Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 05.05.2000, KL. 09.00.

Til stede:

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Solveig Greve

 

Bjørn A. Bagge

Studentrepr.:

Øyvind Neuman

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

Forfall:

Alf Helge Greaker

S 12/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 04.04. 2000.

Referatet fra forrige styremøte 04.04. 2000 ble godkjent.

S 13/2000.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Månedsrapporter pr. mars 2000. På forespørsel fra Brita B. Hekland ble det opplyst at anslagsvis kr. 200.000 av årets tildeling til reisestøtte mv. er bundet opp i allerede fastlagte reiseopplegg. For øvrig ble månedsrapportene pr. mars 2000 tatt til etterretning.

b)

BIBSYS er i ferd med å sette i drift et fakturerings- og avregningssystem for fjernlån i BIBSYS. I første omgang vil en registrere data med sikte på avregning mellom BIBSYS-bibliotek. Det satses på å benytte RBTs anbefalte enhetspriser, som etter justering for prisstigning de senere år, er satt til kr. 60,- pr. ekspedering av artikkelkopi og kr. 70,- pr. ekspedering av originaldokument i 2000 og 2001. UBB vil i første omgang følge RBTs anbefaling når det gjelder artikkelkopier. På møtet ble det delt ut kopi av brev fra UB Oslo til Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene, der det opplyses at Bibliotekrådet ved UiO har vedtatt følgende: "Bibliotekrådet gir sin tilslutning til at UBO, i samarbeid med de andre universitetsbibliotekene, etablerer en betalingsordning for fjernlån på linje med den for artikkelkopier, og at ordningen knyttes til BIBSYS. Ordningen gjennomføres fra 1. august 2000."

c)

Rapporten Behandling av periodika i BIBSYS fra BIBSYS, samt høringsuttalelse om rapporten er tilgjengelig ved UBs administrasjon.

d)

Bjørg Lund og Irmelin Lyng har fått støtte til deltakelse på Kunnskapsorganisasjonsdagene 4.-5. mai 2000 i Oslo, med inntil hhv. kr. 2.350 og kr. 3.500.

e)

Mjøsutvalgets innstilling om endringer i høyere utdanning vil bli lagt fram mandag. 8. mai 2000.

f)

UB har fått brev om opplegg for informasjonsdager for nye studenter i uke 34 høsten 2000 (dvs. 21.-25.08.). En intern arbeidsgruppe vil lage et opplegg for UB, der det bl.a. tas sikte på at UB skal ha stand i Grieghallen slik som i fjor.

g)

Forslag til nye regler for styringsorganer ved UB vil bli behandlet på møte i Kollegiet 11.05. 2000. Universitetsdirektøren går inn for forslaget fra Kari Garnes/Leiv Sydnes med noen små justeringer, og foreslår at de nye reglene skal gjelde fra 01.01. 2001. Saken ble senere trukket, og er nå oversendt til behandling i UBs organer.

S 14/2000.

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM BIBLIOTEKAR VED UBBHF

Brita B. Hekland ledet møtet under første del av denne saken, da Sydnes måtte ha et kortere fravær pga. eksamensavvikling (fra kl. 10.00 til 10.45).

Avdelingsbibliotekar Marit Blytt har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. juni 2000. Hun har hatt arbeidsplass i katalogtjenesten ved Det Historisk-filosofiske fakultetsbibliotek og på konverteringsprosjektet, Avdeling for forskningsdokumentasjon.

I samarbeid med avdelingslederne for Avdeling for forskningsdokumentasjon og HF-fakultetsbiblioteket og Anne Åsmul er det besluttet at Anne Åsmul skal arbeider i hel stilling på konverteringsprosjektet, slik at den ledige stillingen i sin helhet vil få arbeidsplass ved HF-fakultetsbiblioteket.

Bibliotekdirektøren foreslo i sitt saksforelegg at det på grunnlag av den ledige stillingen etter Marit Blytt utlyses en stilling som bibliotekar i kode 1213 ved UB, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, med arbeidsplass dels ved hovedavdelingen på Haakon Sheteligs plass 7, og dels ved bibliotektjenesten knyttet til Griegakademiet.

Forslaget ble drøftet på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 04.05. 2000. Tjenestemannsorganisasjonene kunne ikke slutte seg til å utlyse den ledige stillingen som bibliotekar i kode 1213, men mente den må utlyses som avdelingsbibliotekar i kode 1178, begrunnet med at en av arbeidsoppgavene i stillingen er katalogisering av noter, som etter deres mening er en spesialoppgave som krever praksis fra katalogisering og kjennskap til musikk.

