Universitetsbiblioteket i Bergen

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.11. 2002, KL. 09.00.

 

Til stede: 

Representanter for fakultetene:

Anne Elisabeth Ljunggren, Jan S. Vaagen, nestleder, Nils Skaug, Harald Sætren

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

Studentrepresentanter:

Øyvind Neuman, Erlend Tvinnereim

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Gjert Kristoffersen, Tine Eidsvaag, Elisabeth Koren,

 

S 32/2002.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 26.09. 2002

 

Protokollen fra forrige styremøte 26.09. 2002 ble godkjent uten merknader.

 

S 33/2002.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Regnskap/månedsrapporter pr. 31. oktober 2002 var sendt ut pr. e-post før møtet. Rapportene ble tatt til etterretning.

 

  b)

Kollegiet har vedtatt ny inndeling av undervisningsåret ved UiB, som innebærer at vårsemesteret skal vare i 23 uker (21 uker når helligdager er fratrukket, ca. 07.01. – 15.06.), mens høstsemesteret skal vare i 19 uker (ca. 13.08. – 20.12.). Dette er ca. 3 uker lengre enn nåværende semesterlengde.

 

  c)

Det vil bli arrangert BIBSYS vårmøte i Bergen 5.-8. mai 2003.
Se
http://www.bibsys.no/vaarmoter/vaarmote03/vaarmote03.htm

 

  d)

Universitetsdirektøren har sendt ut forslag til ny modell for inndeling av UiB i verneområder. Det foreslås bl.a. at hele UB fra 01.01.03 skal utgjøre ett verneområde, mens biblioteket i dag består av fire verneområder. Dette er i samsvar med UBs eget forslag i denne saken.

 

  e)

Kari Garnes opplyste at Universitetsdirektøren har tatt initiativ til å omorgani­sere arbeidet med forskningsdokumentasjon ved UiB utenfor UB.

 

  f)

Ane Landøy er tilsatt som fakultetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek fra 15.11. 2002.

 

  g)

Elin Stangeland er tilsatt som bibliotekar ved tilvekstavdelingen fra 11.11. 2002.

 

  h)

Konsulent Gunnar Hunhammer sluttet ved UB Bergen i forbindelse med overgang til alderspensjon 31.10. 2002.

 

 

 

S 34/2002.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKARER VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK - TILSETTING 

     Saksforelegg av 06.11. 2002.

Vedtak (enstemmig):

Styret tilsetter Maria Torras i Calvo og Rune Kyrkjebø som førstebibliotekar (de har doktorgrad) og Solveig M.L. Kavli som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek fra den dato som avtales. Dersom en eller flere av disse søkerne ikke tar i mot stillingen, behandles saken i nytt styremøte av hensyn til hvilke fagområder som må dekkes.

 

S 35/2002.

EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 10.00.

 

   28.11. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.