Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 17.12. 2002

SAK S 40/2002

 

 

STYRETS OG BIBLIOTEKDIREKTØRENS MYNDIGHETSOMRÅDE, SÆRLIG I FORBINDELSE MED HOVEDFORDELING AV BEVILGEDE MIDLER 

I henhold til gjeldende regler for styringsorganer ved Universitetsbiblioteket § 3 har styret følgende myndighetsområde: 

Styret er Universitetsbibliotekets øverste organ og er ansvarlig overfor Det akademiske kollegium for utviklingen av bibliotektjenestene ved Universitetet i Bergen. Styret skal påse at biblioteket best mulig settes i stand til å utføre de oppgaver biblioteket har ansvar for overfor Universitetet og samfunnet for øvrig. Styret skal trekke opp hoved­retningslinjer for bibliotekets samlingspolitikk og IT-satsing, personalpolitikk og drift, og skal behandle alle saker av prinsipiell karakter og stor betydning for virksomheten ved Universitetsbiblioteket i Bergen, så som:

a.      strategisk planlegging

b.      årsbudsjett/langtidsbudsjett

c.       hovedfordeling av bevilgede midler

d.      generelle retningslinjer for disponering av litteraturmidler

e.       årsmelding

f.        utlysing av og tilsetting i fakultetsbibliotekar- og universitetsbibliotekarstillinger

g.      søknader om opprykk til førstestilling

h.      større utviklings- og forskningsprosjekter, samt andre større arbeidsoppgaver og investeringer som binder betydelige ressurser over lengre tid. 

Bibliotekdirektøren har i henhold til reglementets § 5 følgende myndighetsområde: 

Bibliotekdirektøren har den daglige ledelse av Universitetsbiblioteket, faglig og administrativt, og representerer biblioteket utad. Bibliotekdirektøren sørger for at universitetsdirektørens og styrets vedtak blir satt i verk og er ansvarlig for disponering av ressurser og budsjett i samsvar med vedtak som er gjort av styret.

Bibliotekdirektøren er sekretær for styret, og forbereder og gir tilråding i saker som skal behandles i styret, i samråd med styrets leder. Bibliotekdirektøren deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til Bibliotekdirektøren dersom ikke lov eller delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon. Bibliotekdirektøren avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Vedtak av Bibliotekdirektøren i slike saker refereres for styret.

Bibliotekdirektøren avgjør selv saker som ikke etter lov, reglement eller særlige vedtak i Det akademiske kollegium eller i Universitetsbibliotekets styre skal avgjøres av andre.

Etter at UBs nye styre nå har fungert i nesten ett år, er det behov for å foreta noen presiseringer, særlig når det gjelder forholdet mellom styrets og bibliotekdirektøren myndighetsområde i forbindelse med hovedfordeling av bevilgede midler.

Forslag til vedtak:

Følgende hører under styrets myndighetsområde: 

Større omorganiseringer ved UB

Retningslinjer for behandling av søknader om støtte til faglige reiser, kurs, mv

Hovedfordeling av bevilgede midler, som hører under styrets myndighetsområde, omfatter følgende: 

Ø      Post 4, større utstyr

Ø      Post 5, lønn, herunder hovedfordeling av personalressurser mellom UBs avdelinger

Ø      Post 6 drift, herunder:

·        BIBSYS-drift

·        internhusleie

·        utstyr

·        bokkonto

·        øvrig drift (annuum) 

Viderefordeling av UBs bokkonto som følger: 

Ø      Samlet tildeling til bøker, tidsskrifter og innbinding

Ø      Andre utgifter på bokkonto 

Viderefordeling av midler til bøker, tidsskrifter og innbinding på fag/fakulteter mv. 

 

Følgende hører under bibliotekdirektørens myndighetsområde: 

Ø      Viderefordeling av annuum på underposter, inkl. avgjørelse av søknader om støtte til faglige reiser, kurs, mv. 

Ø      Utlysing av og tilsetting i faste stillinger, bortsett fra fakultetsbibliotekar- og universitetsbibliotekarstillinger, innenfor de rammer som er fastsatt av styret

 

 

13.12. 2002.   KG/JER 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.