På møtet foreslo Solveig Greve at den ledige stillingen søkes utlyst med mulighet for alternativ plassering enten som avdelingsbibliotekar i kode 1178 eller som bibliotekar i kode 1213, og at endelig plassering gjøres avhengig av søkernes kvalifikasjoner, under forutsetning av at en slik utlysingsmåte kan godkjennes av Personal- og økonomiavdelingen.

Ved avstemming ble Bibliotekdirektørens forslag til vedtak forkastet med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Saken sendes tilbake til UBs administrasjon med sikte på

  1. å få avklart om Personal- og økonomiavdelingen kan godkjenne alternativ utlysing som avdelingsbibliotekar/bibliotekar, i samsvar med forslag fra Solveig Greve
  2. at det skal legges fram nytt forslag til utlysingstekst på neste møte i UBs styre, basert på diskusjonen på dagens styremøte og på svaret fra Personal- og økonomiavdelingen

S 15/2000.

UTLYSING AV LEDIG 40 % STILLING SOM FØRSTEFULLMEKTIG (BOKHENTER) VED UBBHF

Ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek er det ledig en 40% stilling som førstefullmektig (bokhenter) etter Tor Jacob Welde som har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. august 2000.

Bibliotekdirektøren har vurdert om det er grunnlag for å holde stillingen ledig i lys av budsjettsituasjonen for UB, men har kommet til at arbeidsomfanget i denne tjenesten på avdelingen tilsier at det er nødvendig å besette den ledige stillingen.

Vedtak:

Det utlyses en 40% stilling som førstefullmektig (bokhenter), kode 1069, ved UB, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Det utsendte forslag til utlysingstekst ble vedtatt med et par mindre redaksjonelle endringer.

S 16/2000.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS, MV.

Søknader om deltakelse på fagreferentkonferansen 2000, Oslo 19.-21.06. 2000

15 UB-ansatte har søkt om å få delta på fagreferentkonferansen 2000, som vil bli holdt i Oslo 19.-21. juni 2000. Forutsatt at minst 10 personer reiser samtidig både fram og tilbake, slik at det oppnås grupperabatt på flyet, regner en med at samlede kostnader pr. person vil bli ca. kr. 5.330. Et par av søkerne får delvis dekket reisekostnader fra andre kilder, slik at samlede utgifter for UB er beregnet til ca. kr. 75.000 hvis alle 15 søkere får delta.

Et av hovedtemaene for årets fagreferentkonferanse er "Emneportal, digitalt bibliotek", et sentralt område som det etter bibliotekdirektørens vurdering er svært viktig at UBB engasjerer seg i, spesielt i et samarbeid på tvers av institusjonene.

Vedtak:

De 15 søkerne får støtte til å delta på fagreferentkonferansen i Oslo 19.-21. juni d.å. i henhold til de beregnede kostnader innenfor en samlet kostnadsramme på ca. kr. 75.000.

S 17/2000.

FORSLAG OM Å OPPRETTE ET BIBLIOTEKS-, INFORMASJONS- OG DOKUMENTASJONSSTUDIUM VED HØGSKOLEN I BERGEN - HØRING

UB har fått til høring ovennevnte forslag, med høringsfrist 5. mai 2000. Bibliotekdirektøren har bedt en intern arbeidsgruppe, bestående av universitetsbibliotekar Regina Küfner Lein, hovedbibliotekar Marit Kullerud og hovedbibliotekar Eli Schilbred, om å utarbeide et forslag til høringsuttalelse fra UB i denne saken. Saken ble drøftet på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 04.05. 2000.

Styret vedtok å benytte forslaget fra den interne arbeidsgruppen som utgangspunkt for UBs høringsuttalelse i denne saken, men foretok en del endringer og forkortelser i teksten. Endelig versjon av høringsuttalelsen følger som vedlegg til referatet/er tilgjengelig på UBs Intranettsider.

Vedtak:

Bibliotekdirektøren fikk fullmakt til å utarbeide endelig versjon av høringsuttalelse fra UB om forslag om å opprette et biblioteks-, dokumentasjons- og informasjonsstudium ved Høgskolen i Bergen, på grunnlag av forslag fra en intern arbeidsgruppe og av diskusjonen på styremøtet.

S 18/2000.

EVENTUELT

  1. Neste styremøte ble fastsatt til tirsdag 13. juni 2000, kl. 11.00.

 

 

Møtet ble hevet kl. 11.40.

 

24.05. 2000. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 24.05.2000.