Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.06. 2001

SAK S 14/2001

 

07.06.2001/lmi

 

Bibliotekdirektør

Kari Garnes

 

Forslag til fordeling av midler til datautstyr for 2001

Generelt

I løpet av de to siste årene har vi fått en betydelig hevning i nivået på datautstyr på UB. Utstyret foreldes imidlertid raskt og utbyggingen av UBs elektroniske tjenester stiller nye krav til utstyret. Der er derfor også i år behov for å skifte ut en del eldre utstyr og få inn nytt utstyr for noen av de nye tjenester for publikum.

Jeg har holdt møter med samtlige avdelingsledere om behov for utstyr og forsøkt å disponere i samsvar med prioriteringene fra avdelingene.

Beløpene under de enkelte poster nedenfor er omtrentlige beløp bl.a. pga. bruk av ca priser.

 

Publikums PC-er for WEB-Søk  i BIBSYS

BIBSYS har for lengst stoppet utviklingen av pubsøk og videreutvikler kun webutgaven  av publikumssøk (Web-søk).  Vi har laget en egen utgave av nettleseren spesielt tilpasset web-søk fra ”tynne” publikumsterminaler mot BIBSYS. Publikum kan fra disse terminalene også søke ISI og Silverplatterbasene  i tillegg til de øvrige basene vi har adgang til hos BIBSYS. Vi har med dette fått en brukervennlig og enkel Web-søk terminal for publikum mot BIBSYS basert på gjenbruk av eldre PC-er som tynne terminaler. Vi bruker 25-35 eldre PC-er til dette formålet og sparer med det et betydelig beløp i nytt utstyr.  Vi trenger dermed ikke sette av noe eget beløp til dette i år! 

Publikums PC-er for ordinær web-søk

Bibliotekstjenestene tilgjengelig via web øker og vi trenger flere web PC-er for å dekke behovet for å bruke tjenestene i biblioteket. Det foreslås ca kr 60.000 til dette formålet.

Vi vil dessuten se på muligheten for å bruke tynne terminaler til generell web-søking. Får vi dette til kan vi velge om vi skal sette opp den tynne terminalen som web-søk terminal i BIBSYS eller som generell web-søk terminal og kan da enklere tilpasse forholdet mellom antall terminaler for web-søk i BIBSYS og antall terminaler for generell web-søk på avdelingene. 

Utskiftning eldre PC-er ansatte

Vi har fremdeles en del ansatte som har eldre PC-er. Minimum bør de kunne kjøre Windows NT eller nyere. Noen steder kan vi bruke eldre PC som tynn terminal, men vi trenger i alle fall en del nye PC-er da de fleste eldre PC-er som kan brukes som tynne terminaler settes ut til web-søk terminaler for Publikum (se over). Forslag ca 14 stk nye PC-er til ca kr 215.000 

 

Utskifting i skranker

Flere steder er det dårlig plass og ergonomi i skrankene. Flatskjermer kan bedre plass og ergonomi. Noen eldre skranke PC-er bør også skiftes ut.  Det foreslås kr 80.000 til oppgradering av skjermer og PC-er i skranker.  

Skrivere

Det foreslås at alle avdelinger med større utskriftsbehov får felles skrivere i nett med mulighet for S/H dobbeltsidig utskrift, enten ved oppgradering av eksisterende skriver eller ved å få ny skriver. Det foreslås også at vi i større grad bruker fellesskrivere i nett istedenfor slaveskrivere herunder også på publikums PC-ene. Netteskriverne er mer bl.a. driftsstabile og økonomiske i drift.  Det foreslås at flere avdelinger får egne nettskrivere for fargeutskrift, men ikke behov for tyngre nettlasere ut over de avdelingene som alt har. (Ryggmerkeskriver vedtatt i fjor er kjøpt i år for kr 23.000 ) Totalt til skriveroppgradering utskiftning foreslås ca kr 135.000

Læringssenter

Utbygging av UB med læringssenterfunksjoner er et viktig satsingsområde. Det er viktig at vi kommer i gang og vinner erfaring med dette. Aktuelle avdelinger i år er bla. PKI, RB og  Psyk, mens SV overtar læringssenter PC-er ved ombygging. Psykologisk fakultetsbibliotek har søkt Fakultetet om midler til 10 læringssenter PC-er, nettskriver m.m. Det foreslås at UB i år anskaffer ca 10-15 PC-er til formålet over UBs budsjett. For å drifte læringssenter PC-ene trenger vi en egen mindre server.

