Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA BEHANDLING AV SAKER I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

 

Det har i høst kommet noen få mindre saker, der det var behov for raske avgjørelser, og der sakene ikke var av en slik art at det ble ansett nødvendig å innkalle til eget styremøte for å behandle dem. Disse sakene har derfor vært sendt på omgang til styremedlemmene, med merknadsfrist henholdsvis 13.09. og 30.10. 2001. Det kom ingen merknader til de utsendte forslagene til vedtak innen de oppsatte merknadsfristene. Forslagene anses derfor som vedtatt i samsvar med nedenstående referat.

 

S 20/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 27.08. 2001

 Referatet fra styremøte 27.08. 2001 ble godkjent.

 

S 21/2001.

ORIENTERINGSSAKER

 Månedsrapporter pr. september 2001 ble tatt til etterretning.

 

S 22/2001.

DELTAKELSE PÅ BIBSYS HØSTMØTE 2001

BIBSYS høstmøte vil i år finne sted på Lillehammer 05.-08.11. 2001. Til intern påmeldingsfrist ved UB hadde 12 UB-ansatte meldt seg interessert i å delta fra UBB. Av disse er det to faste referansegruppemedlemmer, som vil få dekket sine utgifter av BIBSYS sentralt.

Vedtak:

Det settes en kostnadsramme på kr 43.000 for deltakelse fra UB Bergen på BIBSYS høstmøte på Lillehammer 05.-08.11. 2001. Dette gir rom for at 9 søkere fra UB utenom de to som blir dekket av BIBSYS, kan delta. Følgende 11 tilsatte fra UB settes opp som deltakere:

 

 

Avdeling

Gruppe/utvalg mv.

1.

Hamre, Egil

UBBSV

Medlem i referansegruppe søk

2.

Walde, Kari

UBBHF

Medlem i referansegruppe samlinger

3.

Reinton, Jens E.

Administrasjonen

 

4.

Iversland, Leif Magne

IT-avd.

 

5.

Normo, Kari

UBBHF

 

6.

Lund, Bjørg

UBBHF

 

7.

Solvik, Ellen

UBBHF

 

8.

Vaula, Dag

UBBRB

 

9.

Lein, Regina K.

UBBMED

 

10.

Hauge, Jostein H.

Forskdok.

 

11.

Åsmul. Anne B.

Forskdok./Konv.

 

I tillegg settes det opp en reserveliste som består av:

1.

Lyng, Irmelin

UBBHF

 

Dersom det blir forfall blant noen av dem som dekkes av UBs ordinære budsjett, vil folk fra reservelisten kunne reise i stedet.

 

S 23/2001.

OPPNEVNING AV VALGSTYRE VED VALG PÅ REPRESENTANTER TIL UBs STYRE 2002-2004

I henhold til nye regler om styringsorganer ved Universitetsbiblioteket skal det høsten 2001 velges to representanter og to vararepresentanter til UBs nye styre for perioden 01.01.2002 - 31.12.2004. Det skal oppnevnes et valgstyre på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer for å gjennomføre dette valget ved UB.

Vedtak:

Følgende oppnevnes til valgstyre for valg på representanter for UBs tilsatte til UBs styre for perioden 01.01.2002 - 31.12.2004 (varamedlemmer i parentes):

      Halvor Kongshavn   (Dag Vaula)
   
   Brita B. Hekland     (Jørn W. Ruud)
   
   Bjørn A. Bagge       (Torill Myking)

 

06.11. 2001.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.