Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 14.12.2000, KL. 11.15.

 

Til stede:

 

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Solveig Greve

 

Bjørn A. Bagge

Studentrepr.:

Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

 

S 24/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 13.06. 2000.

 Referatet fra forrige styremøte 13.06. 2000 ble godkjent.

 

S 25/2000.

ORIENTERINGSSAKER.

 

  a)

Foreløpige månedsrapporter pr. november 2000 ble tatt til etterretning. En regner med en overskridelse på litteraturbudsjettet på ca. kr. 800.000 og på UBs totalbudsjett i 2000 på ca. kr. 500.000. 

 

  b)

Styret har på omgang vedtatt forslag til deltakelse fra UBB på BIBSYS høstmøte i Trondheim  13.-16.11. 2000. Til intern påmeldingsfrist ved UB hadde 20 UB-ansatte meldt seg interessert i å delta fra UBB. Av disse er det tre faste referansegruppemedlemmer, som vil få dekket sine utgifter av BIBSYS sentralt. Det ble satt en kostnadsramme for deltakelsen på kr 62.000 for deltakelse fra UB Bergen på BIBSYS høstmøte i Trondheim 13.-16.11. 2000. Dette gir rom for 12 deltakere fra UB utenom de tre som blir dekket av BIBSYS. I tillegg til medlemmer i referansegrupper mv., prioriteres medlemmer i BIBSYS' råd og i andre BIBSYS-grupper. For øvrig tilstrebes god representasjon fra de ulike modulene i BIBSYS og fra de store publikumsavdelingene. Under ellers like vilkår tas det også hensyn til hvem som har deltatt på tidligere BIBSYS-møter. Følgende 15 søkere fra UBB settes opp som deltakere:

 

 

Avdeling

Gruppe/utvalg mv.

1.

Ask, Sigrun

Med. fak.bibl.

Medlem i referansegruppe samlinger

2.

Hamre, Egil

SV-fak.bibl.

Medlem i referansegruppe søk

3.

Asserson, Anne G.S.

FORSKDOK

Medlem i referansegruppe FORSKDOK

4.

Garnes, Kari

Administrasjonen

Rådsmedlem

5.

Reinton, Jens E.

Administrasjonen

Kontaktpers. avregn./fakturasystem for fjernlån

6.

Iversland, Leif Magne

IT-avd.

Deltaker på teknisk møte

7.

Olson, Stephen

Tilvekstavd.

Medlem i arbeidsgruppe for pliktavlevering

8.

Økland, Vigdis

Tilvekstavd.

 

9.

Lyng, Irmelin

HF-fak.bibl./kat.

 

10.

Lund, Bjørg

HF-fak.bibl.

Medlem i Mono-perigruppe 

11.

Castillo, Miguel

Mat.-nat. fak.bibl.

 

12.

Lein, Regina K.

Med. fak.bibl.

 

13.

Synnevåg, Marit

SV-fak.bibl.

 

14.

Ruud, Jørn W.

Jur. fak.bibl.

 

15.

Hauge, Jostein H.

FORSKDOK

 

 I tillegg ble det satt opp en reserveliste på følgende 5 personer i prioritert rekkefølge: 

1.

Nord, Asta Lunde

Mat.-nat. fak.bibl.

 

2.

Jensen, Kari

Med. fak.bibl.

 

3.

Janbu, Unni

Tilvekstavd.

Varamedlem i referansegruppe akkvisisjon

4.

Normo, Kari

HF-fak.bibl.

 

5.

Glasser, Liv

Jur. fak.bibl./EDC

 

Dersom det blir forfall blant noen av dem som dekkes av UBs ordinære budsjett, vil folk fra reservelisten kunne reise i stedet.


  c)

Steinar Førde har sagt opp sin stilling som avdelingsleder ved Teknisk avdeling med virkning fra 15.07. 2000.

 

  d)

Inger Johnsen har sagt opp sin stilling som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek med virkning fra 17.08. 2000.

