Universitetsbiblioteket i Bergen

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2002, KL. 09.00.

 

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen, leder, Tine Eidsvaag, Anne Elisabeth Ljunggren, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

Studentrepresentanter:

Elisabeth Koren, Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Jan S. Vaagen

 

S 09/2002.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 21.02. 2002

 

Protokollen fra forrige styremøte 21.02. 2002 ble godkjent uten merknader.

 

S 10/2002.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Det vil etter planen bli gjennomført internkontroll ved Universitetsbiblioteket i juni 2002.

 

  b)

12 personer fra UB/UiB, herav tre av medlemmene i UBs styre, deltok på seminar om omstilling ved de norske universitetsbibliotekene i Oslo 06.-07.03. 2002. Det arbeides med intern oppfølging ved UB av aktuelle problemstillinger som ble reist på seminaret.

 

  c)

I tilknytning til Det 68. norske bibliotekmøte i Stavanger i slutten av april vil det bl.a. bli arrangert et fagreferentseminar 24.-25. april med læringssenter som hovedtema. Program for seminaret er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/bib-info/fagsem02/program.htm

 

  d)

Bibliotekdirektør Kari Garnes og styrets leder Gjert Kristoffersen deltok på presentasjonsmøte i Kollegiet for fakultetene og andre enheter ved UiB 20.03. 2002.

 

  e)

Bibliotekdirektør Kari Garnes og kontorsjef Leif Magne Iversland deltok fra UB på seminar om ny IT-strategiplan for UiB på Os 04.-05.04. 2002.

 

  f)

På Universitetets investeringsbudsjett for 2002 er det bl.a. satt av 23,5 mill. kr. til ombygging ved UBBHF og 3 mill. kr. til arealutvidelse ved UBBSV.

 

  g)

Det vurderes om UB skal ta i mot en verdifull samling av bilder (akvarell/trykk) fra tidl. professor August Brinchmann.

 

  h)

Haukeland sykehus har gitt tilsagn om et tilskudd på 1,1 mill kr. til driften av UBBHauk i 2002.

 

S 11/2002.

OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE FOR LEDIG STILLING SOM FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Vedtak (enstemmig):

Det oppnevnes en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til den ledige stillingen:

Seksjonssjef Sigmund Nesset, Bibliotek for humaniora, samfunnsfag og jus, UB Tromsø
Hovedbibliotekar Tove Pemmer Sætre, Biblioteket ved Høgskolen i Bergen
Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, Det juridiske fakultetsbibliotek, UiB, leder

 

S 12/2002.

HMS-ÅRSRAPPORT 2001 OG HMS-HANDLINGSPLAN 2002-2004 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Det ble på møtet foreslått noen mindre endringer i UBs HMS-årsrapport 2001 og HMS-handlingsplan 2002-2004.

Styrets leder Gjert Kristoffersen foreslo følgende tilføyelse i vedtaket: Styret understreker at pålagte HMS-oppgaver skal gjennomføres.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til HMS-årsrapport 2001 og HMS-handlingsplan 2002-2004 for Universitetsbiblioteket med de endringer som det var enighet om i styret. Styret understreker at pålagte HMS-oppgaver skal gjennomføres ved alle UBs avdelinger.

HMS-årsrapport 2001 er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/dok/HMS-rap-2001-UB.html

HMS-handlingsplan 2002-2004 for UB er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/dok/HMS-hand-pl-UB-02-04.html

 

S 13/2002.

ÅRSPLAN 2002 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Sak S 13 og S 14 ble diskutert under ett.

Det ble på møtet foreslått noen mindre endringer i UBs årsplan for 2002.

Styrets leder foreslo følgende tilføyelse i vedtaket: Styret ber om at årsplaner for kommende år i større grad enn nå skal inneholde prioritering av tiltak. Om mulig bør en rapport om i hvilken grad forrige årsplan er gjennomført vedlegges årets årsplan.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til Årsplan 2002 for Universitetsbiblioteket med de endringer som det var enighet om i styret. Styret ber om at årsplaner for kommende år i større grad enn nå skal inneholde prioritering av tiltak. Om mulig bør en rapport om i hvilken grad forrige årsplan er gjennomført vedlegges årets årsplan.

