Universitetsbiblioteket i Bergen

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02. 2002, KL. 09.00.

 

Til stede:

 

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen, leder, Tine Eidsvaag, Jan S. Vaagen, Nils Skaug

 

 

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 

Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

 

 

Studentrepresentanter:

Elisabeth Koren, Øyvind Neuman

 

 

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anne Elisabeth Ljunggren

 

Møtet ble formelt satt, og det ble gjennomført en presentasjonsrunde av medlemmene i det nye styret.

 

S 01/2002.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Regler for styringsorganer ved Universitetsbiblioteket fra 01.01. 2002 fulgte som vedlegg til saklisten. Er også tilgjengelig på http://www.uib.no/reglement/DEL3/K-3/3-1-1.html

 

  b)

Strategisk plan for UB 2002-2006 fulgte som vedlegg til saklisten. Er også tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/dok/stratplUB-02-06.html

 

  c)

Elektronisk fagbibliotek (ELF). Bibliotekdirektøren gav en muntlig orientering om pågående arbeid for å få i stand et samarbeid mellom bibliotekene innen UH-sektoren om innkjøp og bruk av elektroniske tidsskrifter.

 

  d)

Bibliotekdirektøren gav en muntlig orientering om ombyggings- og flytteplaner ved UB som det nå arbeides med.

 

  e)

Institusjonsevaluering av Universitetet i Bergen. Om UB: Kap. 5.4.3. Bibliotekenes rolle, s. 50-51.

 

  f)

Universitetsbibliotekar Jan Olav Gatland er innvilget opprykk til førstebibliotekar med virkning fra 01.11. 2001.

 

 

S 02/2002.

MØTEPLAN FOR UBs STYRE VÅREN 2002

Styret vedtok følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre resten av vårsemesteret 2002:

                               Torsdag 11. april 2002, kl. 9.00
                               Torsdag 13. juni 2002, kl.  9.00

Ved behov kan det innkalles til ekstra møter i tillegg til dette.

 

 

S 03/2002.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK - TILSETTING

Styrets leder Gjert Kristoffersen foreslo på møtet følgende tilføyelse i vedtaket: Dersom Skagen ikke tar i mot stillingen, tilsettes cand.polit. Velibor Kovac.

 Vedtak (enstemmig):

Styret tilsetter cand.polit. Therese S. Skagen som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek fra 1. mars 2002. Dersom Skagen ikke tar i mot stillingen, tilsettes cand.polit. Velibor Kovac.

 

 

S 04/2002.

UTLYSING AV STILLING SOM FOTOGRAF VED BILLEDSAMLINGEN

Vedtak (enstemmig):

Det utlyses en fast stilling som fotograf ved UBs billedsamling.

 

 

S 05/2002.

ORGANISERING AV UBBHF, SPESIALSAMLINGENE, DEPOTMAGASIN OG TEKNISK AVDELING

Styreleder foreslo en redaksjonell endring i pkt. 1 i forslaget til vedtak. Bibliotekdirektøren forslo følgende nye punkt i forslaget til vedtak:

Den nye organiseringen for UBBHF, Spesialsamlingene og depotmagasinene iverksettes så snart det er praktisk mulig, senest når de flytter inn i ferdig ombygde lokaler på Haakon Sheteligs plass 7 og HF-bygget.

Bibliotekdirektøren forslo følgende tilføyelse i punkt 5 i forslaget til vedtak: Endringen trer i kraft umiddelbart.

Styret sluttet seg til forslagene til vedtak med de endringer og tilføyelser som fremkom på møtet.

Vedtak (enstemmig):

1.  Fakultetsbibliotekaren på UBBHF har ansvaret for driften av litteratursamlinger innen HF-fagene og tverrfaglige samlinger som er lokalisert i magasinene på Haakon Sheteligs plass og i HF-bygget.

2.  Spesialsamlingene med antikvariske bøker og kart, manuskripter, diplomer og aviser blir overført til UBBHF både samlingsmessig og organisatorisk. Organiseringen av det daglige arbeidet med samlinger og tjenester lokalisert i HF-bygget legges til en arbeidsleder. Arbeidslederen rapporterer til fakultetsbibliotekaren og har ikke budsjett- eller personalansvar. Det faglige ansvaret for manuskripter og antikvariske samlinger legges til en av fagreferentene ved UBBHF. Fagreferenten rapporterer til fakultetsbibliotekaren.

3.  Depotmagasinene blir organisert under bibliotekdirektøren. Organiseringen av det daglige arbeidet legges til en arbeidsleder. Arbeidslederen rapporterer til bibliotekdirektøren og har ikke budsjett- eller personalansvar.

4.  Den nye organiseringen for UBBHF, Spesialsamlingene og depotmagasinene iverksettes så snart det er praktisk mulig, senest når de flytter inn i ferdig ombygde lokaler på Haakon Sheteligs plass 7 og HF-bygget.

5.  Teknisk avdeling opphører som egen organisatorisk enhet og blir organisert under bibliotekdirektøren. Organiseringen av det daglige arbeidet legges til en arbeidsleder. Arbeidslederen rapporterer til bibliotekdirektøren og har ikke budsjett- eller personalansvar. Endringen trer i kraft umiddelbart.

 

 

S 06/2002.

BUDSJETT 2002.  HOVEDFORDELING AV BEVILGNINGER TIL UB

Vedtak (enstemmig): 

Styret vedtok følgende hovedfordeling av UBs ordinære totalbudsjett i 2002: 

 

 

Styret vedtok følgende disponering av UBs driftsbudsjett i 2002:

 *  Beløpet vil bli justert senere.

