Styrets arbeid med strategi

 

På det første styremøtet i år lovet jeg å komme tilbake med flere synspunkter på hvordan vi kan gripe an arbeidet med strategiutvikling i styret. Nedenfor følger tre områder som jeg mener kan være et bra sted å begynne. Jeg legger disse fram som et diskusjonsgrunnlag til møtet 11.4.2002. Punktene bør ses i sammenheng med forslag til årsplan 2002, som også legges fram for styret i møtet 11.4

1.  Styret bør gjøre seg best mulig kjent med aktiviteten ved de ulike fakultetsbibliotekene. Dette kan vi gjøre ved å utvide rammen for hvert møte til tre timer, og avsette en time til en samtale med fakultetsbibliotekaren og lederen for bibliotekutvalget ved ett fakultet hver gang. Vi kan også vurdere om vi bør invitere en av prodekanene ved fakultetet, fortrinnsvis den med ansvar for undervisning i lys av kvalitetsreformen som nå iverksettes. Møtene kan holdes på det fakultetet vi skal møte hver gang.

2.  Det er viktig for UB å komme på banen i forbindelse med iverksettingen av kvalitetsreformen. Bibliotekdirektør og styreleder skal ha et møte med prorektor for undervisning i nær framtid, og det bør være mulig å forberede en sak for neste styremøte, der vi kan forsøke å meisle ut en strategi.

3.  Vi bør forsøke å få til en gjennomgang av aktiviteten ved de ulike avdelingsbibliotekene med henblikk på å få frigjort ressurser til prioritert virksomhet? I årsplanen sies det at ’[H]ovedvekten skal ligge på brukerne og deres behov for informasjonstjenester. Sammen med delmål 5: ’Utnytte disponible ressurser best mulig og ha effektive interne rutiner’ er dette et utmerket startpunkt for en slik prosess. En forutsetning for å få oppslutning om denne typen tiltak, er at gevinstene forblir i avdelingene.

 

     Gjert Kristoffersen 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.