Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 26.09. 2002

SAK S 30/2002

 

 

BUDSJETTFORSLAG 2003 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Universitetsbiblioteket skal utarbeide budsjettforslag for 2003 innen 1. oktober 2002 som grunnlag for Kollegiets fordeling av tildelt budsjettramme for 2003. Forslaget skal omfatte

1.      sammendrag - en kortfattet presentasjon av faglige oppgaver/utfordringer

2.      budsjettforslaget innenfor grunnbudsjettet

3.      spesifikasjon og oppfylling av resultatkrav

4.      forslag og innspill til disponering av sentrale avsetninger

5.      forslag knyttet til undervisningsreformen og øvrige omstillingsplaner

6.      Eksternt finansiert virksomhet

Det er på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv, innkomne forslag fra UBs avdelinger, og drøftinger i UBs budsjettutvalg utarbeidet et budsjettforslag for UB for 2003. Forslaget ble drøftet på stabsmøte ved UB 19.09. 2002 og på møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 20.09. 2002. Det er i budsjettforslaget lagt særlig vekt på følgende punkter:

Ø      oppfølging av kvalitetsreformen for høyere utdanning

·        etablering av læringssentre

·        videreutvikling av elektroniske bibliotektjenester, inkl. anskaffelse av elektroniske dok./tidsskrifter mv., samt digitalisering av enge (eldre) samlinger

Ø      reell styrking av litteraturbudsjettet

Ø      Videreføring/gjennomføring av utbyggings-/ombyggingsprosjekter

 

Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til

vedtak: 

Styret slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2003 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

 

 

 19.09. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.