Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 18.09. 2003

SAK S 23/2003

 

BUDSJETTFORSLAG 2004 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

Universitetsbiblioteket skal utarbeide budsjettforslag for 2004 som grunnlag for Universi­tetsstyrets fordeling av tildelt budsjettramme for 2004. Forslaget skal omfatte

1.      sammendrag - en kortfattet presentasjon av faglige oppgaver/utfordringer

2.      budsjettforslag 2004, ordinær virksomhet

a)      tiltak innenfor budsjettrammen

b)      tiltak utenfor budsjettrammen

3    Eksternt finansiert virksomhet

Det er på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv, innkomne forslag fra UBs avdelinger, og forberedende drøftinger i UBs styre utarbeidet et budsjettforslag for UB for 2004. Prioriteringer og satsinger i UBs budsjettforslag 2004 er drøftet på stabsmøte ved UB 21.08. 2003 og på møter i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 27.08. og 15.09. 2003. Det er i budsjettforslaget lagt særlig vekt på følgende punkter:

Ø      oppbygging/videreutvikling av det digitale bibliotek, herunder

·        videre utbygging av læringssentre

·        videreutvikling av elektroniske bibliotek- og informasjonstjenester, inkl. tilgang til databaser og elektroniske tidsskrifter/oppslagsverk i fulltekst, samt digitalisering av egne (eldre) samlinger

·        etablering av en felles bibliotekportal (webportal) for universitetsbibliotekene

Ø      reell styrking av litteraturbudsjettet

Ø      personalpolitikk og arbeidsmiljø, inkl. kompetanseutvikling for UBs personale

Ø      videreføring/gjennomføring av utbyggings-/ombyggingsprosjekter

Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til

vedtak: 

Styret slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2004 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

 

11.09. 2003.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.