Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 12.06. 2003

SAK S 18/2003

 

DISPONERING AV MIDLER TIL LÆRINGSSENTRE VED UB 

Kollegiet vedtok på møte 12.12.02 å gi en særskilt tildeling på 2 mill. kr. til etablering av læringssentre ved UB av midler til kvalitetsreformen for høyere utdanning. I saksforelegget til Kollegiet heter det bl.a.:

Formålet med læringssentrene er å få til best mulig integrasjon mellom bibliotek- og informasjonstjenestene ved UB på den ene siden og undervisningen ved fakultetene på den annen side. Dette gjøres ved å integrere tradisjonelle bibliotektjenester med IT-tjenester (PC-arbeidsstasjoner med tilgang til internett, fagdatabaser mv.), multimediaproduksjons­enheter og pedagogiske tjenester (tilrettelegging og produksjon av undervisningsopplegg og undervisningsmateriale). Ved fordeling av midler til oppfølgning av kvalitetsreformen, ref. DAK-sak 10/02, fikk UB tildelt 400.000 kroner til etablering av et læringssenter. UB har kanalisert midlene til et prøveprosjekt ved Det psykologiske fakultet. Her brukes midlene til å videreutvikle konseptet som allerede er påbegynt via midler fra UB og fakultetet. Tilbudet er populært blant studentene. I det videre arbeidet er det viktig å fokusere integreringen av pedagogiske tjenester. Universitetsdirektøren foreslår at det settes av 2 mill kroner til å etablere læringssentre ved ytterligere fakultetsbiblioteker.

Gjennom etablering av læringssentre og samarbeid med fagmiljøene om utvikling av disse vil UB kunne yte vesentlige bidrag til en vellykket gjennomføring av Kvalitetsreformen for høyere utdanning. UBs rolle vil særlig være å tilby tjenester/tilrettelegge opplegg i forbindelse med IKT-basert læring/undervisning og å bidra til å utvikle ny IKT-basert informasjonskompetanse hos studentene. UB vil i økende grad legge vekt på å gjøre tilgjengelig læremidler, referanselitteratur, oppslagsverk og fullteksttidsskrifter i elektronisk form. Personalet ved læringssentrene må kunne gi opplæring/veiledning i informasjonssøking og kildevurdering, og i bruk av referansehåndteringsverktøy mv. De må også kunne delta i utvikling og bruk av IKT-basert undervisningsopplegg, og de må kunne yte brukerstøtte mot læringssenter-PC-ene. Å få til gode opplegg på disse områdene vil kreve økt kompetanse i biblioteket, bl.a. praktisk-pedagogisk. Biblioteket tilbyr i dag vanlige kurs i litteratursøking, bl.a. for hovedfagsstudenter, som etter hvert blir gjort tilgjengelig på nettet. Det er ønskelig at UB kan tilby mer omfattende kurs innen informasjonssøking, kildevurdering, referansehåndtering mv. Spisskompetansen på dette området bør finnes på UB.

UBs avdelinger (fakultetsbibliotek) ble i januar bedt om å utarbeide prosjektplaner for etablering av læringssenter ved sine avdelinger. Planene skulle bl.a. inneholde en oversikt over status pr. i dag (arealer og utstyr som er disponibelt til formålet pr. i dag), oversikt over behov for utstyr, kompetanseoppbygging, evt. personalbehov (midlertidig) mv., i henhold til de satsinger avdelingene ønsker å gjøre på dette området. Det kom inn forslag til tiltak med en samlet kostnadsramme på ca. 3,25 mill. kr. i 2003. Disse forslagene ble sendt ut i forbindelse med styremøte 03.04. 2003.

Saken ble behandlet på møte i UBs styre 03.04. 2003, der følgende vedtak ble fattet:

Etter å ha vurdert søknadene fra avdelingene, vil styret starte utbyggingen av læringssentre på UB ved å satse på UBBHF, UBBRB, UBBJUR, samt videreføre utbyggingen på UBBPS. Søknadene fra disse avdelingene konkretiseres i samarbeid med UBs administrasjon fram til neste styremøte, særlig når det gjelder økonomi, etablering av samarbeid med fagmiljøer og videre konkretisering av innholdet i læringssentrene.

