Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2002

SAK S 15/2002

 

KRITERIER FOR FORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER 

UBs styre vedtok på møte 21.02. 2002 fordeling av litteraturmidler på fag/fakulteter i 2002. På møtet ble det særlig diskutert hvor stor andel av litteraturmidlene som bør/kan avsettes forlodds til felles formål, først og fremst til fler- eller tverrfaglige pakker av elektroniske tidsskrifter, og i hvilken grad det er mulig å fordele også disse midlene på fag/fakulteter. I tillegg til den konkrete fordelingen av litteraturmidler fattet styret følgende vedtak:

·        Administrasjonen bes om å utrede muligheten for å fordele mest mulig av den forlodds avsetningen til elektroniske tidsskrifter på fag/fakulteter.

·        Styret vil i løpet av 2002 komme tilbake til kriteriene for fordeling av UBs litteraturmidler på fag/fakulteter. 

Styreleder og bibliotekdirektør anser det bl.a. på bakgrunn av diskusjonen på styremøtet 21.02. 2002 ikke som aktuelt å foreslå noen full revisjon av kriteriene for fordeling av UBs litteraturmidler på det nåværende tidspunkt, men mener det bør gjennomføres en vurdering av bruken og størrelsen av forlodds avsetninger til felles formål/elektroniske tidsskrifter, og av muligheten for å fordele mest mulig av den forlodds avsetningen til elektroniske tidsskrifter på fag/fakulteter, dersom dette kan gjøres uten uforholdsmessig stor ressursbruk. 

Det vises til at det i UBs strategiplan for 2002-2006 satses på å videreutvikle bibliotekets elektroniske bibliotektjenester.

Pr. i dag er det ikke mulig å skaffe en nøyaktig oversikt over fordelingen av utgifter til elektroniske tidsskriftpakker på fag/fakulteter, fordi det i pakketilbudene ikke oppgis pris på det enkelte tidsskrift som inngår i pakken. For de tidsskriftene som UB også har eller har hatt papirabonnement på, foreligger det priser på den trykte utgaven. Men for de tidsskriftene som bare foreligger i elektronisk form som del av pakketilbud, oppgis det ikke pris på det enkelte tidsskrift. Det kan likevel være mulig å komme fram til en rimelig god oversikt over fordelingen av disse utgiftene på fag/fakulteter uten alt for stor ressursbruk. De aller fleste tidsskriftene i de elektroniske tidsskriftpakkene kan fordeles på fag/fakulteter uten store problemer. Det vil antakelig bli stående igjen et mindre antall tverrfaglige eller flerfaglige tidsskrifter som bør holdes utenom, men det antas at dette antallet blir så lavt at det får liten praktisk betydning. Det foreslås er at tidsskriftene i de elektroniske tidsskriftpakkene fagfordeles, slik at man får oversikt over antallet tidsskrifter innen hvert fag/fakultet. Ettersom prisnivået på tidsskrifter varierer en god del fra fagområde til fagområde, bør det tas hensyn til dette. Det regnes i alle tilfeller hvert år ut en prisfaktor for tidsskrifter innen de ulike fagområdene som benyttes ved den generelle foredelingen av litteraturmidler ved UB. Det foreslås at denne benyttes også til å skaffe oversikt over fordelingen av utgiftene til elektroniske tidsskriftpakker på fag/fakulteter, slik at antallet tidsskrifttitler innen hvert fag/fakultet multipliseres med denne prisfaktoren. Dermed vil en kunne få en rimelig god oversikt over fordelingen av utgiftene til elektroniske tidsskriftpakker på fag/fakulteter, uten at dette blir uforholdsmessig ressurskrevende.

Det foreslås at det lages en slik oversikt over fordeling av utgifter til elektroniske tidsskriftpakker i 2002. De beløpene en kommer fram til på denne måten, legges sammen med de ordinære tildelingene til fag/fakulteter, slik at en får oversikt over disponible midler innen hvert fag/fakultet. Hvis det viser seg at det samlet sett (når også de elektroniske pakkene tas med i regnestykket) har skjedd en skjev fordeling av litteraturmidler til fag/fakulteter i 2002i forhold til de gjeldende kriteriene, foretas det en omfordeling i de ordinære tildelingene til fag/fakulteter for å rette opp disse skjevhetene. Midlene til elektroniske tidsskriftpakker mv. beholdes uberørt.

