Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.06.2000, KL. 11.00.

Til stede:

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Solveig Greve

 

Torill Myking

Studentrepr.:

 

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

Forfall:

Bjørn A. Bagge, Alf Helge Greaker


S 19/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 05.05. 2000.

Referatet fra forrige styremøte 05.05. 2000 ble godkjent.


S 20/2000.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Månedsrapporter pr. 31. mai 2000 ble tatt til etterretning.

b)

Ellen Solvik er innvilget omsorgspermisjon uten lønn fra 50 % av sin stilling som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 22.05.-28.07. 2000.

c)

Catharine Rietti er innvilget permisjon med lønn 13.06.-03.07. 2000 i forbindelse med et studieopphold i St.Petersburg, som ledd i et samarbeidsprosjekt mellom UiO/UiB.

d)

Elin Helland har sagt opp sin stilling som sekretær/førstesekretær ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek med virkning fra 01.09. 2000.

e)

Jørn W. Ruud har fått støtte med inntil kr 3.680 (evt. justert beløp) for å delta på EDC-seminar i Oslo 22.05. 2000 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

f)

Marit Kullerud har fått støtte med inntil kr 4.000 for å delta på kurs i Bibliotek og prosjektorganisering i Oslo 24.-26.06. 2000 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

g)

Eli Vibeke Moldung har sagt opp sin 50 % stilling som bibliotekar ved tilvekstavdelingen med virkning fra 01.06. 2000.

h)

Morten Heiselberg er midlertidig tilsatt som førstekonsulent (fotograf) ved billedsamlingen i to år fra 01.06. 2000.

i)

Agnes J. Bakkevig har fått et reisestipend (mobilitetsstipend) på 10.000 finske mark fra NORDINFO. Stipendet vil bli benyttet til én måneds studieopphold ved Det kongelige bibliotek (Den sorte diamant) i København.

j)

Forslag om fordeling omstillingsmidler til Universitetet i Bergen i 2000 vil bli behandlet på møte i Det akademiske kollegium 15.06. 2000. Det er bl.a. foreslått at skal settes av 2,71 mill. kr. til infrastrukturformål.

k)

Det ble gjennomført et kombinert lederseminar og studietur til Sheffield i England for avdelingslederne ved UB med i alt 15 deltakere 04.-08.06. 2000. Det var orientering og omvisning ved læringssenteret ved Sheffield Hallam University.


S 21/2000.

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM BIBLIOTEKAR VED UBBHF

Denne saken ble behandlet på forrige møte i UBs styre 05.05. 2000 (sak S 14/2000). Styret fattet da med 3 mot 2 stemmer følgende vedtak:

Saken sendes tilbake til UBs administrasjon med sikte på

  1. å få avklart om Personal- og økonomiavdelingen kan godkjenne alternativ utlysing som avdelingsbibliotekar/bibliotekar, i samsvar med forslag fra Solveig Greve
  2. at det skal legges fram nytt forslag til utlysingstekst på neste møte i UBs styre, basert på diskusjonen på dagens styremøte og på svaret fra Personal- og økonomiavdelingen

Ved henvendelse til Personal- og økonomiavdelingen ble det gitt følgende svar:

Personal- og økonomiavdelingen vurderer forholdet slik at det ikke er grunnlag for å lyse ut i to alternative stillingskoder.

Stillingen må derfor lyses ut enten som bibliotekar, kode 1213, eller som avdelingsbibliotekar, kode 1178.

Som vedlegg til saklisten fulgte ett forslag til utlysingstekst som bibliotekar, kode 1213, og ett forslag til utlysingstekst som avdelingsbibliotekar, kode 1178. Bibliotekdirektøren gikk i sitt saksforelegg fortsatt inn for at stillingen lyses ut som bibliotekar i kode 1213. Torill Myking foreslo på møtet at det utlyses stilling som avdelingsbibliotekar i kode 1178 ved Griegakademiet, og stilling som bibliotekar ved UBBHF. Brita Hekland og Solveig Greve støttet bibliotekdirektørens forslag, forutsatt at den som får ansvaret for de arbeidsoppgavene som Anne Åsmul hadde ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, blir prioritert til opprykk ved de lokale lønnsforhandlingene høsten 2000. Myking foreslo da 1/1 stilling som avdelingsbibliotekar, pga. katalogisering av musikk, som er noe annet enn vanlig katalogisering.

Styret fattet med 3 mot 1 stemmer følgende

vedtak:

Det lyses ut en stilling som bibliotekar (kode 1213) ved UB, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, i henhold til vedlagte utlysingstekst.


S 22/2000.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS, MV.

Søknad om deltakelse på konferanse - universitetsbibliotekar Maya Thee

Universitetsbibliotekar Maya Thee har søkt om støtte til å delta på "66th IFLA Council and General Conference" i Jerusalem 13.-18. august 2000, med følgende tema: "Information for Cooperation: Creating the Global Library of the Future". Kostnadene er oppgitt til samlet sum kr. 42.600,-.

Maya Thees søknad har vært forelagt fakultetsbibliotekar Astrid Utne. Hun anbefaler ikke søknaden. Bibliotekdirektøren finner ikke at Maya Thee har redegjort tilstrekkelig for sin deltakelse på IFLA-konferansen.

Vedtak:

Søknad fra Maya Thee om støtte til å delta på "66th IFLA Council and General Conference" i Jerusalem 13.-18. august 2000 innvilges ikke, da denne konferansen ikke anses å ha noen direkte relasjon til Maya Thees arbeid ved UB.


S 23/2000.

EVENTUELT

  1. Brita Hekland refererte til at Bergen offentlige bibliotek har bekjentgjort at de vil holde stengt i perioden 19.06.-30.09. 2000, og spurte om det foreligger planer for hvordan lånere derfra skal behandles hvis de henvender seg til UB i denne perioden. Denne opplysningen var ukjent for UBs ledelse, og det er derfor heller ikke lagt noen planer i denne forbindelse.

 

 

Møtet ble hevet kl. 12.25.

 

 

27.06. 2000. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 27.06. 2000.