Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.02. 2003

SAK S 06/2003

 

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2003

UBs styre vedtok på møte 17.12. 2002 (sak S41/2002) å fordele kr. 21.738.000 til bøker, tidsskrifter og innbinding, inkl. elektroniske tidsskrifter (fag/fakultetsfordelte litteraturmidler). Av dette beløpet utgjør kr. 74.000 en overføring fra Det medisinske fakultet, som er inkludert i UBs totalbudsjett, slik at samlet beløp til fordeling blir kr. 21.664.000.

På møte 11.04. 2002 behandlet styret forslag om endringer i kriteriene for fordeling av UBs litteraturbudsjett. Styret fattet følgende vedtak:

1.      Av den samlete litteraturtildelingen ved UB foretas det hvert år en forlodds avsetning til tverr- og flerfaglige elektroniske tidsskriftpakker og databaser. Størrelsen på denne forlodds avsetningen avgjøres hvert år av UBs styre.

2.      Det foretas i denne omgang ingen andre endringer i kriteriene for fordeling av UBs litteraturmidler på fag/fakulteter.

3.      Det lages hvert år en oversikt over fordelingen av utgifter til elektroniske tidsskriftpakker på fag/fakulteter basert på foreliggende priser, eller hvis slike ikke foreligger, på hvilken prosentandel fagene/fakultetene har av titlene i de enkelte pakkene. Dersom det viser seg at den forlodds avsetningen til tverr- og flerfaglige elektroniske tidsskriftpakker og databaser, fører til en merkbar endring i fordelingen av litteraturmidler mellom fag/ fakulteter, gjennomføres det en omfordeling av de ordinære tildelingene til fag/fakulteter, slik at de samlete disponible litteraturmidlene til fag/fakulteter blir i samsvar med de generelle kriteriene for fordeling av UBs litteraturmidler på fag/fakulteter.

4.      Disse endringene gjelder fra 2003.

De tidligere vedtatte kriteriene for fordeling av UBs litteraturbudsjett er revidert i henhold til dette vedtaket. De reviderte kriteriene følger vedlagt.

Til fellesavtaler/pakketilbud på elektroniske tidsskrifter ble det i 2002 brukt kr. 1.671.000. Det er utarbeidet en oversikt over fordeling på fag av utgifter til elektroniske fellespakker i 2002, som er sendt styremedlemmene tidligere. Styret har bl.a. i budsjettforslaget for 2003 gått inn for at det må satses videre på elektroniske bibliotektjenester. UBs ET-utvalg (utvalg for elektroniske tidsskrifter) har foreslått at UB inngår avtale om to nye fellespakker, at avtalen med Elsevier (ScienceDirect) utvides, og at de øvrige av de nåværende fellespakkene videreføres. Fra og med 2003 må det betales mva. på alle slike elektroniske pakker. Samlete utgifter til elektroniske fellespakker bør på dette grunnlag settes til 2,5 mill. kr. i 2003. Ettersom det nå er avklart at det er mulig å fordele utgiftene til slike fellespakker på fag/fakulteter, kan disse utgiftene inngå i hovedtildelingen til fag/fakulteter, og kan fordeles innenfor denne. Vedlagt følger en foreløpig oversikt over fordelingen av slike utgifter for 2003. Det understrekes at det kan bli mindre justeringer i fordelingen senere.

UB har i 2003 fått en ekstra styrking på 1,454 mill. kr. for å dekke videre satsing på elektroniske tidsskrifter og økt mva. i den forbindelse. Styret har de senere år vedtatt å fordele tilsvarende ekstra tildelinger til tidsskrifter på fag/fakulteter i forhold til fakultetenes andel av UBs samlete tidsskriftportefølje, i stedet for etter den ordinære fordelingsnøkkelen for fordeling av litteratur­midler på fakulteter/fagområder. Det foreslås at denne praksisen videreføres i 2003, slik at den ekstra tildelingen på 1,454 mill. kr. fordeles i forhold til fakultetenes andel av den samlete tidsskriftporteføljen.

Det foreslås at forlodds avsetning for å dekke spesielle litteraturbehov ved EU-dokumentasjonssenteret (EDC) videreføres i 2003 med kr. 60.000.

Til felles litteraturutgifter (UBB), inkl. felles/tverrfaglige databaser mv., ble det i 2002 brukt ca. kr. 503.000. Fra 2003 har UB inngått avtale om abonnement på Store norske leksikon på nettet. Dette koster i 2003 kr. 72.650. I tillegg må det fra 2003 også betales mva. på alle databaser mv., noe som antakelig vil utgjøre ca. kr. 100.000. Samlet tildeling til UBB bør derfor settes til kr. 700.000 i 2003.

På grunnlag av det som er foreslått ovenfor, vil det kunne disponeres kr. 19.450.000 til fakultetene i henhold til de vedtatte kriteriene for fordeling av UBs bevilgning til bøker, tidsskrifter og innbinding på fag/fakulteter.

Forslag til vedtak:

1)      Det fordeles kr. 700.000 i litteraturmidler til UBB (dvs. ikke fagfordelt litteratur, inkl. tverrfaglige databaser mv.).

2)      Det settes av kr. 60.000 forlodds til EU-dokumentasjonssenter (EDC).

3)      Den ekstra tildelingen til UB på 1,454 mill. kr. i 2003 fordeles på fakulteter/ fagområder i forhold til deres andel av den samlete tidsskriftporteføljen ved UB.

4)      Det fordeles kr. 19.450.000 i litteraturmidler til fakultetene i henhold til den vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler. Av dette beløpet øremerkes kr. 2,5 mill. til elektroniske fellespakker. Utgiftene til disse fordeles på fagene/fakultetene i forhold til deres andel i fellespakkene.

Dette gir følgende tildeling av litteraturmidler til fakulteter/fagområder i 2003:

Det presiseres at samlet tildeling til fakultetene i 2003 inkluderer de øremerkede midlene til elektroniske fellespakker (i alt 2,5 mill. kr.), mens tilsvarende midler i 2002 (1,8 mill.) var holdt utenom tildelingen til fakultetene. Fakultetstallene for 2002 og 2003 er derfor ikke direkte sammenliknbare.

Bibliotekutvalgene ved fakultetene fordeler selv de tildelte litteraturmidler mellom henholdsvis bøker, tidsskrifter og innbinding.

De fakultetene som hadde overskridelser på sine litteraturbudsjett i 2002, vil få fradrag i sine tildelinger for 2003, mens de fakultetene som hadde midler igjen pr. 31.12. 2002, vil få disse overført til 2003.

 

29.01. 2003.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.