 

Styret vedtok følgende hoveddisponering av UBs bokkonto i 2002:

 

 

Tilskudd fra fakulteter og Haukeland sykehus på i alt ca. 1 mill. kr. er ikke inkludert i disse tallene.

 

 

S 07/2002.

FORDELING AV LITTERATURMIDLER 2002

 På møtet ble det fremmet følgende forslag til endringer/tilføyelser i vedtakene:

Bibliotekdirektøren endret pkt. 1-3 i sitt tidligere utsendte forslag som følger:

1.  Inntil 10 % av den totale tildelingen avsettes forlodds for å styrke nye fagmiljøer, opprettholde samlinger innenfor små fag og/eller dekke felles litteraturutgifter, inkl. utgifter til fellesavtaler/ pakketilbud på elektroniske tidsskrifter som dekker flere fagområder.

2.  Det fordeles kr. 600.000 i litteraturmidler til UBB (dvs. ikke fagfordelt litteratur, inkl. tverrfaglige databaser mv.).

3.  Det settes av kr. 1.860.000 forlodds til spesielle litteraturbehov, med følgende fordeling:

              1.800.000 til elektroniske tidsskrifter
                   60.000 til EU-dokumentasjonssenter (EDC)

Fra Tine Eidsvaag: Kriteriene for fordeling av UBs litteraturbudsjett endres ikke, slik at grensen for forlodds  tildelinger til spesielle formål beholdes uforandret på inntil 5 %. 

Fra Svenn Sivertssen:

Det settes av kr. 1.410.000 forlodds til spesielle litteraturbehov, med følgende fordeling:

              600.000 i litteraturmidler til UBB (dvs. ikke fagfordelt litteratur)
              750.000 til elektroniske tidsskrifter
                60.000 til EU-dokumentasjonssenter (EDC)

Fra Gjert Kristoffersen: Administrasjonen bes om å utrede muligheten for å fordele mest mulig av den forlodds avsetningen til elektroniske tidsskrifter på fag/fakulteter.

Fra Nils Skaug: Styret vil i løpet av 2002 komme tilbake til kriteriene for fordeling av UBs litteraturmidler på fag/fakulteter.

Ved avstemning ble det avgitt 3 stemmer for endringsforslagene fra Tine Eidsvaag og Svenn Sivertssen, mens det ble avgitt 5 stemmer for bibliotekdirektørens justerte forslag. Tilleggsforslagene fra Gjert Kristoffersen og Nils Skaug ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Den delen av bevilgningen til UBs litteraturbudsjett som tildeles fakultetene, fordeles til fakultetene i henhold til følgende kriterier/fordelingsnøkkel:

 

Inntil 10 % av den totale tildelingen avsettes i 2002 forlodds for å styrke nye fagmiljøer, opprettholde samlinger innenfor små fag og/eller dekke felles litteraturutgifter, inkl. utgifter til fellesavtaler/pakketilbud på elektroniske tidsskrifter som dekker flere fagområder. UBs styre vedtar hvert år i forbindelse med fordelingen av UBs litteraturbevilgning størrelsen på de forlodds avsetningene. (Vedtatt med 5 mot 3 stemmer)

2.  Det fordeles kr. 600.000 i litteraturmidler til UBB (dvs. ikke fagfordelt litteratur, inkl. tverrfaglige databaser mv.). (Enstemmig vedtatt)

3. Det settes av kr. 1.860.000 forlodds til spesielle litteraturbehov, med følgende fordeling:

              1.800.000 til elektroniske tidsskrifter
                   60.000 til EU-dokumentasjonssenter (EDC) (Vedtatt med 5 mot 3 stemmer)

4.  Den ekstra tildelingen til UB på 1,5 mill. kr. i 2002 fordeles på fakulteter/fagområder i forhold til deres andel av den samlete tidsskriftporteføljen ved UB. (Enstemmig vedtatt)

5.  Det fordeles kr. 15.590.000 i litteraturmidler til fakultetene i henhold til den vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler. (Vedtatt med 5 mot 3 stemmer)

6.  Administrasjonen bes om å utrede muligheten for å fordele mest mulig av den forlodds avsetningen til elektroniske tidsskrifter på fag/fakulteter. (Enstemmig vedtatt)

7.  Styret vil i løpet av 2002 komme tilbake til kriteriene for fordeling av UBs litteraturmidler på fag/fakulteter. (Enstemmig vedtatt)

Vedtakene referert ovenfor gir følgende tildeling av litteraturmidler til fakulteter/fagområder i 2002:

 

Bibliotekutvalgene ved fakultetene fordeler selv de tildelte litteraturmidler mellom henholdsvis bøker, tidsskrifter og innbinding.

 

 

S 08/2002.

EVENTUELT

 

  a)

Det ble bemerket at sakspapirer særlig til større saker bør komme ut tidligere enn det som var tilfelle til dette møtet.

 

  b)

På bakgrunn av oppslag i Studvest ble det opplyst at UB i følge Pliktavleveringsloven ikke har lov til å gi bort norsk litteratur, inkl. det som skal utgå fra samlingene. Utenlandsk litteratur som skal utgå fra samlingene blir vanligvis gitt bort. 

 

 

Møtet ble hevet kl. 11.45.

 

 

11.03. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.07.05 av jer.
til denne siden.