Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 04.12. 2003

SAK S 29/2003

Arkivkode 11
Sak nr. 03/4958

BUDSJETT 2004. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV BEVILGNINGER TIL UB

1.  De økonomiske rammene

Universitetsstyret vedtok på møte 27.11.03 fordeling av budsjett for Universitetet i Bergen for 2004. Styret prioriterer kvalitets­reformen og forskningssatsingene, i tråd med behandlingen av styresak 79/03 (Budsjett 2004, strategiske prioriteringer) og med omtale av Universitetets mål og oppgaver i saksforelegget til styremøtet 27.11. I budsjettrammen for UiB i 2004 er det lagt inn en økning på 66,6 mill. kr. til gjennomføring av kvalitetsreformen for høyere utdanning.

Forslag til statsbudsjett er ennå ikke vedtatt av Stortinget. Budsjettforslaget er derfor vedtatt med forbehold om endelig behandling og vedtak i Stortinget.

Universitetsbiblioteket er tildelt et ordinært totalbudsjett på kr. 82.581.000 for 2004. I rammen er det lagt inn en lønns- og priskompensasjon på 2,5 %, og en videreføring av omstillingsmidler til elektronisk publisering på samme nivå som i 2003. Avsetningen til internhusleie er økt med kr. 1.279.000. Dette skal dekke den generelle prisstigningen på 2,5 % samt økning i UBs arealer i 2003. Videre er det i rammen lagt inn en særskilt styrking med 2 mill. kr., som det forutsettes at UB benytter til arbeidet med ny bibliotekportal og overgang til elektroniske tidsskrifter. Det forutsettes at egen tildeling til HMS-tiltak, sikringstiltak, flytting mv. gjennom Eiendomsavdelingen videreføres på samme nivå som i 2003, da den var på kr. 250.000. Utenom den ordinære budsjettrammen ble det vedtatt at UB skal få en egen tildeling på 4 mill. kr. til læringssentre som ledd i oppfølgingen av kvalitetsreformen i 2004. I tillegg er det budsjettert med kr. 786.000 til eksternt finansiert virksomhet ved UB (samme beløp som budsjett 2003). Disse midlene inngår ikke i den ordinære budsjettrammen.

Saksforelegget for Universitetsstyret er tilgjengelig på
http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2003/11-27/093.htm

Den ordinære tildelingen på kr. 82.581.000 til UB for 2004 fremkommer som følger:

 

 

2.   Mål og oppgaver

I henhold til strategiplan for 2002-2006 har Universitetsbiblioteket som hovedmål (visjon) ”å videreutvikle sine tjenester slik at biblioteket kan oppfylle de behov ansatte og studenter må ha tilfredsstilt for å kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på høyt internasjonalt nivå”. Kvalitetsreformen for høyere utdanning som er iverksatt ved Universitetet i Bergen fra høsten 2003 har stor betydning for organiseringen av UBs tjenester. UB vil:

a)        gjøre aktuell informasjon i elektronisk form tilgjengelig for studenter og andre til bruk bl.a. i IKT-basert læring/undervisning, med særlig vekt på

1)   skaffe tilgang til flest mulig dokumenter, tidsskrifter, databaser osv. i elektronisk (fulltekst) format,

2)   digitalisere og gjøre tilgjengelig historiske primærkilder (dokumenter, bilder, manuskripter, kart, mv. fra bibliotekets egne samlinger og fra Universitetet ellers),

b)        etablere læringssentre, der en i samarbeid med fakultetene integrerer bibliotektjenester, IT-tjenester (PC-arbeidsstasjoner med tilgang for studentene til Internett, fagdatabaser mv.), og pedagogiske tjenester (tilrettelegging og produksjon av undervisningsopplegg og undervisningsmateriale).

 

Digitalisering og tilgjengeliggjøring av historiske primærkilder vil i tillegg til den betydning dette vil ha for IKT-basert læring/undervisning også kunne gi vesentlige bidrag til Universitetets formidlingsvirksomhet.

