Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 04.04.2000, KL. 11.40.

 

Til stede:

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Solveig Greve

 

Torill Myking

Studentrepr.:

Alf Helge Greaker

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken


S 06/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 23.02. 2000.

Referatet fra forrige styremøte 23.02. 2000 ble godkjent.


S 07/2000.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek har fått støtte fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2000 med kr. 180.000 til kjøp av tidsskrifter.

b)

Det juridiske fakultetsbibliotek har fått støtte fra Det juridiske fakultet i 2000 med kr. 280.000 til litteraturkjøp og kr. 17.000 til studenthjelp.

c)

UB har fått til rådighet i 2000 kr. 56.000 i avkastning fra Felleslegatet til fordel for Universitetsbiblioteket.

d)

UB har sendt søknad om 1 mill. kr. i omstillingsmidler i 2000 til abonnement på elektroniske tidsskrifter i fulltekst.

e)

Det er oppnevnt nytt BIBSYS-styre for perioden 01.01.2000 - 31.12.2002. Styresammensetningen er tilgjengelig på web-adressen http://www.bibsys.no/bibsys/wgrstyre.htm

f)

Ingrid Reigem har sagt opp sin 50 % stilling som førstesekretær ved tilvekstavdelingen for å gå av med pensjon 01.07. 2000.

g)

Steinar Førde er innvilget permisjon uten lønn fra sin stilling som avdelingsleder for teknisk avdeling 10.05.-15.07. 2000 for å tiltre annen stilling utenfor Universitetet.

h)

Jan Olav Gatland har fått støtte med inntil kr. 6.200 til deltakelse på Det 67. norske bibliotekmøte og NBFs landsmøte i Oslo 06.-05.04. 2000.

i)

Randi Bolstad har fått støtte med inntil kr. 6.200 til deltakelse på NBFs landsmøte og SMH forseminar om pasientinfo i Oslo 05.-08.04. 2000.


S 08/2000.

ÅRSPLAN 2000 FOR UB

Forslag til årsplan 2000 for UB, basert bl.a. på innkomne årsplaner for UBs avdelinger, var sendt ut på forhånd. Forslaget ble drøftet på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 31.03. 2000.

Forslaget til årsplan ble gjennomgått på styremøtet. Bibliotekdirektøren fremmet på møtet forslag til endringer/tilføyelser på enkelte punkter på grunnlag av drøftingen i Samarbeidsutvalget. Også på styremøtet ble det fremmet forslag til noen mindre endringer i planen.

Vedtak:

Styret sluttet seg til det utsendte forslag til årsplan 2000 for UB med de endringer som fremkom på styremøtet.

Endelig versjon av årsplan 2000 for UB er tilgjengelig på web-adressen

http://www.ub.uib.no/felles/om/aarsplan-2000.htm


S 09/2000.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS MV.

a) Søknad om deltakelse på konferanse - universitetsbibliotekar Maya Thee

Universitetsbibliotekar Maya Thee har søkt om støtte til å oppholde seg i Canada i perioden 08.-28.07.2000 for bl.a. å delta på "Sixth International ISKO Conference" i Toronto 10.-13. juli 2000. Resten av tiden vil hun oppholde seg ved University of Toronto og National Library of Ottawa, der hun oppgir at hun vil drive "research for my meta site project". Kostnadene er oppgitt til samlet sum kr. 37.625,-.

Fakultetsbibliotekar Astrid Utne anbefaler ikke søknaden, da den bare inneholder opplysninger om konferansen, og ingenting om innholdet av oppholdet ellers.

En forutsetning for å tildele midler til kurs, konferanser o.l. er at søknaden er begrunnet. Styret finner det særlig påkrevet å kreve en godt faglig begrunnet og dokumentert søknad for å kunne ta stilling til tildeling av midler i en slik størrelsesorden som det her er søkt om.

Vedtak:

Søknad fra Maya Thee om støtte til å oppholde seg i Canada i perioden 08.-28.07.2000 innvilges ikke, da det ikke foreligger noen begrunnelse for hvilket utbytte Maya Thee vil ha av å delta på "Sixth International ISKO Conference" i Toronto i forhold til sitt arbeid ved Universitetsbiblioteket, og da det heller ikke foreligger tilstrekkelig redegjørelse for oppholdet i de 16 dagene utenom konferansen.

 

b) Søknad om støtte til videreutdanning - avdelingsbibliotekar Liv Glasser

Avdelingsbibliotekar Liv Glasser har søkt om støtte til å ta 2. avd. juridikum som går over 3 semestre fra våren 2000 til våren 2001. Samlede kostnader for kursavgift, bøker og semesteravgift beløper seg til kr. 20.425,-. Hun arbeider ved EDC (European Documentation Centre) som er underlagt Det juridiske fakultetsbibliotek.