Det foreslås også at vi legger bedre til rette for publikums bruk av egen bærbar PC på UBs avdelinger. På de fleste avdelinger er det kurant å kunne kople egen PC til strømnettet. Vi bør også gi studenter og ansatte mulighet for å kople egen bærbar PC til datanettet, på noen av UBs avdelinger i løpet av året. Tjenesten må bygges ut samarbeid med den sentrale IT-avdelingen, da vi kan ikke gi et slikt tilbud på avdelingene før nødvendig infrastruktur fram til bygningene er på plass. Jeg regner kun med mindre kostnader for UB, da det fleste kostnadene vil måtte tas som ledd i utbyggingen av den felles infrastrukturen ved UiB.

Det foreslås ca kr 200.000 til læringssenterutstyr over UBs budsjett i år.

Programvare

UB benytter Microsoft programvare til tekstbehandling, regneark m.m. UB har inngått Campusavtale,  som for en årlig avgift gir oss rett til å ta i bruk nye utgaver av Office og Microsofts opertativsystem på våre PC-er uten kostnader ut over selve Campusavtalen. Avgiften for 2001 bli ca kr 60.000.  Vi trenger også å oppgradere og fornye programvare for å  lette i arbeidet med å sette opp og drifte PC-ene på UB, til i alt ca kr 30.000. I tillegg foreslås til diverse ulike programmer til ca kr 20.000 Dvs totalt ca kr 110.000.

Ergonomi / arbeidsmiljø

Arbeidet og utstyret i biblioteket medfører økende bruk av mus og dermed økende fare for musesyke.  Det finnes en rekke ulike museløsninger og spesialtastaturer for å løse ulike typer museproblemer. Jeg foreslår at vi alltid tar kontakt med fysioterapeut før vi anskaffer mus / spesialtastatur for de som har spesielle museproblemer. Det foreslås ca kr 10.000 til disse formålene.  

Strekkodelesere

Personlig strekkodeleser er nyttig i ulike sammenhenger. Bl.a. i forbindelse med gjennomgang av samlinger i forbindelse med ombygging, nybygg bruk av depot osv kan strekkodeleser være til hjelp.  Det foreslås ca kr 25.000 til dette formålet

Mindre periferiutstyr (skanner, CD-brenner, ..)

Flere avdelinger har behov for enkel skanner, bl.a. til utlegging på web.  Det er også ønske om  CD-brennere for kopi til bevaring av materiale.  Det foreslås ca kr 20.000 til disse formålene.

Oppgradering AV-ROM Realfagbiblioteket

Målet er å få biblioteket mer med i undervisningen og vi bør kunne tilby bedre kursforhold for studentene. UB har dessuten selv økt behov for intern kursing i en omstillingsperiode. Det foreslås ny videoprosjektør og instruktør PC til i alt ca kr 70.000.

 

Fellesutstyr og servere

Vi trenger å utvide lagringsplass og hukommelse på flere av våre servere (web-, fil- og CD-ROM-servere). Databaseserveren må  skiftes i kraftigere server.  Vi trenger også en egen PC for å teste og lage oppsett for nye PC-er, samt at vi bør ha minst 1 til 2 PC-er i reserve ved problemer og noe nettutstyr.  Setter av ca kr 230.000 til disse formålene. 

I reserve og til andre formål

Vi bør ha noe i reserve pga prisusikkerhet i anslagene over. En teknisk løsning (program og utstyr) for betaling for utskrift  kan bli aktuell. Forberedelse til selvbetjent utlån kan medføre behov for utstyr i år. Her må vi antagelig ta først ta stilling til selvbetjeningssystem før vi kommer videre. Vi må dessuten ta høyde for ulike andre formål som dukker opp i løpet av året. Setter av ca kr 105.000 til disse formålene.

Midler til disposisjon datautstyr 2001

Annuum

Kr  500.000

Vitenskaplig utstyr edb

Kr  700.000

Overføring fra 2000

Kr    60.000

Sum

Kr 1260.000

 

Forslag til disponering midler datautstyr 2001

Publikums PC-er for WEB-Søk  i BIBSYS

0

Publikums PC-er for ordinær web-søk

60000

Utskiftning eldre PC-er ansatte

215000

Utskifting i skranker

80000

Skrivere

135000

Læringssenter

200000

Programvare

110000

Ergonomi / arbeidsmiljø

10000

Strekkodelesere

25000

Mindre periferiutstyr (skanner, CD-brenner, ..)

20000

Oppgradering AV-rom Realfagbiblioteket

70000

Fellesutstyr og servere, nettutstyr

230000

I reserve og til andre formål

105000

I alt

1260000

 

 

Leif Magne Iversland

IT-avdelingen UB

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.