På grunnlag av ovenstående prioriterte UB følgende hovedoppgaver i budsjettforslaget for 2004:

Ø      Oppbygging/videreutvikling av det digitale bibliotek, oppfølging av kvalitetsreformen for høyere utdanning, inkl. videre utbygging av læringssentre og videreutvikling av elektroniske bibliotek- og informasjonstjenester

Ø      Styrking av litteraturbudsjettet, med særlig vekt på anskaffelse av litteratur i elektronisk form

Ø      Personalpolitikk og arbeidsmiljø, inkl. organisasjons- og ledelsesutvikling, og kompetanseutvikling

Ø      Sikringssystem/selvbetjent utlån

Ø      Ferdigstilling av depotmagasin for hele UB med kompakthyller

Ø      Ombygging/arealutvidelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

Ø      Videreføring av ombygging av Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek

I avsnittet Fordeling av midler til kvalitetsreformen i Universitetsdirektørens saksframlegg er det gitt følgende omtale av UB (s. 22):

UB bidrar aktivt til utviklingen av nye IKT- baserte lærings- og undervisningsformer, som utgjør sentrale elementer i kvalitetsreformen. Som et ledd i iverksettingen av reformen er etablering av læringssentre prioritert. Sammen med en felles bibliotekportal, med sikte på bedre tilgang til nettressurser, bidrar etableringen av læringssentre til utviklingen av det digitale bibliotek.

Ny teknologi gir muligheter for effektivisering som man tidligere vanskelig kunne påregne. For Universitetsbiblioteket vil en gradvis økning i andelen elektronisk tidsskrift på sikt føre til redusert arealbehov, som igjen kan omsettes i et bedre tilbud. Ved å koble dette opp mot elektronisk baserte læringssentre kan en oppnå ytterligere forbedring/effektivisering.

Universitetsdirektøren foreslår at det settes av 4 mill kroner til videre etablering av læringssentre ved ytterligere fakultetsbibliotek.

I tillegg heter det om UB i kap. 4.2.3  Kostnader/investeringer:

Rehabiliteringen av Universitetsbiblioteket (UB) er nå godt i gang, men vil kreve store ressurser også i 2004.

I forslaget til hovedfordeling av UBs budsjett i 2004 har vi lagt til grunn prioriteringene i UBs strategiplan for 2002-2006 og i UBs budsjettforslag for 2004, samt føringene i Universitets­direktørens forslag til budsjett for UiB i 2004.

 

3 .  Hovedfordeling av budsjett 2004

Samlet tildeling til UB er på kr. 82.581.000 til internt finansiert virksomhet i 2004. Dette er en nominell økning fra 2003 på kr. 5.234.000, eller 6,8 %. Tildelingen inkluderer en lønns- og priskompensasjon på 2,5 %, som også skal dekke virkningen av lønnsoppgjøret i 2004.

I utgangspunktet ser det ut til at UB vil få en rimelig god økning i tildelte budsjettmidler i 2004. Men for å få en reell sammenligning med fjorårets budsjett må det foretas to justeringer:

1.      Økningen i internhusleie på 1.279.000 må trekkes fra, da dette ikke er en reell økning. Dersom dette beløpet holdes utenom, har UB fått en nominell økning på kr. 3.955.000, eller ca. 5 % i forhold til tildelt budsjett i 2003 på kr. 77.347.000.

2.      Det må tas hensyn til den reelle lønns- og prisstigningen for UBs utgifter, ikke den generelle satsen på 2,5 % som UiB har lagt inn, og som de selv opplyser er lavere enn den kompensasjonen som er lagt til grunn for tildelingen til UiB i Statsbudsjettet, der det opereres med en lønns- og prisstigning på 3,35 %.

Vi regner med følgende reelle lønns- og prisstigning innenfor de viktigste utgiftspostene på UBs budsjett i 2004:

Generell lønns- og prisstigning:     3,35 %

Prisstigning for litteratur:               8 %

Litteraturbudsjettet utgjør nesten 30 % av totalbudsjettet. Samlet lønns- og prisstigning for hele UBs budsjett kan dermed anslås til ca. 4,7 %. Dersom denne prognosen slår til, får UB en beskjeden økning i realverdien av disponible midler på det ordinære budsjettet fra 2003 til 2004 på ca. 0,3 %, eller ca. kr. 235.000.

