Universitetsbiblioteket i Bergen

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 17.12. 2002, KL. 09.00.

 

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen, leder, Jan S. Vaagen, nestleder, Tine Eidsvaag, Harald Sætren

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

Studentrepresentanter:

Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anne Elisabeth Ljunggren, Elisabeth Koren, Erlend Tvinnereim

 

Før det ordinære styremøtet var det møte med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, der prodekanus for undervisning Anne Marit Blokhus, professor Jon Songstad og fakultetsbibliotekar Olav Aas deltok i tillegg til styremedlemmene. Aas, Blokhus og Songstad orienterte. Deretter var det diskusjon på grunnlag av orienteringene, med særlig vekt på hvilke tjenester biblioteket kan/bør yte, spesielt i lys av kvalitetsreformen for høyere utdanning.

 

S 36/2002.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 13.11. 2002

 

Protokollen fra forrige styremøte 13.11. 2002 ble godkjent uten merknader.

 

S 37/2002.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Regnskap/månedsrapporter pr. 30. november 2002 var sendt ut pr. e-post før møtet. Rapportene ble tatt til etterretning.

 

  b)

Avdeling for spesialsamlingene er i henhold til styrevedtak av 21.02.02 med virkning fra 15.11.02 organisert under UBBHF.

 

  c)

Avdelingsbibliotekar Sigrun Ask, Det medisinske fakultetsbibliotek, er valgt til verneombud og avdelingsbibliotekar Ketil Falck, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, er valgt til varaverneombud for Universitetsbiblioteket for perioden 01.01.2003 - 31.12.2004.

 

  d)

Arbeidet med forskningsdokumentasjon ved UiB vil bli omorganisert fra 2003. Hoveddelen av arbeidet vil bli overført til Forskningsavdelingen ved UiB sentralt, og det vil bli utarbeidet et nytt databaseopplegg for dette arbeidet ved universitetene, som USIT (den sentrale IT-avdelingen ved Universitetet i Oslo) skal ha ansvaret for. Dette innebærer bl.a. at UBs avdeling for forskningsdokumentasjon vil bli nedlagt som en egen avdeling ved UB fra nyttår. To av de tilsatte ved avdelingen (1 ½ stilling) overføres til Forskningsavdelingen, mens én tilsatt (80 % stilling) overføres til IT-avdelingen ved UiB. Avdelingsleder Jostein H. Hauge vil gå over til 60 % stilling (AFP) ved UB, men vil ha permisjon til 30.09. 2003 for å arbeide for Universitets- og høgskolerådet. Arbeidet med elektronisk publisering vil bli videreført ved UB med én stilling som vil bli organisert under tilvekstavdelingen. Konverteringsprosjektet vil fortsette som nå inntil det avsluttes i løpet av 2003.

Databasen Forskdok i BIBSYS vil fortsette som før (brukes bl.a. av høyskolene), mens databasen Fdok vil videreføres inntil det nye opplegget som USIT skal ha ansvaret for, kommer i drift.

 

  e)

Arbeidet med midlertidig flytting av samlinger fra Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek til depotmagasin i Nygårdsgt. 5 i forbindelse med ombygging av Haakon Sheteligs plass 7 startet i slutten av oktober, og har stort sett gått etter planen.

 

  f)

Flyttingen av Det medisinske fakultetsbiblioteks avdelinger på Haukeland sykehus og De prekliniske institutter til Bygg for Biologiske Basalfag er foreløpig utsatt til januar 2003 pga. lekkasjer i nybygget.

 

  g)

Rune Kyrkjebø er tilsatt som førstebibliotekar ved UBBHF fra 01.12. 2002 (utvidelse fra halv til hel stilling). Maria Torras i Calvo er tilsatt som førstebibliotekar ved UBBHF fra 01.01. 2003, og Solveig M.L. Kavli er tilsatt som universitetsbibliotekar ved UBBHF fra 01.01. 2003.

 

 

 

S 38/2002.

DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR SØKNADER OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID

 

Saksforelegg av 10.12. 2002.

Det ble på møtet foreslått noen mindre endringer i vedtaket. Styret sluttet seg til disse endringsforslagene.

Vedtak (enstemmig):

Søknader fra fakultets- og universitetsbibliotekarer om å drive med forsknings- og utviklingsarbeid innenfor 15 % av normalarbeidstiden avgjøres av bibliotekdirektøren. Bibliotekdirektørens avgjørelse kan ankes inn for UBs styre. Styret orienteres om søknader som innvilges.

