Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 12.02. 2003, KL. 09.00.

 

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen, nestleder, Anne Elisabeth Ljunggren, Tine Eidsvaag, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Anne B. Åsmul, Leif Magne Iversland

Studentrepresentanter:

Lars Eriksen, Peter Forras

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Gjert Kristoffersen, Svenn Sivertssen

 

S 01/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 17.12. 2002

 

Protokollen fra forrige styremøte 17.12. 2002 ble godkjent.

 

S 02/2003.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Flytting/ombygginger ved UB: Status/fremdrift. Bibliotekdirektøren orienterte.

UBBHF: Ombyggingsarbeidene i HF-kjelleren og biblioteklokalene i HF-bygget vil starte i begynnelsen av mars. Hovedbygningen på Haakon Sheteligs plass 7 skal være tømt innen 17.11.03. Magasinene i Herman Fossgt. 6 er ikke klargjort. Det arbeides med å finne erstatning for det planlagte depotmagasinet i dette bygget. Depotmagasinet i Nygårdsgt. 5 er nå fylt opp, inkl. lokaler til Universitetets sentrale arkiv, som UB har fått disponere midlertidig.

Flyttingen av Det medisinske fakultetsbiblioteks avdelinger på Haukeland sykehus og De prekliniske institutter til Bygg for biologiske basalfag har nå startet. Biblioteket er stengt 13.-28.02.03, og vil åpne igjen i de nye lokalene 03.03.03.

 

  b)

UB har fått en egen tildeling på 2 mill. kr. i 2003 til etablering av læringssentre. UBs avdelinger har utarbeidet prosjektplaner og kostnadsoverslag for 2003 for etablering av læringssentre ved avdelingene. På dette grunnlag vil det bli utarbeidet en samlet plan for disponering av tildeling til etablering av læringssentre ved UB i 2003, som vil bli lagt fram for styret.

 

  c)

IKT-strategi for UiB for perioden 2003-2006 – høringsuttalelse fra UB er tilgjengelig på webadresse http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2003/IKT-strategi-UiB-hoering.doc

 

  d)

UB er av UiBs forskningsutvalg invitert til å komme med innspill til utvalget og UiBs styre ang. UBs posisjon/strategi innen IKT og formidling, herunder elektronisk publisering. Det ble holdt et uformelt møte med prorektor Rune Nilsen om denne saken 04.02.03.

 

  e)

Foreløpig regnskap for 2002 var sendt ut pr. e-post før møtet. Rapportene ble tatt til etterretning.

 

  f)

Det foreligger nå en innstilling, "Norsk digitalt bibliotek", avgitt av en arbeidsgruppe oppnevnt av ABM-utvikling for å utrede hovedutfordringer for etablering av et norsk digitalt bibliotek. Innstillingen er tilgjengelig på
http://www.abm-utvikling.no/prosjekter/Bibliotek/Digbib/Digbib_5.pdf

 

S 03/2003.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det matematisk-natur­vitenskapelige fakultetsbibliotek - UTLYSING

Saksforelegg av 06.02. 2003.

Vedtak (enstemmig):

Det vert lyst ut ei stilling som universitetsbibliotekar innan biologiske fag ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek.

 

S 04/2002.

ÅRSPLAN 2003 FOR UB

Saksforelegg av 06.02. 2003.

Det ble på møtet foreslått noen mindre endringer og tilføyelser i planen. Styret sluttet seg til disse endringsforslagene.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til Årsplan 2003 for Universitetsbiblioteket med de endringer og tilføyelser som fremkom på møtet. Endelig versjon av planen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/dok/aarsplan2003-UB.htm

 

S 05/2003.

RETNINGSLINJER FOR SØKNADER OM FAGLIGE REISER, DELTAKELSE PÅ KURS, SEMINARER, KONFERANSER, O.L.

Saksforelegg av 06.02. 2003.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det utsendte forslag til retningslinjer for søknader om faglige reiser, deltakelse i kurs, seminarer, konferanser, o.l.

 

S 06/2003.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2003

Saksforelegg av 06.02. 2003.

Det ble på møtet foreslått en tilføyelse i pkt. 3 i vedtaket. Styret sluttet seg til dette endringsforslaget.

Vedtak (enstemmig):

1)   Det fordeles kr. 700.000 i litteraturmidler til UBB (dvs. ikke fagfordelt litteratur, inkl. tverrfaglige databaser mv.).

2)   Det settes av kr. 60.000 forlodds til EU-dokumentasjonssenter (EDC).

3)   Den ekstra tildelingen til UB på 1,454 mill. kr. i 2003 fordeles på fakulteter/ fagområder til tidsskrifter i forhold til deres andel av den samlete tidsskriftporteføljen ved UB.

4)   Det fordeles kr. 19.450.000 i litteraturmidler til fakultetene i henhold til den vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler. Av dette beløpet øremerkes kr. 2,5 mill. til elektroniske fellespakker. Utgiftene til disse fordeles på fagene/fakultetene i forhold til deres andel i fellespakkene.

Dette gir følgende tildeling av litteraturmidler til fakulteter/fagområder i 2003:

 

S 07/2002.

EVENTUELT

Jan S. Vaagen minnet om EUs 6. rammeprogram og om at en bør tenke på hvordan infrastrukturen i dette kan utnyttes til kulturformål, f.eks. på biblioteksektoren. Bibliotekene bør ses på som en europeisk kulturressurs.

 

Møtet ble hevet kl. 10.20.

 

   26.02. 2003.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.07.05 av jer.
til denne siden.