Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.06. 2001

SAK S 15/2001

 

 

FORDELING AV TILDELING TIL HMS-TILTAK, SIKRINGSTILTAK, FLYTTING OG MINDRE BYGNINGSMESSIGE TILPASNINGER

 

UB har fått en egen tildeling på kr. 300.000 i 2001 til HMS-tiltak, sikringstiltak og utgifter i forbindelse med flyttinger. I tillegg kan mindre bygningstilpasninger dekkes. Avsetningen er stilt til disposisjon over Eiendomsavdelingens (EIAs) investeringsbudsjett. Det er kommet melding fra EIA om at de må få oversikt over tiltak som ønskes utført i 2001 innen 20. juni. Avdelingene er bedt om å levere ajourførte oversikter over behov som det er naturlig å få dekket av denne tildelingen, bl.a. på grunnlag av HMS-runder/HMS-møter.

Fra Leif Magne Iversland er det kommet forslag om at det anskaffes CPU-stativer til å feste under bordplaten for å få de ansattes PC-er bort fra bordplaten eller opp fra gulvet. Samtidig foreslås det at det anskaffes bånd, skinner ol. for å få kabler opp fra gulv og bedre forholdene for rengjøringspersonalet. Det foreslås innkjøp av 70-100 stativer à kr. 1.000.

Begrunnelse:

Dette tiltaket vil bl.a. kunne gi mindre støv o.l. for de ansatte, bedre bordplass for noen og bedre arbeidsforhold for renholdspersonalet. PC-ene samler og blåser mer støv når de står på gulvet og dette støvet er mer ladet og skaper lettere irritasjon enn øvrig støv. (Støvsamling ved gulvplassering av PC ble bekreftet i en test av støvfilter i fjor høst.) Støv i PC-ene vil også lettere kunne medføre driftsproblemer med PC-ene og dermed gi plunder og heft for brukerne og ekstraarbeid for IT-avdelingen.

Ved UBBRB og UBBPS er det meldt behov for bedre belysning i deler av lokalene. Ved UBBRB er det også behov for solavskjerming på innlånskontoret, og ved UBBPS er det også behov for å skifte ut inngangsdøren med en glassdør, bl.a. for å gi de ansatte et bedre arbeidsmiljø. Ved flere avdelinger er det behov for ergonomisk tilpasning av arbeidsplasser (både behov for nye stoler, bedre bord o.l. og for bedre tilpassete PC-arbeidsplasser, ergonomisk riktige mus, håndleddsstøtter mv.).

Ved UBBMED er det også meldt behov for arbeidskraft til forberedelse av sammenslåing/ flytting av UBBHAUK og UBBPRE til det nye BB-bygget.

Bibliotekdirektøren foreslår følgende disponering av midler til HMS-tiltak, sikringstiltak og utgifter i forbindelse med flyttinger i 2001:

 

 

15.06. 2001.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.