 

S 39/2002.

MØTEPLAN FOR UBs STYRE VÅREN 2003

 

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i vårsemesteret 2003:

               Torsdag  6. februar 2003, kl. 09.00

               Torsdag  3. april 2003, kl. 09.00

               Torsdag  5. juni  2003, kl. 09.00

 

S 40/2002.

STYRETS OG BIBLIOTEKDIREKTØRENS MYNDIGHETSOMRÅDE, SÆRLIG I FORBINDELSE MED HOVEDFORDELING AV BEVILGEDE MIDLER

 

Saksforelegg av 13.12. 2002.

Det ble på møtet foreslått noen mindre endringer i vedtaket. Styret sluttet seg til disse endringsforslagene.

Vedtak (enstemmig):

Følgende hører under styrets myndighetsområde:

Retningslinjer for behandling av søknader om støtte til faglige reiser, kurs, mv

Hovedfordeling av bevilgede midler, som omfatter følgende:

Ø   Post 4, større utstyr

Ø   Post 5, lønn, herunder hovedfordeling av personalressurser mellom UBs avdelinger

Ø   Post 6 drift, herunder:

·   BIBSYS-drift

·   internhusleie

·   utstyr

·   bokkonto

·   øvrig drift (annuum)

Viderefordeling av UBs bokkonto som følger:

Ø   Samlet tildeling til bøker, tidsskrifter og innbinding

Ø   Andre utgifter på bokkonto

Viderefordeling av midler til bøker, tidsskrifter og innbinding på fag/fakulteter mv.

Følgende hører under bibliotekdirektørens myndighetsområde:

Ø  Viderefordeling av annuum på underposter, inkl. avgjørelse av søknader om støtte til faglige reiser, kurs, mv.

Ø  Utlysing av og innstilling til faste stillinger, bortsett fra fakultetsbibliotekar- og    universitetsbibliotekarstillinger, innenfor de rammer som er fastsatt av styret

 

S 41/2002.

BUDSJETT 2003. FORDELING AV BEVILGNINGER TIL UB

 

Saksforelegg av 11.12. 2002.

Det ble på møtet foreslått et mindre tillegg i vedtaket. Styret sluttet seg til dette forslaget.

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs ordinære totalbudsjett i 2003:

 

Styret vedtar følgende disponering av UBs driftsbudsjett i 2003:

 

Styret vedtar følgende hoveddisponering av UBs bokkonto i 2003:

 

Styret støtter initiativet til å utvide åpningstidene i forbindelse med innføringen av kvalitetsreformen.

 

S 42/2002.

ELEKTRONISK INNLEVERING AV HOVEDFAGSOPPGAVER/MASTERGRADSOPPGAVER

 

Saksforelegg av 13.12. 2002.

Det ble på møtet foreslått et tillegg og noen mindre endringer i vedtaket. Styret sluttet seg til disse endringsforslagene.

Vedtak (enstemmig):

Styret støtter forslaget om å innføre en ordning med obligatorisk innlevering av mastergradsoppgaver i elektronisk form ved Universitetet i Bergen fra høsten 2004. Dersom de nødvendige ressurser stilles til disposisjon, kan UB påta seg ansvaret for denne tjenesten, og for en eventuell utvidelse av ordningen til også å gjelde dr.gradsavhandlinger. Forslaget oversendes til Universitetsdirektøren for videre behandling ved UiB.

 

S 43/2002.

UTVIDELSE AV FAST 50 % STILLING TIL FAST 80 % STILLING – KIRSTI JACOBSEN

 

Saksforelegg av 16.12. 2002.

Vedtak (enstemmig):

Styret tilsetter Kirsti Jacobsen i 30 % stilling som universitetsbibliotekar ved Det juridiske fakultetsbibliotek fra 1. januar 2003. Dette kommer i tillegg til hennes faste 50 % stilling som universitetsbibliotekar.

 

S 44/2002.

EVENTUELT

Studentrepresentant Øyvind Neuman takket for seg etter tre år som medlem i UBs styre og råd.

Jan S. Vaagen takket Gjert Kristoffersen for god innsats som styreleder ved UB.

Gjert Kristoffersen ønsket alle styremedlemmene en god jul.

 

Møtet ble hevet kl. 12.00. 

 

   06.01. 2003.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.