De to desidert tyngste postene på UBs totalbudsjett er lønns­budsjettet og litteraturbudsjettet. Disse to postene utgjør i 2003 henholdsvis 38.934.000 og 23.203.000 kr. av et totalbudsjett på 79.452.000 kr. (inkl. overføringer fra 2002), dvs. 49,0 og 29,2 %. Resten (17.315.000 eller 21,8 %) utgjøres av drifts- og utstyrsmidler, hvorav internhusleie alene i 2003 beløper seg til 10.587.000.

 

3.1.   Lønn 

UBs styre vedtok et lønnsbudsjett for 2003 som skulle dekke lønn til 99,7 årsverk. Store deler av UB er inne i en påbegynt eller planlagt ombyggingsfase. UB arbeider for å effektivisere driftsoppgaver bl.a. ved å anskaffe verktøy som forenkler utlån, merking og andre rutiner. Samtidig er det i forbindelse med innføring av kvalitetsreformen på Universitetet avdekket økte behov for å yte veiledningstjenester i førstelinjen. Behovet for arbeidskraft vil etter bibliotekdirektørens oppfatning derfor ligge på samme nivå som i 2003. Det økte behovet i førstelinjetjenesten bør også avhjelpes ved at ledige stillinger knyttet til indre tjenester vurderes nøye med tanke på overføring av ressurser til førstelinjetjenesten. Vi foreslår derfor at lønnsbudsjettet for 2004 opprettholdes på samme realnivå som i 2003. I 2003 var vedtatt lønnsbudsjett på 39.000.000, men ble senere justert til 38.200.000 pga overflytting av 2,3 årsverk til avdelinger utenfor UB. På grunn av at det i 2003 var et nulloppgjør er det ikke overheng i 2004. Lønnskompensasjon på ca. 2,5 % beregnes derfor for ca. 2/3 av 2004. Vi foreslår ut fra dette at lønnsbudsjettet for 2004 settes til kr. 38.900.000.

 

 

3.2.   Bokkonto

Det er sterkt ønskelig å opprettholde og helst øke realverdien av litteraturtildelingene, samt å videreføre og øke satsingen på det digitale bibliotek, inkl. elektroniske tidsskrifter. I den forbindelse er det behov for en vurdering av forholdet mellom trykte og elektroniske utgaver av tidsskrifter, bl.a. av hvilke tidsskrifter vi bør ha bare i elektronisk form, og hvilke vi også bør ha i papirform, samt av hvordan trykte utgaver av tidsskrifter som også er elektronisk tilgjengelig, skal behandles. Jf. sak S 28/2003, der det foreslås å oppnevne et utvalg for å utrede disse spørsmålene.

I 2003 ble det av tildelt budsjett fordelt kr. 22.538.000 til bokkonto i 2004. Det foreslås at det fordeles kr. 25.072.000 til bokkonto i 2004, dvs. en økning vel 2,5 mill. kr. i forhold til i 2003. Universitetsdirektøren foreslår at UB i 2004 skal få en særskilt styrking på 2 mill. kr. til bibliotekportal og elektroniske tidsskrifter. Disse midlene inngår i den foreslåtte tildelingen til bokkonto i 2004. Av den særskilte tildelingen på 2 mill. kr. foreslås det at det settes av 400.000 til bibliotekportal. Det blir dermed 1,6 mill. disponibelt til elektroniske tidsskrifter. Vi regner med at en god del av dette beløpet må gå til å dekke merutgifter til mva. på elektroniske tidsskrifter.

Vi regner med at opplegget med å forskyve en god del av UBs tidsskriftabonnementer fra forhåndsbetaling til betaling i samme år som abonnementene gjelder, må videreføres i 2004 på omtrent samme nivå som i 2003.