Følgende saker forberedes til neste styremøte:

1.      Tiltak knyttet til felles kompetanseheving for UBs personale

2.      Utarbeiding av en felles, fakultetsovergripende undervisningsmodul i grunnleggende informasjonskunnskap for lavere grads studenter

3.      UB lager opplegg for utprøving og evaluering av referansehåndteringssystemer ved UiB

4.      Det etableres kontakt med Utdanningsavdelingen med henblikk på en best mulig koordinering og integrering mellom UBs tjenester/læringssentrene, det eller de ’Learning Management’-system(ene) som velges ved UiB, og den nye studentportalen som nå er satt i drift.

Det framlegges på neste styremøte en best mulig kvalitetssikret kalkyle for hvordan avsetningen på 2 mill. til læringssentre skal brukes.

 

På grunnlag av dette vedtaket ble de aktuelle avdelingene bedt om å sende inn nye og oppdaterte forslag, der det særlig skulle arbeides videre med følgende punkter: 

·   konkretisering av behov når det gjelder utstyr/inventar, personalressurser mv.

·   etablering av samarbeid med fagmiljøer

·   videre konkretisering av innholdet i læringssentrene 

De nye forslagene som er kommet inn følger vedlagt. Det er foretatt konkretiseringer i henhold til styrets vedtak, særlig når det gjelder behovet for utstyr/inventar og personalressurser, til dels også for de to andre punktene, men det er nødvendig å arbeide videre med disse sakene, særlig når det gjelder samarbeid med fagmiljøene og innholdet i læringssentrene. Et av prosjektene foreslått av Anne Sissel V. Tonning ved UBBPS ser ut til å ta vare på dette behovet.

Det er utarbeidet en samlet oversikt over oppdaterte behov i forbindelse med etablering av læringssentre ved de fire fakultetsbibliotekene som styret vedtok å satse på i første omgang, samt oversikt over behov for midler til felles tiltak. Denne oversikten følger vedlagt.

For å sikre en god koordinering og fremdrift i det videre arbeid med etablering av læringssentre ved UB, vil det bli oppnevnt en egen prosjektgruppe/styringsgruppe med ansvar for koordinering og fremdrift, med særlig vekt på felles tiltak som kompetanseoppbygging/opplæring for UBs ansatte, opplegg for utvikling av innformasjonskompetanse hos brukerne, anskaffelse av aktuelle IT-verktøy mv. Gruppen vil også få ansvar for kontakt med Utdanningsavdelingen for å få til en best mulig koordinering og integrering mellom UBs tjenester/læringssentrene, det eller de ’Learning Management’-system(ene) som velges ved UiB, og den nye student­portalen som nå er satt i drift. Gruppen vil dermed dekke alle de fire punktene som er nevnt spesielt i vedtaket på styremøtet 03.04.03 (se ovenfor).

 

Disponering av tildeling på 2 mill. kr. til læringssentre ved UB

Det bør settes av midler til en del felles tiltak som kommer alle avdelinger og UBs brukere til gode. Dette gjelder først og fremst følgende områder: Utvikling av undervisningsopplegg/program for informasjonskunnskap/informasjonskompetanse, kompetanseheving for UBs personale, samt programmer/verktøy for utvikling av de elektroniske tjenestetilbudene (IKT-baserte opplæringspakker, referansehåndteringsverktøy, elektroniske bøker, tidsskrifter og databaser). På disse områdene bør de foreslåtte tiltakene fra UBs avdelinger samordnes så langt dette er praktisk mulig. Forslag innen disse områdene fra avdelingene er derfor samlet under fellestiltak. Bl.a. er forslag fra UBBRB om utvikling av modulbasert undervisningsopplegg for informasjonskunnskap og forslag fra UBBPS om web-basert program/system for informasjonskompetanse slått sammen til et felles undervisningsopplegg/program, med en kostnadsramme på kr. 220.000. Prosjektet ”UB som læringssenter” som er foreslått av Anne Sissel V. Tonning, bør også anses som et felles tiltak for hele UB, og foreslås å få en tildeling på kr. 140.000.

