Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02. 2002

SAK S 03/2002

 

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK – TILSETTING

Det har vært utlyst en stilling som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek, med søknadsfrist 15.11.2001. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 9 søkere til den ledige stillingen. Universitetsbibliotekets råd vedtok på møte 12.12. 2001 å oppnevne en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til den ledige stillingen:

Førsteamanuensis Wibecke Brun, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
Professor Bjørn Helge Johnsen, Institutt for klinisk pedagogikk, UiB
Fak.bibliotekar Anne Sissel Vedvik Tonning, Det psykologiske fak.bibliotek, UiB, leder

Bedømmelseskomiteen har levert en enstemmig innstilling, datert 13. februar 2002, der den innstiller to av søkerne til den ledige stillingen i denne rekkefølge:

     1.  Therese S. Skagen
2.  Velibor Kovac

Innstillingen er sendt søkerne med frist 20. februar d.å. til å komme med eventuelle merknader. 

Innstillingen er etter bibliotekdirektørens vurdering vel begrunnet. Bibliotekdirektøren slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling, og fremmer følgende forslag til 

vedtak:

Styret tilsetter Therese S. Skagen som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek fra 1. mars 2002.

 

       15.02. 2002.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.