 

3.3    Drift/utstyr 

Denne posten skal dekke større utstyr på post 4, internhusleie, BIBSYS driftsutgifter, og øvrige ordinære driftsutgifter (annuum), inkl. mindre utstyrsenheter.

Tildelingene til utstyr bør holdes på omtrent samme nivå som i 2003. Til utstyr (edb + ordinært) ble det i 2003 i alt satt av 1,4 mill. kr. (700.000 på post 4 Investeringer/større utstyr og 700.000 kr. på annuum). UB bør i 2004 komme i gang med investeringer til sikrings-/ alarmsystem ved HF- og SV-bibliotekene. I tillegg bør det settes av midler til lokal server til felles bibliotekportal (ca. kr. 200.000). På den annen side regner en med å kunne benytte deler av særskilt tildeling til læringssentre til utstyrsformål. Det er likevel behov for å øke tildelingen til utstyr i 2004 i forhold til i 2003. Det foreslås at det settes av 1,9 mill. kr. til disse formål i 2004, 700.000 på post 4 og 1.200.000 på post 6 Drift.

Utgiftene til internhusleie fastsettes også i 2004 av Universitetet sentralt, og vil bli på kr. 11.866.000. Dette innebærer i denne omgang ingen reell endring i budsjett­situasjonen, da UB vil få tildelt tilsvarende beløp fra Universitetet sentralt. Fra og med 2004 vil enhetene kunne bedre sitt inntekstgrunnlag dersom de effektiviserer sin arealbruk.

Utgiftene til BIBSYS vil i henhold til de sist fremlagte budsjettall fra BIBSYS bli på kr. 2.623.000 i 2004. Dette er en økning på kr. 70.000 i forhold til reelt innbetalt beløp i 2003, men en reduksjon på kr. 115.000 i forhold til budsjettert beløp i 2003. Dette er utgifter som UB/UiB er forpliktet til å betale i henhold til BIBSYS-avtalen.

Til øvrige driftsutgifter på annuum (utenom utstyr) regner en med at det i 2003 etter fradrag av inntekter vil bli brukt ca. 2 mill. kr. Det satses på å videreføre innsatsen fra 2003 med sikte på kompetanseheving for UIBs ansatte, bl.a. i forbindelse med etablering av læringssentre, og i forbindelse med videreføring av ledelsesutviklingsprogram i 2004. De siste par årene har inntekter fra kopiering mv. gått noe ned. Det antas at denne utviklingen vil fortsette i 2004. Det må derfor settes av noe høye beløp til øvrige driftsutgifter i 2004 enn i 2003. Inkl. prisstigning på 2,5 % foreslås det at det settes av 2,22 mill. kr. til øvrige driftsutgifter på annuum i 2004.

Forslag om viderefordeling av budsjettet innenfor de tre hovedpostene lønn, bokkonto og øvrig drift, vil bli lagt fram på neste styremøte. Da vil det også bli tatt hensyn til eventuelle overføringer av midler fra 2003 til 2004.

 

3.4   Tildeling utenom ordinær ramme

UB fikk i 2003 en særskilt tildeling på 2 mill. kr. til etablering av læringssentre, som ledd i gjennomføring av kvalitets­reformen ved UiB Det er foreslått at UB skal få en tildeling av midler knyttet til kvalitetsreformen på 4 mill. kr. til læringssentre ved Universitetsbiblioteket i 2004. Denne tildelingen vil ikke inngå i UBs ordinære budsjettramme.

Det tas sikte på å legge fram et forslag til disponering av tildelingen til læringssentre ved UB i 2004 på neste styremøte.

 

3.5  Utbygginger mv.

Det satses også på å videreføre arbeid med ferdigstilling av depotmagasin for hele UB og med ombygging av Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, samt om mulig å komme i gang med ombygging/arealutvidelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Midler til disse formål settes av på Eiendomsavdelingens budsjett, og er derfor ikke tatt med i budsjettfordelingen ved UB.

 

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs ordinære totalbudsjett i 2004:

 

27.11. 2003.   KG/JER/MM

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.