Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02. 2001

SAK S 04/2001

 

 

DISPONERING AV UBs LØNNSBUDSJETT 2001

 UBs råd vedtok på møte 14.12. 2000 (sak R 36/2000) hovedfordeling av bevilgninger til UB for 2001. Rådet vedtok følgende disponering av UBs lønnsbudsjett:

Ordinære faste stillinger                        32 490 000
Opprykk, særlig grunnlag, m.v.                    60 000
Innsparing                                            - 1 450 000
SUM                                                   31 100 000

Beløpet er inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift, men ikke pensjonsinnskudd.

Vedlagt følger en oversikt over ledige lønnsmidler og forslag om tilsettinger/vikarordninger som viser en samlet sparing på lønnsbudsjettet på kr. 1 451 668. For 2001 blir vi i tillegg til arbeidsgiveravgift på lønn og feriepenger også belastet for pensjonsinnskudd inkl. arbeidsgiveravgift. Til å dekke dette har vi fått en ekstra bevilgning på kr. 2.915.000, beregnet ut fra regnskapsført lønn i 2000. Lønnskostnadene i denne oversikten er likevel bare inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift, slik at den beregnede sparingen er basert på de samme kostnadene som ligger til grunn for den sparingen som ble vedtatt i UBs råd 14.12. 2000.

Det var enighet i rådet om å forsøke å opprettholde åpningstider og servicenivå for øvrig på samme nivå i 2001 som i 2000. I vedlagte forslag er det lagt inn lønnskostnader for ettermiddagsvakter for en samlet periode på 38 uker med åpningstid til kl. 18.00. Dette er på samme nivå som i 2000.

Forslag til disponering av ledige lønnsmidler har vært diskutert med de avdelingene som er mest berørt, slik at deres ønsker i hovedsak er ivaretatt.

I ledige universitetsbibliotekarstillinger er det tatt sikte på vikarordninger i inneværende år. Det vil senere i år bli lagt fram en plan for UBs råd om hvilke ledige universitetsbibliotekarstillinger som skal lyses ut og hvordan de skal fordeles på fagområder. Stillingene vil bli foreslått lyst ut for tilsetting i 2002.

Ledige stillinger som skal lyses ut i år vil bli forelagt styret som egen sak.

Bibliotekdirektøren vil fremme følgende

forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til tilsettinger/vikarordninger/engasjementer i ledige stillinger ved UB i 2001, slik at samlet innsparing på lønnsbudsjettet minimum blir kr. 1 450 000.

 

16.02.2001

MM/KG

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.