Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.06. 2001, KL. 09.00.

Til stede:

 

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Torill Myking (vara)

Studentrepr.:

Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Marie Morken

Forfall: Solveig Greve, Bjørn A. Bagge, Hallgeir Løland TorpeS 12/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 17.04. 2001.

Referatet fra forrige styremøte 17.04. 2001 ble godkjent uten merknader.

 

S 13/2001.

ORIENTERINGSSAKER.

  a)

Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) tok i 2000 initiativ til å utrede et elektronisk fagbibliotek som nasjonal satsing. Det ble satt i gang et forprosjekt, og NUUB oppnevnte en styringsgruppe med følgende medlemmer: Ingar Lomheim, UBiT (leder), Kari Garnes, UBB, Jan Erik Røed, UBO, Helge Salvesen, UBTø. Ledelsen av forprosjektet ble lagt til BIBSYS. BIBSYS og UBiT oppnevnte sammen en prosjektgruppe med følgende medlemmer: Ole Husby, BIBSYS (prosjektleder), Arnt Dragsten, UBiT, Rune Brandshaug, BIBSYS, Hege Johannesen, BIBSYS. ELF: Elektronisk fagbibliotek. Sluttrapport for forprosjektet foreligger nå og er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/prosj/nuu/dokument/ELF_sluttrapport.pdf

 

  b)

Månedsrapporter pr. mai 2001 ble tatt til etterretning.

 

  c)

Universitetet tar mål av seg… Evalueringen av Universitetet i Bergen 2001. Selvevalueringsrapport, avsnitt om Universitetsbiblioteket, ble tatt til etterretning.

 

  d)

Haukeland sykehus har gitt tilsagn om tilskudd til driften av UBBHAUK i 2001 med 1,1 mill. kr., inkl. kr. 150.000 til dekning av kopiering for de sykehusansatte.

 

  e)

Kronikk i Aftenposten om ”Bibliotek på nettet” av prof. Stig Berge, styreleder ved UB i Trondheim, se http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/d214683.htm

 

  f)

Følgende ledige stillinger ved UB er utlyst med søknadsfrist 23.06. 2001:
* Avdelingsleder for Tilvekstavdelingen
* Bibliotekar – vikariat ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek
* Førstekonsulent (prosjektstilling) ved Avdeling for forskningsdokumentasjon

 

  g)

Jørn Thunestvedt er tilsatt som web-utvikler (førstekonsulent) med arbeidsplass ved ELINE fra 1. juni 2001.

 

  h)

Anne-Sissel Tonning er tilsatt som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek fra 7. juni 2001.

 

  i)

Wenche H. Natland er innvilget permisjon fra sin stilling ved UB for å skjøtte tillitsverv i perioden 28.03.01-31.03.02.

 

  j)

Feng-Xia Xin er innvilget permisjon uten lønn i perioden 01.10.01-31.08.02 for å følge familien til USA i forbindelse med at mannen skal ha forskningstermin og oppholde seg ved University of California, Los Angeles.

 

  k)

Sigrun Ask og Irmelin Lyng har fått støtte med inntil kr 4.500 hver for å delta på Kunnskapsorganisasjonsdagene ved Høgskolen i Oslo 28.-29.5. 2001 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

  l)

Regina Küfner Lein, Susanne Mikki, Jørn W. Ruud, Therese Skagen, Ellen Solvik, Anne Sissel V. Tonning, Dag Vaula og Olav Aas deltok på emneportalseminar i Oslo 12.02.2001.

 

  m)

Kari Garnes, Leif Magne Iversland og Anne B. Åsmul deltok på seminaret "Creating Knowledge II", Malmö, 23.-24.04.01.

 

  n)

Bjørn A. Bagge, Kari Garnes, Leif Magne Iversland, Astrid Utne og Anne B. Åsmul deltok på studietur til aktuelle bibliotek i Malmö og København 25.-27.04.01, som ledd i planlegging av ombygging ved UBBHF.

 

  o)

Leif Magne Iversland deltok på workshop om digitale bibliotek, Trondheim 29.03.01 + besøk v/UBO/NBO 30.03.01.

 

  p)

Regina K. Lein deltok på seminar om pasientinformasjon i Oslo 26.03.01., og på seminar om kunnskapsbasert medisin i Oslo 26.04.01.

 

  q)

Randi Bolstad deltok på seminar om kunnskapsbasert medisin i Oslo 26.04.01.S 14/2001.

FORDELING AV MIDLER TIL EDB-UTSTYR VED UB I 2001

Bibliotekdirektørens forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det utsendte forslag til fordeling av midler til edb-utstyr ved UB i 2001 fra leder ved UBs IT-avdeling:
Vedtak:

Publikums PC-er for websøk i BIBSYS
Publikums PC-er for for ordinær websøk
Utskifting av eldre PC-er, tilsatte
Utskifting i skranker
Skrivere
Læringssenter
Programvare
Ergonomi/arbeidsmiljø
Strekkodelesere
Mindre periferiutstyr (skanner, CD-brenner, ..)
Oppgradering av AV-rom, Realfagbiblioteket
Fellesutstyr og servere, nettutstyr
I reserve til andre formål
I alt

Bibliotekdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

                     0
            60.000
          215.000
            80.000
          135.000
          200.000
          110.000
            10.000
            25.000
            20.000
            70.000
          230.000
          105.000
       1.260.000


 

 

S 15/2001.

FORDELING AV TILDELING TIL HMS-TILTAK, SIKRINGSTILTAK, FLYTTING OG MINDRE BYGNINGSMESSIGE TILPASNINGER


Vedtak:

Bibliotekdirektørens forslag til vedtak:

Tiltak
CPU-stativer til å feste PC-er (harddisk) under bordplaten
Bedre belysning ved UBBRB
Solgardiner i kontorer mot vestvegg ved UBBRB
Utskifting av inngangsdør ved UBBPS til glassdør
Bedre belysning i skrankeområdet ved UBBPS
Ergonomisk tilpasning av arbeidsplasser v/div. avdelinger
Rengjøring i magasiner
Forberedelse av flytting ved UBBMED – lønnsutgifter
SUM (disponibelt i 2001)

Bibliotekdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.Kostnadsoverslag
               60.000
               14.000
               15.000
               32.000
               44.000
               50.000
               25.000
               60.000
             300.000

 

S 16/2001.

EVENTUELT

 

Neste møte er berammet til mandag 27. august kl. 13.30. 09.08. 2001.  Kari Garnes/MM

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.