Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 18.09. 2003

SAK S 22/2003

 

IKT-HANDLINGSPLAN FOR UB H2003-V2005 

En intern arbeidsgruppe ved UB har utarbeidet forslag til en IKT-handlingsplan for UB, på grunnlag av den sentrale planen IKT-strategi for UIB 2003-2006, som ble vedtatt på møte i Universitetsstyret 20.02. 2003. Universitetsstyret forutsatte i sitt vedtak at IT-avdelingen, Bergen Museum, Universitetsbiblioteket og fakultetene innen utgangen av august 2003 utarbeider egne handlingsplaner.

Det fremlagte forslag til IKT-handlingsplan for UB dekker perioden H2003 – V2005, og inneholder de samme hovedpunkter som Universitetets sentrale IKT-strategiplan. Planen er godt i samsvar med de strategiske satsinger som ligger bl.a. i UBs budsjettforslag for 2004.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til IKT-handlingsplan for UB H2003-V2005 med de merknader som fremkom på møtet.

 

11.09. 2003.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.