Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 17.04. 2001, KL. 14.00.

 

Til stede:

 

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Halvor Kongshavn

 

Bjørn A. Bagge

Studentrepr.:

Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

Forfall: Solveig Greve, Hallgeir Løland Torpe

 

 

S 06/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 21.02. 2001.

Referatet fra forrige styremøte 21.02. 2001 ble godkjent.

 

 

S 07/2001.

ORIENTERINGSSAKER.

  a)

Kollegiet har bevilget kr. 383.000 av omstillingsmidler til UB til opplærings- og støttefunksjoner knyttet til elektronisk publisering av hovedoppgaver. Saksforelegget til Kollegiet er tilgjengelig på http://www.uib.no/kollegiet/saklister/2001/03-22/029.html

I henhold til tildelingsbrev er Universitetsdirektøren innstilt på å følge opp prosjektet i 2002 og 2003, slik at UB kan lyse ut en prosjektstilling (engasjement) knyttet til dette arbeidet frem til 31.12. 2003. Prosjektet og fremdriften i det skal evalueres hvert år. 

 

  b)

UB regner med å få ca. kr. 70.000 av bevilgning fra departementet til UiB i 2001 til kompetanseheving med spesiell vekt på personale med lav formalkompetanse.

 

  c)

UB har undertegnet avtale med ScienceDirect(R) Subscriber Licence, der vi får tilgang til ca. 1200 Elsevier elektroniske tidsskrifter. Avtalen gjelder for 2001 og 2002. Dette er en viktig avtale som bør markedsføres på en god måte for alle ansatte og studenter.

 

  d)

Planene for depotbibliotek for UB samt ombygging/arealutvidelse ved SV-biblioteket og ny plassering av Griegakademiets bibliotek er nå godkjent. Kostnadsoverslag skal utarbeides og legges fram for Kollegiet.

 

  e)

Det er sendt brev til alle fakulteter, institutter og andre tilsvarende enheter ved UiB med informasjon om nye retningslinjer og priser for kopitjenester mv. fra UB for interne brukere ved UiB, samt nye rutiner ved for sen/manglende innlevering av utlånt litteratur. De nye retningslinjene trer i kraft fra 15. mai 2001. Instituttene/enhetene er bedt om å gi tilbakemelding om det er aktuelt for dem å deles inn i flere økonomiske enheter (underavdelinger e.l.) i denne forbindelse innen 02.05. 2001. Det er satt i gang arbeid med sikte på å skaffe det nødvendige utstyr (nye kopimaskiner mv. der det er behov for dette). 

 

 

 

S 08/2001.

ÅRSPLAN 2001 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Forslag til årsplan 2001 for UB, basert bl.a. på innkomne årsplaner for UBs avdelinger, var sendt ut på forhånd. Forslaget ble drøftet på stabsmøte ved UB 29.03. og på møte i Samarbeids­utvalget ved UB 02.04. 2001.

Forslaget til årsplan ble gjennomgått på styremøtet. Det ble på møtet fremmet forslag til redaksjonelle endringer på enkelte punkter i planen.

Vedtak:

Styret sluttet seg til det utsendte forslag til årsplan 2001 for UB med de endringer som fremkom på styremøtet.

 

 

S 09/2001.

FASTE UTVALG VED UB

 

Saksframlegg med forslag om at UBs IT-utvalg og opplæringsutvalg nedlegges som faste utvalg, og med forslag til endringer i mandatet for velferdsutvalget, var sendt ut på forhånd.

På møtet ble det foreslått at antallet faste medlemmer i velferdsutvalget reduseres fra åtte til fem. For øvrig sluttet styret seg til forslagene til vedta i det utsendte saksframlegget.

 

Vedtak:

 

1.      UBs IT-utvalg nedlegges som fast utvalg. Utvalgets oppgaver integreres i arbeidet på UBs avdelinger og eventuelt i aktuelle fora ved UB. 

2.      UBs opplæringsutvalg nedlegges som fast utvalg. Bibliotekdirektøren vil ta initiativ til å etablere tjenlige ordninger for å fange opp behov for opplæring og vil vurdere å sette ned et ad hoc utvalg dersom det skulle være behov for å sette i gang et større arbeid. Arbeidet med lunsjseminarer legges til ordinære driftsfunksjoner.

3.      Velferdsutvalget får følgende mandat:

Utvalget skal foreslå og gjennomføre tiltak som kan bidra til å fremme trivselen for de ansatte ved UB, herunder bl.a. velferdsarrangement som blåtur, julefest o.l. Det settes av et beløp i størrelsesorden kr. 5.000 kr. til dette formål hvert år. Utvalget skal gi en oversikt over bruk av midlene hvert halvår. Utvalget skal dessuten i samarbeid med administrasjonen avvikle semesteravslutningene.

 

Sammensetning:

2 representanter m/vara for HF fak.bibliotek/spesialsamlingene

1 representant m/vara for Mat.-nat./Med./Odont. fak.bibliotek

1 representant m/vara for SV/Jur./Psyk. fak.bibliotek

1 representant m/vara for UBs øvrige avdelinger

 

 

S 10/2001.

UTLYSING AV STILLING SOM LEDER FOR UBs TILVEKSTAVDELING

 

Saksframlegg med forslag til utlysingstekst var sendt ut på forhånd.

På møtet ble det foreslått enkelte redaksjonelle endringer i utlysingsteksten.

 

Vedtak:

 

Det lyses ut en stilling som avdelingsleder ved Tilvekstavdelingen i lønnstrinn 51. Styret sluttet seg til forslaget til utlysingstekst med et tillegg om at det kreves gode språkkunnskaper.

 

 

S 11/2001.

EVENTUELT

 

Neste styremøte vil etter planen bli holdt torsdag 7. juni 2001, etter rådsmøte (ca. kl. 11).

 

 

Møtet ble hevet kl. 15.50.

 

 

       14.05. 2001.   KG/JER.

 

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.