Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.06. 2002

SAK S 24/2002

 

STILLINGER SOM UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE.

 

Det har vært utlyst inntil 3 stillinger som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, med søknadsfrist 30.05. 2002. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 87 søkere til den ledige stillingen.

Normalt oppnevnes det bedømmelseskomiteer med tre medlemmer til slike stillinger. Siden det her var utlyst inntil tre stillinger som skal dekke flere ulike fagområder, er det ønskelig at komiteen har kompetanse innen flere av HF-fagene. Bibliotekdirektøren foreslår derfor at det i dette tilfellet oppnevnes en bedømmelseskomité med fire medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til de ledige stillingene.

Meroffentlighet praktiseres ved tilsetting i denne typen stillinger ved Universitetsbiblioteket. Når bedømmelseskomiteens innstilling foreligger, vil denne bli sendt søkerne til orientering, med en frist for å komme med eventuelle merknader.

Forslag til vedtak:

Følgende oppnevnes som medlemmer i bedømmelseskomité for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til de utlyste stillinger som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Universitetsbibliotekar Svein Engelstad, Bibliotek for humaniora og samfunnsfag, UB Oslo
Professor Lars Boje Mortensen, Seksjon for gresk, latin og egyptologi, UiB
Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, Det juridiske fakultetsbibliotek, UiB, adm. leder

Bibliotekdirektøren får fullmakt til å oppnevne ytterligere ett medlem fra Det historisk-filosofiske fakultet, UiB, i samråd med styreleder.

 

10.06. 2002.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.