, Tine Eidsvaag, Arve Asbjørnsen

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Anne B. Åsmul, Svenn Sivertssen

Studentrepresentanter:

Lars Eriksen, Peter Forras

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Jan S. Vaagen, nestleder

 

Før det ordinære styremøtet var det møte med Det samfunnsvitenskapelige fakultet, der prodekanus for undervisning Sigve Tjøtta, professor Harald Sætren, Inst. for adm. og org.vitenskap, og fakultetsbibliotekar Tom Johnsen deltok i tillegg til styremedlemmene. Johnsen, Tjøtta og Sætren orienterte og presenterte synspunkter. Deretter var det diskusjon på grunnlag av deres innlegg, med særlig vekt på hvilke tjenester biblioteket kan/bør yte, spesielt i lys av kvalitetsreformen for høyere utdanning.

 

Til dagsorden: Styrets leder foreslo at Orienteringssak S09 b) ble ført opp som ordinær sak og behandlet som sak S12/2003. Styret sluttet seg til dette forslaget.

 

S 08/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 12.02. 2003

 

Protokollen fra forrige styremøte 12.02. 2003 ble godkjent.

 

S 09/2003.

ORIENTERINGSSAKER

 

a)

Flytting/ombygginger ved UB: Status/fremdrift. Bibliotekdirektøren orienterte.

Ombyggingen ved UBBSV er utsatt inntil videre pga. at kostnadene har vist seg å bli mye høyere enn tidligere beregnet.

Ombyggingen ved UBBHF går etter planen. UB vil få benytte lokaler etter dupliserings­tjenesten i HF-bygget, slik at det blir behov for færre brakker i ombyggingsperioden, og de eksisterende planene vil bli justert. UB vil få disponere en del arealer i Realfagbygget til erstatning for det planlagte depotmagasinet i Herman Foss gt. 6.

Det medisinske fakultetsbibliotek åpnet i sine nye lokaler i BB-bygget 03.03.03.

 

b)

Flyttet til ordinær sak (sak S12/2003).

 

c)

Notat fra UBs ET-utvalg om fordeling av utgiftene til elektroniske tidsskriftpakker ble tatt til etterretning.

 

d)

Ledergruppen ved UB hadde et møte 27.02.03 med utdanningsdirektør Mette Torrissen, der en særlig drøftet UBs rolle i tilknytning til kvalitetsreformen for høyere utdanning, herunder IKT-basert undervisning, tilgang til (elektroniske) informasjonsressurser, mulighetene for en sterkere integrering av UBs tjenester i det totale læringsmiljøet ved UiB, og for et nærmere samarbeid mellom UB og utdanningsavdelingen i denne forbindelse.

 

e)

Bibliotekdirektøren deltok på en studiereise for ledergruppen ved UiB til Nederland (Amsterdam/Utrecht) 12.-14.03. 2002. Program: Utdanningsreformen/studie­programmer/bibliotekbesøk.

 

f)

Kopi av brev fra UB til Universitetets forskningsutvalg med et foreløpig notat om veien videre når det gjelder elektronisk publisering ved UiB ble delt ut på møtet. Det vil bli utarbeidet et mer omfattende notat om saken som vil bli lagt fram for styret senere.

 

g)

Styreleder gav uttrykk for ønske om at styret får til orientering referater fra stabsmøter og fra møter i utvalg ved UB. Referater fra utvalg ved UB vil bli som hovedregel bli lagt fram for styret, men bibliotekdirektøren anser stabsmøtene som uformelle interne rådslagningsmøter uten framlegging av referat til styret.

 

h)

Det foreligger nå en revidert utgave av Handlingsplan for IKT-støttet læring i de nye studieprogrammene etter høring og behandling i Utdanningsutvalget ved UiB. Planen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2003/S09-2003-h.doc.

 

i)

Styreprotokollen vil heretter bli undertegnet av styrets leder.

 

S 10/2003.

ÅRSMELDING 2002 FOR UB

Saksforelegg av 27.03. 2003.

Vedtak (enstemmig):

Styret godkjente forslaget til årsmelding 2002 for Universitetsbiblioteket med de endringer som fremkom på møtet.

 

S 11/2003.

BUDSJETT 2003 - DISPONERING AV OVERFØRTE MIDLER FRA 2002

Saksforelegg av 27.03. 2003.

Vedtak (enstemmig):

Overførte midler fra 2002 på UBs budsjett på kr. 2.105.000, samt kr. 677.747 som er disponible pga. overskridelser på bokkonto ved en del fakulteter, disponeres i samsvar med forslaget i saksforelegget.

 

S 12/2003.

DISPONERING AV MIDLER TIL LÆRINGSSENTRE VED UB I 2003

Saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak. Som vedlegg fulgte forslag fra UBs avdelinger mv., samlet oversikt over forslag fra avdelingene mv., og notat fra styreleder som grunnlag for videre behandling av saken. Styret vedtok å behandle saken som ordinær sak. Saksforelegg fra UBs administrasjon ble delt ut på møtet. Det var enighet i styret om å fordele de tildelte midler i to hovedpotter, én del til fellestiltak (kompetanseutvikling, referansehåndteringsverktøy mv.) som vil komme hele UB til gode, og én del til utstyr, inventar mv. ved enkeltavdelinger ved UB.

Vedtak (enstemmig):

Etter å ha vurdert søknadene fra avdelingene, vil styret starte utbyggingen av læringssentre på UB ved å satse på UBBHF, UBBRB, UBBJUR, samt videreføre utbyggingen på UBBPS. Søknadene fra disse avdelingene konkretiseres i samarbeid med UBs administrasjon fram til neste styremøte, særlig når det gjelder økonomi, etablering av samarbeid med fagmiljøer og videre konkretisering av innholdet i læringssentrene.

Følgende saker forberedes til neste styremøte:

1.  Tiltak knyttet til felles kompetanseheving for UBs personale

2.  Utarbeiding av en felles, fakultetsovergripende undervisningsmodul i grunnleggende informasjonskunnskap for lavere grads studenter

3.  UB lager opplegg for utprøving og evaluering av referansehåndteringssystemer ved UiB

4.  Det etableres kontakt med Utdanningsavdelingen med henblikk på en best mulig koordinering og integrering mellom UBs tjenester/læringssentrene, det eller de ’Learning Management-system’(ene) som velges ved UiB, og den nye studentportalen som nå er satt i drift.

Det framlegges på neste styremøte en best mulig kvalitetssikret kalkyle for hvordan avsetningen på 2 mill. til læringssentre skal brukes.

 

S 13/2002.

EVENTUELT

 

  a)

Anne B. Åsmul opplyste at Utdannings- og forskningsdepartementet har laget en ny generell nettportal for utdanningssøkende. Denne har dårlig informasjon om bibliotektjenester, og har til dels foreldete lenker til UBB.

 

  b)

Neste styremøte som tidligere er fastsatt til 6. juni, flyttes til torsdag 12. juni 2003, kl. 09.00.

 

  c)

Det tas sikte på å holde en markering av avslutningen av konverteringsprosjektet ved UB fredag 13. juni 2003.

 

Møtet ble hevet kl. 12.00.

 

Gjert Kristoffersen
styreleder

 

 23.04. 2003.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.