Til kompetanseheving for UBs personale foreslås det at det settes av en felles pott  på kr. 160.000. Her er foreløpig følgende tiltak planlagt:

5 deltakere fra UB på den nordiske konferansen ”Summer
in the City”, Oslo 02.-04.06. 2003, der ett av hovedtemaene
vil være
digital læring og bibliotekene:                                           Kostnadsramme kr. 25.000

5 deltakere fra UB på NORDINFO sommerskole i Oslo
23.-26.06. 2003:                                                                         Kostnadsramme kr. 40.000

I tillegg er det tidligere i år brukt kr. 35.000 til seminar om informasjonskompetanse i Vasa, Finland, 05.-09.02. 2003 (4 deltakere fra UB), og kr. 70.000 til studietur til Stockholm (ledergruppen ved UB, 12 deltakere), for å besøke Stockholms Universitetsbibliotek, Kungliga Biblioteket og Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek. Et av hovedformålene med denne studieturen var å se på (planer for) læringssentre ved disse institusjonene. Utgiftene til disse reisene er dekket av UBs generelle tildeling til faglige reiser mv.

Videre prioriteres det å anskaffe relevante referanseverktøy, programpakker og databaser som et felles tiltak. Sitelisens for referansehåndteringsverktøyene EndNote, Reference Manager og WriteNote for 2003 er allerede anskaffet (pris kr. 205.000), og programmene er gjort tilgjengelig for alle ansatte og studenter ved UiB.

Det bør også settes av et beløp til videre arbeid med testing av e-bøker (kr. 130.000). Anskaffelse av e-bøker må dekkes av litteraturtildelingene.

De tre avdelingene som styret har vedtatt å satse på i denne omgang og som ikke har fått øremerkede midler til læringssenter før (UBBHF, UBBRB og UBBJUR), har ført opp behov for utstyr og inventar i størrelsesorden kr. 250.000 - 330.000. I tillegg er det behov for noe supplering av utstyr til UBBPS utover det de fikk i 2002. De oppførte utstyrsbehovene fra de fire avdelingene ser for det meste ut til å være rimelige i forhold til den plass som avdelingene har til disposisjon til formålet. Det foreslås at disse behovene i det alt vesentlige dekkes av årets tildeling til læringssentre ved UB.

UBBRB og UBBJUR har også søkt om midler til programvare, referanseverktøy o.l. (henholdsvis kr. 150.000 og 100.000). Det er ikke rom for å dekke disse behovene fullt ut, men det foreslås mindre tildelinger til de to avdelingene til dette formål (henholdsvis kr. 60.000 og 30.000). UBBPS har foreslått kr. 100.000 til konsulent/arkitekt til utredning av eksisterende lokaler. Heller ikke dette kan dekkes fullt ut innenfor rammen av tildelingen til læringssentre, men det foreslås at det settes av kr. 40.000 til dette formål.

UBBJUR førte i sin opprinnelige søknad også opp behov for kr. 250.000 til flytting av EDC og ombygging av Studia. Selv om det er en sammenheng mellom dette og etablering av læringssenter, er det ikke naturlig å dekke disse utgiftene av tildelingen til læringssentre ved UB i 2003. Det må finnes dekning for slike utgifter på andre måter.

UBBHF har også søkt om kr. 50.000 til prøveprosjekt for digitalisering av manuskriptmateriale. Disse utgiftene må kunne dekkes innenfor rammen av de ekstra lønnsmidlene denne avdelingen vil få i 2003, og er derfor ikke tatt med i fordelingen av midler til læringssentre.

Forslag til vedtak:

På grunnlag av ovenstående foreslås følgende fordeling av tildeling på 2. mill. kr. til læringssentre ved UB i 2003:

 

 

28.05. 2003.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.