Universitetsbiblioteket i Bergen

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 26.09. 2002, KL. 09.00.

 

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen, leder, Tine Eidsvaag, Anne Elisabeth Ljunggren, Jan S. Vaagen

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

Studentrepresentanter:

Elisabeth Koren, Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken – under sak S26 – S29/2002.

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

 

 

Før det ordinære styremøtet var det møte med Det psykologiske fakultet, der prodekanus for undervisning Finn Konow Jellestad og fakultetsbibliotekar Anne Sissel V. Tonning deltok i tillegg til styremedlemmene. Tonning og Jellestad orienterte. Deretter var det diskusjon på grunnlag av orienteringene, med særlig vekt på hvilke tjenester biblioteket kan/bør yte, spesielt i lys av kvalitetsreformen for høyere utdanning.

 

S 26/2002.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 13.06. 2002

 

Protokollen fra forrige styremøte 13.06. 2002 ble godkjent uten merknader.

 

S 27/2002.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Regnskap/månedsrapporter pr. 31. august 2002 var sendt ut pr. e-post før møtet. Rapportene ble tatt til etterretning.

 

  b)

Orientering om flytting mv. ved Universitetsbiblioteket: Bibliotekdirektøren, UBs administrasjon, avdeling for forskningsdokumentasjon og UBs IT-avdeling flyttet til Nygårdsgt. 5 11.-12.06. 2002. Tilvekstavdelingen og transporttjenesten flyttet 04.-06.09., mens billedsamlingen flyttet 11.-12.09. 2002. Dermed er alle UBs fellesfunksjoner samlet i det tidligere BT-bygget i Nygårdsgt. 5.

Flytting av samlinger fra UBBHF til depotmagasin i Nygårdsgt. vil etter planen bli gjennomført høsten 2002.

 

  c)

Notat om merverdiavgift på elektroniske tidsskrifter og databaser var sendt ut pr. e-post før møtet.

 

  d)

Oversikt over fordeling på fag av utgifter til elektroniske tidsskrifter i fellesavtaler/pakker 2002 var sendt ut pr. e-post før møtet.

 

  e)

DAK behandlet på møte 12.09. 2002 spørsmålet om studentbetaling ved fjernlån av artikler fra eksterne bibliotek (DAK-sak 65/2002). Saksforelegget er tilgjengelig på http://www.uib.no/kollegiet/saklister/2002/09-12/065.htm. Kollegiet fattet følgende vedtak: Veiledere må vise varsomhet med å sette hovedfags- og mastergradsstudenter på oppgaver som vil kreve omfattende tilgang til artikler som må fjernlånes.

 

  f)

Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 87 søkere til ledige stillinger som universitetsbibliotekar ved UBBHF. 14 av søkerne har vært innkalt til intervju.

 

S 28/2002.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID I 2002/2003 – FAKULTETSBIBLIOTEKAR HALVOR KONGSHAVN

Styrets leder Gjert Kristoffersen foreslo på møtet at det på neste styremøte fremmes forslag om at avgjørelsesmyndigheten i denne typen saker delegeres til bibliotekdirektøren, med styret som ankeinstans.

Vedtak (enstemmig):

1.   Halvor Kongshavn innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i høstsemesteret 2002 og vårsemesteret 2003 for å utarbeide en Nordisk juridisk festskrift­bibliografi 1998-2002. Tidspunktene for permisjonen og for eventuelle reisefravær må tilpasses søkerens øvrige arbeidsoppgaver og plikter ved UB, og må avtales med avdelingen.

2.   Det fremmes på neste styremøte forslag om at avgjørelsesmyndigheten i denne typen saker delegeres til bibliotekdirektøren, med styret som ankeinstans.

 

S 29/2002.

FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK - TILSETTING

Stillingen har vært utlyst tre ganger. Den tidligere oppnevnte bedømmelseskomité har levert en enstemmig innstilling som har vært sendt søkerne til orientering. Det er kommet merknader fra én av søkerne. Bedømmelseskomiteen har vurdert merknadene, og har konkludert med at opp­lysningene i de innkomne merknadene ikke gir grunnlag for å endre på komiteens innstilling. Til møtet forelå de innkomne merknader, bedømmelseskomiteens vurdering av disse, og revidert saksforelegg fra bibliotekdirektøren.

Vedtak (enstemmig):

Styret tilset Ane Landøy i den ledige stillinga som fakultetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek frå den dato som vert avtalt.

 

S 30/2002.

BUDSJETTFORSLAG 2003 FOR UB

Det utsendte budsjettforslaget ble gjennomgått på møtet. Det var enighet om å foreta redaksjonelle endringer på en del punkter i budsjettforslaget.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det fremlagte budsjettforslag 2003 for Universitetsbiblioteket med de endringer som fremkom på møtet.

 

S 31/2002.

EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 12.00.

 

16.10. 2002.   KG/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.