Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02. 2002

SAK S 06/2002

 

BUDSJETT 2002. FORDELING AV BEVILGNINGER TIL UB

Kollegiet vedtok budsjettfordeling til Universitetets enheter på møte 13.12. 2001. Universitetsbiblioteket fikk et ordinært totalbudsjett på kr. 65.374.000 for 2002. I tillegg er det budsjettert med kr. 1.235.000 til eksternt finansiert virksomhet, basert på erfaringstall fra 2001. Kopi av de avsnittene i saksforelegget for Kollegiet som er mest relevante for UB følger vedlagt. Hele saksforelegget for Kollegiet er tilgjengelig på UiBs websider med adresse http://www.uib.no/dak/saklister/2001/12-13/121.htm

Universitetet i Bergen har fått en samlet budsjettramme i 2002 på 1.558 mill. kroner. Dette er en vekst i universitetsbudsjettet på 14,6 % eller 199 mill kroner. Imidlertid er 60 mill. av veksten bundet til utstyr ved det nye BB-bygget. Det er likevel en vekst på 10,4 % i avsetningene som er rettet mot fakultetene. Noe av dette stilles til rådighet for fakultetene i denne omgang, mens annet er foreslått fordelt senere.

Budsjettet innebærer en videreføring av den faglige satsingen som er vedtatt i Strategisk plan 2000-2005, samt handlingsplanen for faglig profilering som universitetet har utarbeidet  i forlengelsen av strategiarbeidet. Disse dokumentene ble innarbeidet i Universitetets budsjettforslag for 2002, der man innenfor tilleggsrammen fremmet forslag om midler til omstilling og til økt satsing på grunnforskning.

 

Endringer i budsjettopplegget fra 2001 til 2002

I statsbudsjettet for 2002 legger departementet fram et forslag til nytt finansieringssystem for høyere utdanning. Det nye finansieringssystemet vil ikke få omfordelingseffekter for 2002, eller ha budsjettvirkning i dette året. Budsjetteffektene av det nye systemet vil først komme fra 2003.

I det nye finansieringssystemet vil institusjonene få bevilgning basert på en modell med 3 hovedkomponenter; en basiskomponent, en undervisningskomponent og en forskningskomponent. For basisåret 2002 vil basiskomponenten for universitetene i gjennomsnitt utgjøre ca 56% av budsjettrammen, undervisningskomponenten ca 22% og forskningskomponentene ca 22%.

Fra 2000 ble det ved UiB innført et opplegg for fordeling av midler til drift og vedlikehold av bygninger (internhusleie) til enhetene. Men en har ennå ikke kommet fram til en konkret fordeling av arealer, som skal være grunnlag for tildeling av midler til enhetene til internhusleie. Saken ble behandlet på Kollegiemøte i november 2001 (DAK-sak 01/112), der det ble vedtatt satser for prising av lokaler. Det skilles mellom følgende typer lokaler og priser:

-         kontorer                                                  kr.    940 pr. kvm

-         laboratorier/undervisningslokaler              kr. 1.320 pr. kvm

-         annet                                                       kr.    240 pr. kvm

Arealoversiktene er nå til kvalitetssikring hos fakultetene/enhetene. Når dette er avklart, vil det bli slik at enheter som finner ut at de kan frigjøre arealer, vil få redusert sin internhusleie, mens enheter som trenger mer arealer, også må betale mer i internhusleie. 

Det ble fra 01.07. 2001 innført merverdiavgift på tjenester. Det er i budsjettildelingen for 2002 innarbeidet 11,3 mill til kompensasjon for merverdiavgift på tjenester. Halvparten av denne er kanalisert inn mot budsjett for bygningsdrift og felles tjenester, mens den andre halvparten går til en generell styrking av universitetsbudsjettet.

