Universitetsbiblioteket i Bergen

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.06. 2002, KL. 09.00.

 

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen, leder, Tine Eidsvaag, Anne Elisabeth Ljunggren,

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 

Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

Studentrepresentanter:

Elisabeth Koren (til kl. 11.15, sak S 23/2002), Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Jan S. Vaagen

 

Før det ordinære styremøtet var det møte med Det juridiske fakultet, der prodekanus for undervisning Kåre Lilleholt og fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn deltok i tillegg til styremedlemmene. Kongshavn og Lilleholt orienterte. Deretter var det diskusjon på grunnlag av orienteringene, med særlig vekt på hvilke tjenester biblioteket kan/bør yte, spesielt i lys av kvalitetsreformen for høyere utdanning.

 

S 18/2002.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 11.04. 2002

 

Protokollen fra forrige styremøte 11.04. 2002 ble godkjent uten merknader.

 

S 19/2002.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Rapporten Støttetjenesten for elektronisk publisering ved UiB. Aktiviteter i perioden sept. 2001/mai 2002 fulgte som vedlegg til saklisten. Ytterligere informasjon ble delt ut på møtet.

 

  b)

Regnskap/månedsrapporter pr. 31. mai 2002 var ikke klare til møtet pga. tekniske problemer i forbindelse med flytting. Rapportene vil bli ettersendt til styremedlemmene.

 

  c)

Det foreligger en foreløpig rapport fra pilotprosjektet En modell for samarbeid mellom fag- og forskningsbibliotekene om innkjøp og bruk av elektroniske tidsskrifter, initiert av Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg. Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten har fått klarsignal til å arbeide videre med saken.

 

  d)

Bibliotekdirektør Kari Garnes og styreleder Gjert Kristoffersen skal ha et møte med viserektor Leiv K. Sydnes 18.06. 2002 om kvalitetsreformen innen høyere utdanning og oppfølging av den innen bibliotekområdet.

 

  e)

Bibliotekdirektøren, UBs administrasjon, avdeling for forskningsdokumentasjon og UBs IT-avdeling flyttet til BT-bygget 11.-12.06. 2002. Flyttingen av tilvekstavdelingen og transporttjenesten er utsatt pga. bygningstekniske problemer. Billedsamlingen vil etter planen flytte til BT-bygget i midten av august. Flytting til depotmagasin planlegges å starte til høsten.

 

  f)

Det har vært møte med Hordaland fylke om drift av EU-dokumentasjonssenter. Fylket ønsker å redusere sitt bidrag fra 50 % til 20 % stilling.

 

 

 

 

S 20/2002.

ÅRSMELDING 2001 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Forslag til årsmelding 2001 for Universitetsbiblioteket var sendt ut før møtet. Det ble på møtet foreslått å vurdere å la fremtidige årsmeldinger primært bestå av tabeller, diagram mv., mens tekstdelen reduseres vesentlig. Det ble også foreslått noen få redaksjonelle endringer i årets årsmelding.

Vedtak (enstemmig):

Styret tar det fremlagte forslag til årsmelding 2001 for Universitetsbiblioteket til orientering.

 

S 21/2002.

MØTEPLAN FOR UB s STYRE HØSTEN 2002

Vedtak (enstemmig):

 Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i høstsemesteret 2002:

           Torsdag   5. september 2002, kl. 09.00, Nygårdsgt. 5 (BT-bygget)
           Torsdag 26. september 2002, kl. 09.00, Det matematisk-naturvitensk. fakultetsbibliotek

           Torsdag   5. desember  2002, kl. 09.00, Det psykologiske fakultetsbibliotek

 

S 22/2002.

FERIEFULLMAKT TIL BIBLIOTEKDIREKTØREN

Vedtak (enstemmig):

Bibliotekdirektøren får feriefullmakt fra 20.06. til 20.08. 2002.

 

S 23/2002.

FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK - TILSETTINGSSAK

Den ledige stillingen har vært utlyst to ganger. Den oppnevnte bedømmelseskomité fant ingen av søkerne ved andre gangs utlysing kvalifisert til den ledige stillingen. Bibliotekdirektøren foreslår derfor i sitt saksframlegg at en går aktivt ut på markedet for å finne interesserte kandidater som er godt kvalifiserte til stillingen.

Gjert Kristoffersen foreslo følgende endringer/tillegg i andre avsnitt i forslaget til vedtak:

Styret sluttar seg til bibliotekdirektøren sine vurderingar om korleis saka skal handsamast vidare, slik desse framgår av saksframlegget. Styret understrekar at det er viktig å få ei rask løysing på leiarspørsmålet ved avdelinga og bed om at bibliotekdirektøren tek ansvaret for at prosessen vert gjennomført så raskt som mogleg, og orienterer styret om status i saka innan 20. september d.å. 

Styret sluttet seg til forslaget til vedtak med de endringer som ble foreslått på møtet.

Vedtak (enstemmig):

Styret sluttar seg til bibliotekdirektøren si innstilling. Styret finn på dette grunnlag ikkje å gjera tilsetjing i den ledige stillinga som fakultetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek.

Styret sluttar seg til bibliotekdirektøren sine vurderingar om korleis saka skal handsamast vidare, slik desse framgår av saksframlegget. Styret understrekar at det er viktig å få ei rask løysing på leiarspørsmålet ved avdelinga og bed om at bibliotekdirektøren tek ansvaret for at prosessen vert gjennomført så raskt som mogleg, og orienterer styret om status i saka innan 20. september d.å.

Ei eventuell tilsetjing skal leggjast fram for styret som eiga sak.

 

S 24/2002.

STILLINGER SOM UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK - OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE

Gjert Kristoffersen erklærte seg inhabil og fratrådte ved behandlingen av denne saken. Tine Eidsvaag ledet møtet under denne saken.

Vedtak (enstemmig):

Følgende oppnevnes som medlemmer i bedømmelseskomité for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til de utlyste stillinger som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Universitetsbibliotekar Svein Engelstad, Bibliotek for humaniora og samfunnsfag, UB Oslo
Professor Lars Boje Mortensen
, Seksjon for gresk, latin og egyptologi, UiB
Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, Det juridiske fakultetsbibliotek, UiB, adm. leder

Bibliotekdirektøren får fullmakt til å oppnevne ytterligere ett medlem fra Det historisk-filosofiske fakultet, UiB, i samråd med styrets nestleder.

 

S 25/2002.

EVENTUELT

 

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 11.35.

 

   02.07. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.