Årsplan 2002 for UB er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/dok/aarsplan2002-UB.html

 

S 14/2002.

STYRETS ARBEID MED STRATEGI

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til notat fra Gjert Kristoffersen om styrets arbeid med strategi.

 

S 15/2002.

KRITERIER FOR FORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER

Styrets leder foreslo at første setning i pkt. 3 i forslaget til vedtak endres som følger:

Det lages hvert år en oversikt over fordelingen av utgifter til elektroniske tidsskriftpakker på fag/fakulteter basert på foreliggende priser, eller hvis slike ikke foreligger, på hvilken prosentandel fagene/fakultetene har av titlene i de enkelte pakkene.

Bibliotekdirektøren trakk sitt opprinnelige forslag på dette punkt.

Svenn Sivertssen foreslo følgende nye punkt (pkt. 4) i vedtaket: Disse endringene gjelder fra 2003.

Ved avstemning ble pkt. 1-3, inkl. endringsforslag fra styreleder i pkt. 3, enstemmig vedtatt. Det nye pkt. 4 ble vedtatt med 7 stemmer mot 1.

Vedtak:

1.      Av den samlete litteraturtildelingen ved UB foretas det hvert år en forlodds avsetning til tverr- og flerfaglige elektroniske tidsskriftpakker og databaser. Størrelsen på denne forlodds avsetningen avgjøres hvert år av UBs styre (enstemmig).

2.      Det foretas i denne omgang ingen andre endringer i kriteriene for fordeling av UBs litteraturmidler på fag/fakulteter (enstemmig).

3.      Det lages hvert år en oversikt over fordelingen av utgifter til elektroniske tidsskriftpakker på fag/fakulteter basert på foreliggende priser, eller hvis slike ikke foreligger, på hvilken prosentandel fagene/fakultetene har av titlene i de enkelte pakkene. Dersom det viser seg at den forlodds avsetningen til tverr- og flerfaglige elektroniske tidsskriftpakker og databaser, fører til en merkbar endring i fordelingen av litteraturmidler mellom fag/ fakulteter, gjennomføres det en omfordeling av de ordinære tildelingene til fag/fakulteter, slik at de samlete disponible litteraturmidlene til fag/fakulteter blir i samsvar med de generelle kriteriene for fordeling av UBs litteraturmidler på fag/fakulteter (enstemmig).

4.      Disse endringene gjelder fra 2003 (vedtatt med 7 stemmer mot 1).

 

S 16/2002.

UTLYSING AV FAGREFERENTSTILLINGER VED UB

 Gjert Kristoffersen vurderte det slik at var to ting styret ble invitert til å ta stilling til i det utsendte forslaget til vedtak i denne saken:

1.       Hvor store ressurser det skal settes av til fagreferentarbeid ved UBBHF

2.       Hvordan disse ressursene skal fordeles på fag/fagområder innen UBBHF

Kristoffersen opplyste at dersom styret også ønsket å ta stilling til pkt. 2, ville han erklære seg inhabil i behandlingen av denne saken. Kristoffersen fratrådte mens styret avgjorde dette spørsmålet.

Kari Garnes foreslo følgende endring i forslaget til vedtak: De to siste setningene i forslaget utgår og erstattes av: Spørsmålet om hvilke fagområder stillingene skal dekke, avgjøres av bibliotekdirektøren i samråd med fakultetsbibliotekets ledelse.

Styret vedtok enstemmig ikke å ta stilling til den interne fordelingen av fagreferentressurser ved UBBHF på fag/fagområder, og anså på dette grunnlag Gjert Kristoffersen habil til å delta i behandlingen av resten av denne saken.

Gjert Kristoffersen deltok i behandlingen av resten av saken.

Styret sluttet seg til forslaget om at det settes av 7 årsverk til fagreferentressurser ved UBBHF.

Vedtak (enstemmig):

Det settes av 7 årsverk til stillinger som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek (HF). Utlysingen formuleres slik at det kan tilsettes så mange årsverk som er nødvendig for å oppfylle denne målsettingen. Spørsmålet om hvilke fagområder stillingene skal dekke, avgjøres av bibliotekdirektøren i samråd med fakultetsbibliotekets ledelse.

 

S 17/2002.

EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 11.50.

 

26.04. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.07.05 av jer.
til denne siden.