 

Tildelt budsjettramme

Nedenfor følger en oversikt over hovedpostene i UBs totalbudsjett i 2001 og 2002:

Tallene for 2001 inkluderer kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2001 på kr. 377.000 samt en overskridelse på totalbudsjettet i 2000 på kr. 314.000 som gikk til fradrag i 2001, men omfatter ikke tilskudd fra fakulteter og Haukeland sykehus. I henhold til foreløpige regnskapstall for 2001 regner en med at det vil bli en overskridelse på lønnsbudsjettet dette året på ca. kr. 350.000, driftsutgiftene vil bli omtrent som budsjettert, mens det vil bli en overskridelse på litteraturbudsjettet på ca. kr. 280.000. Samlet antas det å bli en overskridelse på UBs totalbudsjett i 2001 på ca. kr. 630.000. Det må likevel understrekes at regnskapstallene for 2001 er foreløpige, slik at det kan bli justeringer. Grunnen til at det antakelig ikke blir så stor overskridelse på litteraturbudsjettet, er at en større andel enn før av forhåndsbetalingen av tidsskriftabonnementer hos SWETS er forskjøvet til betaling for samme år som abonnementene gjelder. Denne betalingsforskyvingen er økt med ca. 2 mill. kr. fra 2000 til 2001.

I tillegg til de ovennevnte tildelingene fikk UB i 2001 en egen tildeling på kr. 300.000 til HMS-tiltak, sikringstiltak, flytting mv. Denne tildelingen disponeres via Eiendomsavdelingen. Av disse midlene gjenstår ca. kr. 80.000, som vil bli overført til 2002. Vi regner også med en tilsvarende tildeling i 2002. Disse midlene bør i det vesentlige disponeres til utgifter i forbindelse med flytting av diverse enheter ved UB i 2002.

I Kollegiets budsjettildeling til UB i 2002 er det tatt utgangspunkt i tildelte beløp for 2001. Det er gitt en generell lønns- og priskompensasjon til alle enheter på 0,9 %, som for UB utgjør kr. 570.000. Dette gir ikke full dekning for den generelle lønns- og prisstigningen, som anslås til ca. 2 %. På samme måte som i fjor har UB fått en særskilt styrking av på 1,5 mill. kr. med følgende begrunnelse:

Universitetsbiblioteket har hatt behov for en særskilt styrking over en lengre periode. Priser på tidsskrifter og annen faglitteratur har steget langt over den gjennomsnittlige prisstigningen. Universitetsdirektøren foreslår at Universitetsbiblioteket får tilført 1,5 mill. kroner som en særskilt styrking i 2002.

I rammen er det inkludert en utstyrsbevilgning på kr. 650.000 (uforandret fra 2001). Det forutsettes at UB skal benytte minst like mye til utstyr i 2002 som i 2001. En stilling til Eline-prosjektet som UB fikk overført i 2001, er tilbakeført til IT-avdelingen (kr. 360.000). Omstillingsmidler til elektronisk publisering av hovedfagsoppgaver er videreført med kr. 386.000 i 2002.

Samlet tildeling til UB er på kr. 65.374.000 til internt finansiert virksomhet i 2002. Dersom stillingen til Eline holdes utenom, har UB få en nominell økning på kr. 2.063.000, eller 3,25 % i forhold til opprinnelig tildelt budsjett for 2001. 

Vi regner med følgende lønns- og prisstigning innenfor de viktigste utgiftspostene på UBs budsjett i 2002:

Generell lønns- og prisstigning:                2 %

Prisstigning for litteratur:                         8 – 8,5 %

Litteraturbudsjettet utgjør vel 31 % av totalbudsjettet. Samlet lønns- og prisstigning for hele UBs budsjett kan dermed anslås til ca. 4 %. På dette grunnlag må en til tross for den nominelle økningen i budsjettildelingen, regne med at det vil bli en reduksjon i realverdien av UBs disponible budsjettmidler fra 2001 til 2002 på ca. 0,75 %, eller ca. kr. 460.000.

