Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 04.12. 2003

SAK S 28/2003

Arkivkode 044
Sak nr. 04/0034

Utvalg for å utrede overgang fra trykte til online informasjonsressurser ved UB

Utkast til mandat

Utvalget skal utarbeide forslag til en handlingsplan for UB om

·        Hvordan aksesjon (innkjøp og abonnementer) av trykt materiale (bøker, oppslagsverk, tidsskrifter) bør suppleres av og erstattes av elektroniske dokumenter.

·        Hvordan eksisterende samlinger av trykt materiale som også finnes tilgjengelig elektronisk ved UB, bør omdisponeres (kasseres, deponeres eller avhendes på annet vis).

I sitt arbeid bør utvalget innhente informasjon om hvilke erfaringer andre bibliotek har gjort og vurdere følgende momenter når det gjelder overgang fra trykte til elektroniske dokumenter:

Forslag til medlemmer i utvalget:

Kari Garnes, leder

Ane Landøy

Kjell-Erik Lommerud, Inst. for økonomi

En representant. fra Mat.nat. fak.

Jostein Helland Hauge, sekretær

Det foreslås at utvalget får frist til 1. juni 2004 med å komme med sin innstilling.

Forslag til vedtak:

Det oppnevnes et utvalg med mandat og sammensetning i henhold til saksframlegget.

 

27.11. 2003.   KG/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.