 

  e)

Hans Chr. Poppe-Jensen har sagt opp sin 25 % stilling som bibliotekar ved spesialsamlingene med virkning fra 01.01. 2001.

 

  f)

Kåre Egenberg er tilsatt som førstefullmektig (bokhenter) i 40% stilling ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek fra 21.08. 2000.

 

  g)

Kirstine Folmann er tilsatt som bibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek fra 01.12. 2000.

 

  h)

Feng-Xia Xin er tilsatt som bibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek fra 01.12. 2000.

 

  i)

Ellen Solvik er innvilget omsorgspermisjon uten lønn fra 50 % av sin stilling som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 22.05.-28.07. 2000.

 

  j)

Brita B. Hekland og Sissel S. Stokes har fått støtte med henholdsvis kr 2.310 og 3.050 for å delta på fagdager ”med søkelys på informasjonskompetanse” arrangert av SMH-spesialgruppen for medisin og helsefag i Oslo 09.-10.11. 2000 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

  k)

Liv Glasser har fått støtte med kr 1.400 for å delta på seminar i EU-informasjon og –dokumentasjon i Oslo 27.11. 2000 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

  l)

UB er blitt orientert fra Personal- og økonomiavdelingen om at følgende tilsatte ved UB har fått lønnsopprykk eller omgjort sin stilling ved de lokale lønnsforhandlingene pr. 1. september 2000 (forhandlingene ble sluttført 08.12.2000):
 

 

Bjørn Abusdal
Rolf S. Andersen
Erik Arnesen
Bjørn Bagge
Pål Bakka
Jan Inge Bråthen
Åsne Digranes
Knut L. Espelid
Ketil Falck
Gunn Fasmer
Åse Fregstad

Kari Garnes
Gunnar Hunhammer
Leif Magne Iversland
Grethe Johansen
Tom Johnsen
Halvor Kongshavn
Lisbeth Marhaug
Marie Morken
Monica L. Olsen
Jens E. Reinton

Jørn W. Ruud
Marit Saksvik
Åshild Seim
Jan S. Sivertsen
Svenn Sivertssen
Else Skjøndal
Kari Songstad
Kjell-Erik Strømme
Astrid Utne
Olav Aas

Samlet kostnad på årsbasis: kr. 393.000, dvs. ca. 1,4% av UBs lønnsbudsjett.

Det ble også inngått en særavtale om avlønning av fakultetsbibliotekarstillinger ved UB. Lederstillingene for fakultetsbibliotekene skal i henhold til denne avtalen gjøres om til universitetsbibliotekarer/førstebibliotekarer etter kvalifikasjoner og gis minimum en avlønning på hhv. ltr. 52 og 53. Avtalen er inngått for å sikre at disse lederstillingene får en lønnsutvikling som er knyttet opp mot den generelle lønnsutviklingen for universitetsbibliotekarer og førstebibliotekarer.

 

S 26/2000.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS, MV.

 Søknad om deltakelse på konferanse - universitetsbibliotekar Maya Thee

Universitetsbibliotekar Maya Thee har søkt om støtte til å delta på konferansen " Information Online 2001" i Sydney, Australia, 16.-18.01. 2001. Kostnadene er oppgitt til samlet sum kr. 28.100,-.

Maya Thees søknad har vært forelagt fakultetsbibliotekar Astrid Utne, som ikke anbefaler den.

Vedtak:

Søknad fra Maya Thee om støtte til å delta på konferansen " Information Online 2001" i Sydney, Australia, 16.-18.01. 2001, innvilges ikke, da det ikke foreligger tilstrekkelig begrunnelse for søknaden eller for hvordan hun vil bruke den kunnskapen hun tilegner seg på konferansen i sitt arbeid ved UB.

 

S 27/2000.

EVENTUELT

 

a)      Det ble fastsatt følgende tidspunkt for styremøter våren 2001 fram til påske:

Tirsdag 6. februar 2001, kl. 10.00

Torsdag 29. mars 2001, etter rådsmøte (ca. kl. 11)

 

Møtet ble hevet kl. 12.10.

 

       22.12. 2000.   KG/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.