Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02. 2002

SAK S 07/2002

 

FORLODDS TILDELINGER AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2002

Universitetsbibliotekets råd har tidligere vedtatt kriterier for fordeling av bibliotekets litteraturmidler på fakulteter/fagområder. Gjeldende kriterier følger vedlagt. Disse ble sist revidert i 1998, samtidig som det ble vedtatt at det skulle tas opp til vurdering om det var behov for å endre/justere kriteriene etter 3 år. I 2001 ble det foreslått å foreta en del endringer i kriteriene, men rådet ønsket da ikke å endre selve kriteriene. Derimot vedtok rådet å bruke en stor del av den ekstra tildelingen UB fikk begrunnet med høy prisstigning på tidsskrifter, til en spesiell styrking av realfag og medisin.

En stadig større andel av UBs litteraturmidler benyttes til abonnement på elektroniske tidsskrifter i fulltekst, spesielt gjennom fellesavtaler/pakketilbud med én samlet pris for hele pakken. Slike fellesavtaler/pakketilbud dekker ofte flere fagområder, uten at det er mulig å skille ut hvordan utgiftene fordeler seg på de aktuelle fagområdene.

Gjeldende kriterier for fordeling av UBs litteraturmidler inneholder bl.a. en bestemmelse om at inntil 5 % av den totale tildelingen kan ”avsettes forlodds for å styrke nye fagmiljøer og opprettholde samlinger innenfor små fag”. Denne formuleringen ble vedtatt på et tidspunkt da det ennå ikke var blitt aktuelt med fellesavtaler/pakketilbud på elektroniske tidsskrifter som dekker flere fagområder. Etter bibliotekdirektørens vurdering er det ønskelig å utvide bestemmelsen som er sitert ovenfor til også å omfatte forlodds avsetninger til fellesavtaler/pakkeabonnement på elektroniske tidsskrifter.

I tillegg til den forlodds tildelingen som er beskrevet ovenfor, avsettes det også en andel av de midlene som fordeles til fakulteter/fagområder til felles litteraturutgifter (UBB). Dette er i økende grad midler som benyttes til abonnement på databaser mv. som dekker flere fagområder, og som dermed er nær beslektet med midlene som disponeres til fellesavtaler/ pakkeabonnement på elektroniske tidsskrifter. Det foreslås derfor at denne avsetningen til UBB slås sammen med den generelle forlodds avsetningen til én pott.

På denne bakgrunn foreslås det også at rammen for forlodds avsetninger økes fra 5 til 15 %. Det foreslås at punkt 1 i kriteriene for fordeling av bibliotekets litteraturmidler på fakulteter/ fagområder endres i samsvar med dette.

UB har i 2002 fått en ekstra styrking på 1,5 mill. kr. begrunnet med høy prisstigning på tidsskrifter. Denne ekstra tildelingen bør etter bibliotekdirektørens vurdering holdes utenom den ordinære fordelingen av litteraturmidler på fakulteter/fagområder, og i stedet fordeles i forhold til fakultetenes andel av den samlete tidsskriftporteføljen.

Til fellesavtaler/pakketilbud på elektroniske tidsskrifter ble det i 2001 brukt ca. kr. 505.000, men det ble brukt 496.000 på felles litteraturutgifter (UBB), inkl. en overskridelse på 65.700, som må dekkes inn igjen i 2002. For 2002 er det alt inngått avtaler for vel 1,5 mill. kr. Det foreslås at den forlodds avsetningen til elektroniske tidsskrifter og andre felles litteraturutgifter (UBB) settes til 2,4 mill. kr. i 2002. Det foreslås også en forlodds avsetning på kr. 60.000 for å dekke spesielle litteraturbehov ved EU-dokumentasjonssenteret (EDC).

På grunnlag av det som er foreslått ovenfor, vil det kunne disponeres kr. 15.590.000 til fakultetene i henhold til de vedtatte kriteriene for fordeling av UBs bevilgning til bøker, tidsskrifter og innbinding på fag/fakulteter. 

Forslag til vedtak:

1)  Den delen av bevilgningen til UBs litteraturbudsjett som tildeles fakultetene, fordeles til fakultetene i henhold til følgende kriterier/fordelingsnøkkel:

Inntil 15 % av den totale tildelingen avsettes forlodds for å styrke nye fagmiljøer, opprettholde samlinger innenfor små fag og/eller dekke felles litteraturutgifter, inkl. utgifter til fellesavtaler/pakketilbud på elektroniske tidsskrifter som dekker flere fagområder. UBs styre vedtar hvert år i forbindelse med fordelingen av UBs litteraturbevilgning størrelsen på de forlodds avsetningene.

2)   Det settes av kr. 2.460.000 forlodds til spesielle litteraturbehov, med følgende fordeling:

1.800.000 til elektroniske tidsskrifter
   600.000 i litteraturmidler til UBB (dvs. ikke fagfordelt litteratur)
     60.000 til EU-dokumentasjonssenter (EDC)

3)   Den ekstra tildelingen til UB på 1,5 mill. kr. i 2002 fordeles på fakulteter/fagområder i forhold til deres andel av den samlete tidsskriftporteføljen ved UB.

4)   Det fordeles kr. 15.590.000 i litteraturmidler til fakultetene i henhold til den vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler. 

Dette gir følgende tildeling av litteraturmidler til fakulteter/fagområder i 2002:

Bibliotekutvalgene ved fakultetene fordeler selv de tildelte litteraturmidler mellom henholdsvis bøker, tidsskrifter og innbinding.

De fakultetene som hadde overskridelser på sine litteraturbudsjett i 2001, vil få fradrag i sine tildelinger for 2002, mens de fakultetene som hadde midler igjen pr. 31.12. 2001, vil få disse overført til 2002.

 

18.02. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.