Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.04. 2003

SAK S 11/2003

 

 

DISPONERING AV OVERFØRTE MIDLER FRA 2002

Universitetsstyret behandlet på møte 20.02. 2003 foreløpig regnskap for Universitetet i Bergen for 2002. I henhold til dette sto det ved årets slutt igjen kr. 2.105.000 i ubrukte midler på UBs ordinære budsjett utenom prosjekter. Disse midlene vil bli overført til 2003. Det må likevel understrekes at regnskapstallene for 2002 fremdeles ikke er endelige, slik at det kan bli justeringer. Det er et sammenfall av flere faktorer som alle trekker i samme retning som til sammen førte til at UB sto igjen med et relativt stort ubrukt beløp på budsjettet i 2002.

1.      Det var budsjettert med en del større utstyrsenheter i 2002, som en av ulike grunner ikke mottok eller fikk betalt dette året. Dette gjaldt bl.a. ny varebil og en del større edb-utstyr og ordinært utstyr, som til sammen beløp seg til ca. kr. 500.000. Det samme gjaldt en del utgifter på bokkonto, også dette i alt ca. kr. 500.000. Det må derfor settes av midler til disse formål av overføringen fra 2002.

2.      UB fikk en vesentlig høyere kompensasjon for lønnsoppgjøret i år enn vanlig (vel 1,5 mill. kr. i 2002, mot kr. 377.000 i 2001).

3.      Det var en kraftig reduksjon i UBs utgifter til (artikkel)kopier fra andre bibliotek i forhold til tidligere år, noe som antakelig skyldes både økt bruk av elektroniske tjenester og større forsiktighet fra brukernes side når det gjelder å bestille kopier fra andre bibliotek etter at det ble innført betaling for slike kopier for alle interne brukere.

4.      Kursen på norske kroner steg i 2002 i forhold til de fleste andre valutaer, særlig dollar, slik at prisstigningen spesielt på utenlandske tidsskrifter ble lavere enn beregnet.

En kan ikke regne med at disse gunstige utviklingstendensene vil fortsette i 2003.

Det er mange gode formål å bruke de overførte midlene til ved UB. Det er sterkt behov for å styrke bokkontoen, inkl. overgang til elektroniske tidsskrifter mv., og for å øke innsatsen når det gjelder overgang til elektroniske tjenester i det hele tatt. Det er også behov for lønnsmidler til prosjekter/ekstra innsats både i forbindelse med de større ombyggings- og flytteprosjektene som er i gang ved UB, og til prosjekter for digitalisering av samlinger mv. Selv om UB har fått en egen tildeling på 2 mill. kr. til etablering av læringssentre, er det også ønskelig med en ytterligere innsats på dette området. Siden det her dreier seg om overførte midler, som ikke medfører en tilsvarende utvidelse av UBs budsjettramme neste år, må de overførte midlene i all hovedsak benyttes til investeringer og/eller til prosjekter/tiltak som ikke binder opp ressurser utover inneværende år.

Det foreslås følgende disponering av overføringen fra 2002 på kr. 2.105.000:

Av den foreslåtte ekstra tildelingen til bøker og tidsskrifter på kr. 565.000, foreslås det at 200.000 fordeles forlodds til UBB felleskonto, med sikte på en foreløpig dekning av utgifter til fellespakker for elektroniske bøker, inkl. elektroniske ordbøker. Dersom det senere blir praktisk mulig å fordele disse utgiftene til fellespakker for elektroniske bøker mv. på fag/fakulteter, vil det bli gjennomført en slik fordeling. Det foreslås at det resterende beløp på 365.000 fordeles til fag/fakulteter etter de ordinære kriteriene for fordeling av slike midler.

Når det gjelder de fag/fakultetsdelte litteraturmidlene, er situasjonen den at en del fakulteter hadde midler igjen ved årets slutt, mens en del fakulteter hadde overskridelser. Disse restbeløpene (”overskuddene”) og overskridelsene (”underskuddene”) er i utgangspunktet overført til 2003. Samlet for alle fakultetene under ett dreier det seg om et ”underskudd” på kr. 677.747. Dette betyr at det er ytterligere kr. 677.747 disponibelt på UBs budsjett for 2003. Det foreslås at også disse midlene fordeles til fag/fakulteter etter de ordinære kriteriene for fordeling av slike midler, slik at samlet ekstra tildeling til fag/fakultetskontiene til sammen blir kr. 1.042.747.

UBs totalbudsjett for 2003 vil etter dette bli:

Vi gjør oppmerksom på at tallene for ordinære tildelinger er justert i forhold til opprinnelig tildelte beløp i forbindelse med at forskningsdokumentasjon fra 01.01.03 er overført fra UB til UiB sentralt.

Forslag til vedtak:

Overførte midler fra 2002 på UBs budsjett på kr. 2.105.000, samt kr. 677.747 som er disponible pga. overskridelser på bokkonto ved en del fakulteter, disponeres i samsvar med ovenstående saksforelegg.

 

27.03. 2003.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.