Som det fremgår av oversikten ovenfor er det to virkelig tunge poster på UBs totalbudsjett, lønnsbudsjettet og litteraturbudsjettet. Disse to postene utgjør henholdsvis 34,75 og ca. 20 mill. av et totalbudsjett på ca. 63,7 mill. kr. i 2001, dvs. ca. 54,6 og 31,4 %. Resten (ca. 8,94 mill. eller 12,95 %) utgjøres av drifts- og utstyrsmidler. Det er ønskelig å opprettholde servicenivået og dermed bemanningen på iallfall samme nivå i 2002 som i 2001. Lønnsbudsjettet må i så fall holdes på omtrent samme realnivå som i 2001, dvs. at lønnsbudsjettet må settes til ca. 35,3 mill. kr. Tildelingene til utstyr bør ikke reduseres vesentlig i forhold til i 2001. Det må påregnes en viss økning i driftsutgifter, både pga. innføring av merverdiavgift på tjenester (bl.a. porto), og pga. av økning i BIBSYS driftsutgifter, som i 2002 vil bli på 2.814.000. Selv om en også kan regne med en viss inntektsøkning i 2002, vil det bli nødvendig med en liten økning i driftsutgiftene. Det foreslås at disse settes til ca. 8,3 mill. kr. i 2002. Det blir dermed disponibelt 21,07 mill. kr. til litteraturmidler. Dette er en økning på nesten 1,1 mill. kr. i forhold til justert budsjettildeling i 2001.

 

Lønn

Ordningen med stillingshjemler ble opphevet ved UiB for noen år siden. Alle stillinger som blir ledige, blir i prinsippet nedlagt, og så vurderes det i hvert enkelt tilfelle hvordan midlene skal disponeres. UB disponerer dermed ikke lenger et bestemt antall stillinger, men det vedtas hvert år et lønnsbudsjett, som avgjør hvor mange personer som kan tilsettes/engasjeres. De senere år har en likevel beregnet innsparinger på lønnsbudsjettet ut fra det antall stillinger biblioteket disponerte for en del år siden. Etter bibliotekdirektørens vurdering bør det i stedet tas utgangspunkt i hvor mye som ble brukt til lønn foregående år. Ut fra dette bør det prioriteres hvor mye som kan/bør settes av til lønn i forhold til andre behov (litteraturmidler, utstyr og øvrig drift), på bakgrunn av vedtatte strategier og planer.

Det ble i 2001 brukt 35,1 mill. kr. til lønn på det ordinære budsjettet. Dette inkluderte en stilling til ELINE som er tilbakeført til den sentrale IT-avdelingen fra 2002. Det er beregnet at det må settes av ca. 35,3 mill. kr. på lønnsbudsjettet i 2002 for å kunne opprettholde aktivitetsnivået på samme nivå som i 2001, dvs. en økning på 1,6 % når en tar hensyn til at ELINE-stillingen utgår. I tillegg vil det bli gitt kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2002. På dette grunnlag regner en med at UB kan videreføre åpningstider og servicenivå ellers på samme nivå som i 2001.

Det er absolutt ønskelig å kunne holde biblioteket åpent på lørdager, men en kan ikke se at det er økonomisk grunnlag for å gjøre dette i 2002. Det foreslås at opplegget for ettermiddagsåpent i 2001 videreføres i 2002, slik at de større utlånsavdelingene har åpent kl. 9 – 18 i 38 uker (som hovedregel 14.01.-14.06. og 19.08.-13.12.).

Et lønnsbudsjett på det nivå som her er foreslått, innebærer at ikke alle stillinger som blir ledige eller alle sykefravær ved UB kan besettes med nyansatte eller vikarer. Det er umulig på forhånd å ha full oversikt over all ledighet og alle sykefravær som oppstår i løpet av et år. Hvordan denne fordeler seg på avdelinger mv. vil til en viss grad være tilfeldig. Det er likevel mulig å gjennomføre en viss styring/planlegging i denne forbindelse, slik at lønnsmidlene fordeles best mulig i henhold til prioriterte oppgaver og avdelingenes behov.

