Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02. 2001

SAK S 03/2001

  

DISPONERING AV UBs ANNUUM 2001

UBs disponerer i 2001 kr. 8.887.000 til ordinær drift (annuum), inkl. BIBSYS driftsutgifter og internhusleie. Av dette utgjør BIBSYS driftsutgifter kr. 2.622.000 og internhusleie kr. 3.035.000. Fra og med 2001 gis det ikke lenger egen bevilgning til større utstyr over kap. 4. Alle utstyrsutgifter må derfor fra i år dekkes over annuum. UBs råd vedtok på møte 14.12. 2000 å disponere 1,5 mill. kr. til dette formål i 2001. Det blir dermed disponibelt kr. 1.750.000 til øvrige driftsutgifter. Pga. nytt opplegg for betaling av kopier til interne brukere ved UiB, er det beregnet en økning i inntekter på ca. kr. 450.000.

I henhold til BIBSYS' budsjettall vil UBs BIBSYS driftsutgifter øke med kr. 237.000 i 2000. Når det gjelder reiser, kurs mv., er det i forslaget til fordeling i 2001 for første gang skilt mellom tjenestereiser (pålagte reiser) og faglige reiser/kurs mv., der det søkes om deltakelse. Forslaget til fordeling mellom disse to postene i 2001 er basert på regnskapstallene for 2000. Det foreslås en reduksjon i tildelingen til inventar i 2001, dette skyldes at det i 2000 ble innkjøpt større partier hyller til flere avdelinger (for i alt ca. kr. 300.000). Diverseposten er satt relativt høyt, fordi den også skal dekke bidrag fra UB til prosjektet Jubelknud i 2000, som først blir belastet i 2001. 

For øvrig foreslås det bare mindre justeringer i forhold til i 2000. 

Det foreslås følgende fordeling av midler til drift (annuum) ved UB i 2001:

 

 

Viderefordeling av midler til inventar, oppussing mv. ved UB i 2000.

Forutsatt at forslaget om disponering av annuum i 2000 blir vedtatt, er det disponibelt kr. 180.000 til kjøp av inventar mv., kr. 50.000 til oppussing/vedlikehold o.l., og kr. 50.000 til arbeidsmiljøtiltak, inkl. ergonomisk utbedring av arbeids­plasser og andre tiltak for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet, i alt kr. 280.000 til disse formål.

Bibliotekdirektøren foreslår følgende disponering av midler til inventar, oppussing/vedlikehold og til arbeids­miljø­tiltak i 2000:

 

Viderefordeling av midler til ordinært utstyr ved UB i 2001.

Forutsatt at forslaget om disponering av annuum i 2001 blir vedtatt, er det disponibelt kr. 370.000 til kjøp av ordinært utstyr.

Bibliotekdirektøren foreslår følgende disponering av midler til kjøp av ordinært utstyr i 2001:

 

   16.02.2001.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.