Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02.2001, KL. 12.00.

 

Til stede:

 

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Solveig Greve

 

Bjørn A. Bagge

Studentrepr.:

Hallgeir Løland Torpe

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

 

 

S 01/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 14.12. 2000.

 Referatet fra forrige styremøte 14.12. 2000 ble godkjent.

 

 

S 02/2001.

ORIENTERINGSSAKER.

 

  a)

UB har fått kr. 61.800 fra det sentrale opplæringsrådet ved UiB til eksterne kurs og faglige reiser i 2001 (en liten økning i forhold til i 2000).

 

  b)

Tone Merete Bruvik har sagt opp sin stilling som overingeniør ved ELINE med virkning fra 28.02. 2001. Stillingen er organisert under UB, som UBs bidrag til ELINE. Stillingen er omgjort og utlyst som web-utvikler (førstekonsulent), for tiden med arbeidsplass ved ELINE, med søknadsfrist 3. mars 2001.

 

  c)

Universitetsdirektøren har overfor Høgskolen i Bergen foreslått at Jostein Helland Hauge blir kontaktperson for UiB (felles for UB, HF-fak. og SV-fak.) i det videre samarbeid med Høgskolen med sikte på å opprette et bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsstudium ved Høgskolen i Bergen.

 

  d)

Følgende ansatte ved UB har fått lønnsopprykk eller omgjort sine stillinger ved de lokale lønnsforhandlingene pr. 1. september 2000 (forhandlingene ble sluttført 09.12.2000):

 

Lønnsendring i samme stilling:

 

Bibliotekdirektør Kari Garnes

 

Førstebibliotekar Pål H. Bakka

 

Kontorsjef Leif Magne Iversland

 

Kontorsjef Marie Morken

 

Kontorsjef Jens Evang Reinton 

 

Førstekonsulent Åsne Digranes

 

Hovedbibliotekar Jørn W. Ruud

 

Avdelingsbibliotekar Ketil Falck

 

Konsulent Kari Songstad

 

Formann Rolf S. Andersen

 

Førstebetjent Jan S. Sivertsen

 

Omgjøring av stilling:

 

Knut L. Espelid – fra avdelingsleder, kode 1211, til avdelingsleder, kode 1199

 

Tom Johnsen – fra fakultetsbibliotekar, kode 1211, til fakultetsbibliotekar, kode 1199

 

Halvor Kongshavn – fra fakultetsbibliotekar, kode 1211, til fakultetsbibliotekar, kode 1200

 

Svenn Sivertssen – fra fakultetsbibliotekar, kode 1211, til fakultetsbibliotekar, kode 1199

 

Astrid Utne – fra fakultetsbibliotekar, kode 1211, til fakultetsbibliotekar, kode 1199

 

Olav Aas – fra fakultetsbibliotekar, kode 1211, til fakultetsbibliotekar, kode 1200

 

Jan Inge Bråthen – fra avdelingsingeniør til overingeniør

 

Erik Arnesen – fra avdelingsingeniør til førstekonsulent

 

Bjørn A. Bagge – fra avdelingsleder til førstekonsulent

 

Gunn Fasmer – fra bibliotekar, kode 1074, til bibliotekar, kode 1410

 

Lisbeth Marhaug – fra bibliotekar, kode 1074, til bibliotekar, kode 1410

 

Åshild Seim – fra bibliotekar, kode 1074, til bibliotekar, kode 1410

 

Else Skjøndal – fra bibliotekar, kode 1074, til bibliotekar, kode 1410

 

Gunnar Hunhammer – fra konsulent, kode 1064, til konsulent, kode 1065

 

Marit Saksvik – fra førstesekretær til konsulent

 

Bjørn Abusdal - fra sekretær til førstesekretær

 

Åse Fregstad - fra sekretær til førstesekretær

 

Kjell E. Strømme - fra sekretær til førstesekretær

 

Grethe Johansen - fra førstefullmektig til sekretær

 

Monica L Olsen - fra førstefullmektig til sekretær

 

  e)

Marie Morken er valgt ut til å delta i grundige intervjuer i forbindelse med evalueringen av Universitetet i Bergen i 2001.

  

 

S 03/2001.

DISPONERING AV UBs ANNUUM 2001

Etter at forslaget til disponering av annuum var sendt ut, er det blitt klarlagt at UB i 2001 vil få en egen tildeling på kr. 300.000 til mindre ombygginger/prosjekteringer/flytting mm., inkl. nødvendige HMS-tiltak og sikringstiltak. Bibliotekdirektøren foreslo på denne bakgrunn at foreslått tildeling på. kr 50.000 til vedlikehold bygninger/lokaler overføres til ufordelt reserve. 

Vedtak:

Styret vedtok følgende fordeling av midler til drift (annuum) ved UB i 2001:

 

 

Styret vedtok følgende disponering av midler til inventar og til arbeidsmiljøtiltak i 2001:

 

 

Styret vedtok følgende disponering av midler til kjøp av ordinært utstyr i 2001:

 

 

 

S 04/2001.

DISPONERING AV UBs LØNNSBUDSJETT 2001

 Vedtak:

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til tilsettinger/vikarordninger/engasjementer i ledige stillinger ved UB i 2001, slik at samlet innsparing på lønnsbudsjettet minimum blir
kr. 1.450.000.

 

 

S 05/2001.

EVENTUELT

 Neste styremøte vil etter planen bli holdt torsdag 29. mars 2001, etter rådsmøte (ca. kl. 11).

 

 

Møtet ble hevet kl. 12.45

 

       12.03. 2001.   KG/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.