Slik utviklingen har vært de siste årene og antakelig også vil fortsette i tiden framover, anser styreleder og bibliotekdirektør det som helt nødvendig å videreføre opplegget med en forlodds avsetning til elektroniske tidsskriftpakker. Ettersom utviklingen på dette området går raskt, anses det ikke ønskelig å fastsette en bestemt prosentandel som skal benyttes til forlodds avsetning til elektroniske tidsskriftpakker for lang tid framover. Denne andelen bør fastsettes av styret hvert år.

Som grunnlag for diskusjonen i styret, er det også undersøkt hva som gjøres på dette området ved de andre universitetsbibliotekene.

Det er universitetsbibliotekene i Trondheim og Tromsø som ligger nærmest UB Bergen i sin økonomiske og organisatoriske styringsmodell, med en viss grad av desentralisering, men likevel en sentral økonomistyring for hele biblioteket.

UB Trondheim har i 2002 fått en samlet litteraturtildeling på 34 mill. kr. Av dette er det vedtatt å sette av en felles pott på 3,5 mill. kr. til felles formål, først og fremst til tverr- eller flerfaglige elektroniske tidsskriftpakker og databaser. Siden UB Trondheim fikk en relativt sterk økning i sine litteraturtildelinger fra 2001 til 2002, regner en med at potten til elektroniske tidsskriftpakker og databaser vil bli øket til ca. 4 mill. kr.

UB Tromsø har i 2002 fått en samlet litteraturtildeling på 26 mill. kr. Av dette er det vedtatt å sette av en felles pott på 7 mill. kr. til felles formål, først og fremst tverr- eller flerfaglige elektroniske tidsskriftpakker og databaser. En arbeidsgruppe har gått gjennom hva UBTø hadde fra før av slike pakker, og har i tillegg forsøkt å anslå hvilke nye pakker det var aktuelt å gå inn på i 2002. På dette grunnlag kom en fram til tallet 7 mill. kr. til fellespakker i 2002. Dette er første år det gjøres på denne måten i Tromsø. Tidligere er alle de elektroniske tidsskriftpakkene skjønns­messig fordelt på fag/fagområder. Midler til elektroniske tidsskriftpakker som bare omfatter ett fag/fagområde, fordeles som tidligere på det aktuelle fag/fagområde.

UB Oslo skiller seg fra de øvrige universitetsbibliotekene ved at de har en større grad av desentralisert økonomi enn disse. UBO består av fire bibliotekenheter (Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap, Bibliotek for medisin og helsefag, Det juridiske fakultetsbibliotek, og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek). Litteraturmidlene ved UB Oslo fordeles ut til disse fire bibliotekenhetene, og så er det opp til enhetene om de vil samarbeide om tverr- eller flerfaglige elektroniske tidsskriftpakker.

Forslag til vedtak:

1.      Av den samlete litteraturtildelingen ved UB foretas det hvert år en forlodds avsetning til tverr- og flerfaglige elektroniske tidsskriftpakker og databaser. Størrelsen på denne forlodds avsetningen avgjøres hvert år av UBs styre.

2.      Det foretas i denne omgang ingen andre endringer i kriteriene for fordeling av UBs litteratur­midler på fag/fakulteter.

3.      Det lages hvert år en oversikt over fordelingen av utgifter til elektroniske tidsskriftpakker på fag/fakulteter slik det er foreslått i dette saksforelegget. Dersom det viser seg at den forlodds avsetningen til tverr- og flerfaglige elektroniske tidsskriftpakker og databaser, fører til en merkbar endring i fordelingen av litteraturmidler mellom fag/fakulteter, gjennomføres det en omfordeling av de ordinære tildelingene til fag/fakulteter, slik at de samlete disponible litteraturmidlene til fag/fakulteter blir i samsvar med de generelle kriteriene for fordeling av UBs litteraturmidler på fag/fakulteter.

 

05.04. 2002.  Kari Garnes/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.