Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 26.09. 2002

SAK S 28/2002

 

 

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID I 2002/2003 – FAKULTETSBIBLIOTEKAR HALVOR KONGSHAVN

 

I henhold til tidligere vedtatte retningslinjer for forsknings- og utviklingsarbeid innen rammen av vanlig arbeidstid for fakultets- og universitetsbibliotekarer ved UB Bergen kan disse etter søknad gis anledning til å arbeide med et dokumenterbart prosjekt innen rammen av 15 % av normalarbeidstiden. I følge punkt 4 i disse retningslinjene skal slike prosjekt godkjennes av UBs styre.

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn søker i brev av 01.08. 2002 om å få benytte inntil 15 % av arbeidstiden i høstsemesteret 2002 og vårsemesteret 2003 til å utarbeide en Nordisk juridisk festskriftbibliografi 1998-2002. Dette vil bli en fortsettelse av H. Strømø og H. Kongshavn: Nordisk juridisk festskriftbibliografi: innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1870-1997. Kongshavn vil denne gangen utarbeide bibliografien alene.

Tilsvarende permisjoner som Kongshavn har hatt tidligere har resultert i diverse publikasjoner. Denne typen arbeid styrker den faglige aktiviteten og kompetanse­oppbyggingen ved UB, og anses å falle innenfor de vedtatte retningslinjer for forsknings- og utviklingsarbeid innen rammen av vanlig arbeidstid for fakultets- og universitetsbibliotekarer ved UB Bergen.

Forslag til vedtak:

Halvor Kongshavn innvilges permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i høstsemesteret 2002 og vårsemesteret 2003 for å utarbeide en Nordisk juridisk festskrift­bibliografi 1998-2002. Tidspunktene for permisjonen og for eventuelle reisefravær må tilpasses søkerens øvrige arbeidsoppgaver og plikter ved UB, og må avtales med avdelingen.

 

 

 

 19.09. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.