Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 04.12. 2003

SAK S 26/2003

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Høringsuttalelse fra UB om innstilling om innføring av et kvalitetssikringssystem for utdanning.  Vedlegg.  Selve innstillingen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2003/Kvalitetssystem-UiB-03.doc.

 

  b)

Kollegiesekretariatet har oppnevnt følgende medlemmer i en gruppe som skal evaluere prosjektet ”Støttetjeneste for elektronisk publisering ved UiB” (STEP):

Førsteamanuensis Tom Backer Johnsen, Det psykologiske fakultet

Førsteamanuensis Jan Oldervoll, Det historisk-filosofiske fakultet, leder

Seniorrådgiver Jarle Rønhovd, Forskningsavdelingen

En studentrepresentant etter forslag fra Studentrådet

Sekretær: Ole Gunnar Evensen, UB

Gruppen har fått frist til utgangen av februar 2004 med å komme med sin innstilling.

 

  c)

Forslag til ny lov om universiteter og høyskoler (NOU 2003: 25) er sendt ut på høring, med intern høringsfrist ved UiB 15.12.03. Universitetsdirektøren har oppnevnt et eget redaksjonsutvalg ved UiB til å forberede universitetets høringsuttalelse.

 

  d)

Regnskapsrapporter for oktober 2003.  Er sendt ut tidligere.

 

  e)

Det er satt i gang et ledelsesutviklingsprogram ved UB, som vil bestå av i alt 4 samlinger, ledet av Egil Hjertaker fra Scandinavian Training Design. Målgruppe er UBs avdelingsledere og mellomledere, samt de tillitsvalgte og verneombud, i alt 21 deltakere. De to første samlingene er gjennomført høsten 2003, mens det vil bli gjennomført to samlinger våren 2004. Samlet økonomisk ramme for programmet er kr. 280.000. De viktigste innholdselementene i programmet er:

·        Ledelsesfilosofi. Lederrollen i forandringsledelse

·        Utvikling av ledelsesdokumenter

·        Kommunikasjon i ledelse

·        Teambygging/teamutvikling

·        Møter/møtemetodikk/presentasjonsferdigheter

 

  f)

Fakultetsbibliotekar Olav Aas er innvilget permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidetiden i 2004 for å arbeide med prosjekter og skrive artikler innen sopprelaterte emner.

 

  g)

Førstebibliotekar Jan Olav Gatland og universitetsbibliotekar Kari Walde er innvilget permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidetiden i 2004 for å arbeide med et prosjekt for å synliggjøre Holbergsamlingen ved UB Bergen, og lage en publikasjon – elektronisk og evt. i papirform - i tilknytning til Holbergs 250-årsjubileum i des. 2004.

 

 

 27.11. 2003.   Kari Garnes/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.