I UBs budsjettforslag for 2002 er det satt opp en del prioriteringer som også berører lønnsmidler. Bl.a. er det prioritert å styrke publikumstjenesten ved billedsamlingen, og å styrke arbeidet med digitalisering av spesialsamlinger mv. Det vil så langt som mulig bli tatt hensyn til disse prioriteringene ved disponeringen av lønnsbudsjettet i 2002.

 

Drift inkl. bokkonto

Denne posten skal dekke internhusleie, BIBSYS driftsutgifter, litteraturutgifter (bokkonto), og øvrige ordinære driftsutgifter (annuum), inkl. mindre utstyrsenheter.

Utgiftene til internhusleie i 2002 vil bli fastsatt senere. Foreløpig brukes samme beløp som i 2001, dvs. kr. 2.932.000, men det endelige beløpet vil helt sikkert bli høyere enn dette. Dette får liten praktisk betydning, og medfører bare at tildelingen til UB øker tilsvarende. Utgiftene til BIBSYS vil i henhold til de sist fremlagte budsjettall fra BIBSYS bli på kr. 2.814.000 i 2002. Dette er en økning på kr. 223.000 i forhold til i 2001, og er utgifter som UB/UiB er forpliktet til å betale i henhold til BIBSYS-avtalen. 

Til utstyr (edb + ordinært) ble det i 2001 i alt satt av 1,57 mill. kr. (700.000 på post 4 Investeringer/større utstyr og 870.000 kr. på annuum). Det foreslås at det settes av 1,45 mill. kr. til disse formål i 2002, 700.000 på post 4 og 750.000 på post 6.

Til øvrige driftsutgifter på annuum (utenom utstyr) regner en med at det i 2001 etter fradrag av inntekter vil bli brukt vel 1,75 mill. kr. På grunnlag av forventet økning i inntekter regner vi med å kunne sette øvrige driftsutgifter på annuum i 2002 til kr. 1.800.000.

Utgiftene på bokkonto utenom bøker og tidsskrifter er i stor grad bundne eller faste utgifter. Som det tidligere er påpekt mange ganger, bl.a. i UBs budsjettforslag, er det sterkt behov for en realøkning på UBs bokkonto. Spesielt er det nå viktig å prioritere innkjøp av elektroniske tidsskrifter. I 2001 ble det opprinnelig satt av i alt 20,8 mill. kr. på bokkonto. Men pga. overskridelser på litteraturbudsjettet i 2000 ble reelt disponibelt beløp på bokkonto i 2001 19,98 mill. kr. Det foreslås at det settes av 21,07 mill kr. på bokkonto i 2002, dvs. en nominell økning på nesten 1,1 mill. kr. i forhold til justert budsjettildeling i 2001. En regner med at opplegget med å forskyve en stadig større andel av UBs tidsskriftabonnementer fra forhåndsbetaling til betaling i samme år som abonnementene gjelder, må videreføres i 2002.

 

Budsjettfordeling 2002

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs ordinære totalbudsjett i 2002: 

Styret vedtar følgende disponering av UBs driftsbudsjett i 2002:

 *  Beløpet vil bli justert senere.

Utenom utgifter til bøker og tidsskrifter og innbinding, må bl.a. også mikrofilm av aviser, byttemateriale, betaling for kopier i stedet for lån, og litteratursøk dekkes over bokkonto. Mye av dette er mer eller mindre bundne utgifter. Disse utgiftene vil i 2001 beløpe seg til ca. 1,3 mill. kr. Det må påregnes en viss økning i en del av disse utgiftene i 2002. Det foreslås at det settes av kr. 1.520.000 til andre utgifter på bokkonto. Til bøker og tidsskrifter foreslås det at det settes av kr. 19.550.000, noe som er 1,55 mill kr. mer enn det som var disponibelt på det justerte budsjettet i 2001. Evt. økte utgifter som følge av mva. på elektroniske tidsskrifter må også dekkes innenfor denne rammen.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende hoveddisponering av UBs bokkonto i 2002:

Tilskudd fra fakulteter og Haukeland sykehus på i alt ca. 1 mill. kr. er ikke inkludert i disse tallene.

 

18.02. 2002.   KG/JER

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.