Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 17.12. 2002

SAK S 38/2002

 

 

DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR SØKNADER OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID

 

I henhold til tidligere vedtatte retningslinjer for forsknings- og utviklingsarbeid innen rammen av vanlig arbeidstid for fakultets- og universitetsbibliotekarer ved UB Bergen kan disse etter søknad gis anledning til å arbeide med et dokumenterbart prosjekt innen rammen av 15 % av normalarbeidstiden. I følge punkt 4 i disse retningslinjene skal slike prosjekt godkjennes av UBs styre.

I sak S 28/2002 (Søknad om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor rammen av vanlig arbeidstid i 2002/2003 – fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn) fattet UBs styre på møte 26.09. 2002 bl.a. følgende vedtak:

Det fremmes på neste styremøte forslag om at avgjørelsesmyndigheten i denne typen saker delegeres til bibliotekdirektøren, med styret som ankeinstans.Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til

vedtak:

Søknader om å drive med forsknings- og utviklingsarbeid innenfor 15 % av normalarbeidstiden avgjøres av bibliotekdirektøren. Bibliotekdirektørens avgjørelse kan ankes inn for UBs styre.

 

 

 10.12. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.