Universitetsbiblioteket i Bergen

 

VEDLEGG SAK S 16/2002

 

det historisk-filosifiske fakultet

bibliotekutvalget

 

PROTOKOLL fra møte i bibliotekutvalget 4.4.2002, kl. 09.00, konferanserommet, Muséplass 1

 

Til stede

Gjert Kristoffersen, Sissel Lægreid, Lars Boje Mortensen, Siri Skjold Lexau, Astrid Utne, Eline Flesjø, Thomas Haraldsen

Fra adm

 

Forfall

Johansen

 

I

Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste

 

II

Protokoll fra møte 18.10.2001

Godkjent på sirkulasjon

 

III

Orienteringssaker

Utne og Kristoffersen orienterte kort om ombyggingen av biblioteket, som starter i år

 

S 1/02

Forslag til tekst til utlysning av stilliger som universitetsbibilotekar (fagreferent) ved UBBHF

Vedtak 

Bibiliotekutvalget vil peke på følgende momenter som taler mot en vesentlig reduksjon av antall fagreferentstillinger ved UBBHF.

  • Fakultetet dekker mange og svært uensartede fagområder.
  • Det er et stort behov for fremmedspråklig kompetanse, ikke bare knyttet til de tradisjonelle språkfagene, men også til fag som religionshistorie og klassisk filologi. Selv om dette behovet ikke lenger kan dekkes ved at det tilsettes fagreferenter i hvert språkfag, må biblioteket tilstrebe at slik kompetanse finnes innenfor det samlede fagreferentkorpset.
  • Fakultetet representerer i større grad enn andre fakulteter fag der monografier spiller en viktig rolle. Innkjøp og klassifisering av monografier er mer arbeidskrevende enn tilsvarende arbeid knyttet til tidsskrifter
  • UBBHF har ikke bare ansvar for forskningslitteraturen knyttet til HF-fag, men også for en stor del av det som er fagenes forskningsmateriale, først og fremst i form av tekster, men også arkiver.
  • UBBHF er den avdelingen innenfor UB som i størst grad yter tjenester overfor det allmenne publikum

Bibliotekutvalget har utarbeidet et forslag til bemanningsplan som foreslås lagt til grunn for den videre utviklingen av fagreferenttjenesten ved UBBHF. Planen vedlegges referatet. Med utgangspunkt i denne bør det nå lyses ut tre stillinger, med krav om hovedfag i henholdsvis språkvitenskap og filosofi, og enten historie eller etnologi/folkloristikk/religionsvitenskap,. Når det på sikt blir ledig en stilling som i dag er knyttet til litteraturvitenskap/estetiske fag, bør halvparten av denne forbli knyttet til fagområdet, mens den andre overføres til et annet fagområde.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.