I Universitetsbibliotekets retningslinjer for tildeling av støtte til søknader om konferanser, faglige reiser, mm. vektlegges det at tiltaket er relevant for de arbeidsoppgaver som søkeren utfører eller arbeidsoppgaver søkeren vil bli tillagt. Styret ser det som prisverdig at Liv Glasser øker sin kompetanse ved å ta utdanning på fritiden. Selv om det ikke kreves juridisk bakgrunn for å jobbe som avdelingsbibliotekar på EDC, ser bibliotekdirektøren at det kan være nyttig med innsikt i dette fagområdet. UB har imidlertid normalt ikke hatt budsjettrammer til å prioritere denne type kompetanseoppbygging/videreutdanning for de tilsatte. Styret finner ikke at årets budsjett gir rom for å endre på dette, og fattet på grunnlag av ovenstående følgende

vedtak:

Søknad fra Liv Glasser om dekning av utgifter for å ta 2. avd. juridikum i perioden vår 2000 til vår 2001 innvilges ikke.

 

c) Søknad om støtte til konferanse - universitetsbibliotekar Susanne Mikki

Universitetsbibliotekar Susanne Mikki har søkt om støtte til å delta på kartgruppen i LIBER (Europeisk organisasjon for fagbibliotek) sin 12. konferanse i København 27.06-01.07. 2000. Tema for denne konferansen er "Caught in the Web or spinning it?: the role of map curators in building WWW-sources of cartographic information". Etter revidert kostnadsoverslag er kostnadene beregnet til ca. kr. 11.000.

Søknaden er anbefalt av fakultetsbibliotekar Olav Aas.

Vedtak:

Susanne Mikki får dekket utgifter inntil kr. 11.000,- for å delta på kartgruppen i LIBERs 12. konferanse i København 27.06-01.07. 2000.

 

d) Søknad om støtte til kurs i skanner og PhotoShop 5.5 - Billedsamlingen

Solveig Greve fratrådte ved behandlingen av dette punktet.

Billedsamlingen v/universitetsbibliotekar Solveig Greve har søkt om å få dekket et 2 dagers spesialtilpasset kurs i skanner og PhotoShop 5.5 for flere av medarbeiderne på Billedsamlingen. Denne kompetansen kan ikke gis internt på Universitetsbiblioteket eller på Universitetet. Det er innhentet pristilbud fra Reaktorskolen as i Bergen. Tilbudsprisene er kr. 18.700,- for 3 personer, og kr. 24.200,- for 6 personer.

Dette kurset kan også være relevant for andre miljøer ved Universitetsbiblioteket eller ved Universitetet for øvrig. Det vil være svært rimelig å utvide antall deltakere fra tre til seks på dette kurset.

Vedtak:

Billedsamlingen får dekket kursutgifter for inntil 3 personer for å benytte seg av et spesialtilpasset kurs i skanner og PhotoShop 5.5 fra Reaktorskolen på inntil kr. 18.700,-. Dersom det ved nærmere undersøkelse viser seg at det er behov for dette kurset for andre tilsatte ved UB utenom Billedsamlingen, og/eller for eksterne interessenter, gis bibliotekdirektøren fullmakt til å dekke kursutgifter for inntil tre personer til, med maks. kr. 5.500,-.

 

e) Søknad om støtte til deltakelse på Det femte nordiske juridiske bibliotekmøte for tre tilsatte ved Det juridiske fakultetsbibliotek

Det juridiske fakultetsbibliotek v/fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn har søkt om støtte for tre tilsatte ved Det juridiske fakultetsbibliotek til å delta på Det femte nordiske juridiske bibliotekmøte i Oslo 14.-16.06. 2000. Kostnadene er oppgitt til i alt kr. 13.250,- for de tre søkerne.

I tillegg er det søkt om støtte for de øvrige fire fast tilsatte ved avdelingen fra henholdsvis Det juridiske fakultet og Det juridiske bibliotekfond i Oslo. Det er gitt tilsagn om støtte til to deltakere fra Det juridiske fakultet, og en regner også med å få støtte fra Det juridiske bibliotekfond.

Styret fattet følgende

vedtak:

Universitetsbiblioteket dekker kostnader for 3 medarbeidere ved Det juridiske fakultetsbibliotek for å delta på Det femte nordiske juridiske bibliotekmøte i Oslo 14.-16.06. 2000 med inntil kr. 13.250,- Dersom det viser seg at kost- og oppholdsutgifter blir rimeligere enn det som går fram av søknadene, reduseres dekningen av kostnader tilsvarende.


S 10/2000.

DISPONERING AV MIDLER TIL EDB-UTSTYR VED UB 2000.

På grunnlag av tidligere vedtatt fordeling av UBs totalbudsjett i 2000 samt overføring av ubrukte midler fra 1999, har UB disponibelt følgende midler til innkjøp av edb-utstyr i 2000:

Leder for UBs IT-avdeling Leif Magne Iversland har utarbeidet et forslag til disponering av UBs midler til innkjøp av edb-utstyr i 2000, som ble behandlet på møte i UBs IT-utvalg 31.03. 2000. Behovene er inndelt i a-prioritet, b-prioritet og c-prioritet. Det er dekning for å anskaffe alt som er oppført med a-prioritet i forslaget, inkl. en mindre post til diverse og reserve til senere fordeling.

Vedtak:

Styret slutter seg til det utsendte forslag til disponering av UBs midler til innkjøp av edb-utstyr i 2000 på kr. 1.550.000.


S 11/2000.

EVENTUELT

  1. Neste styremøte planlegges avholdt i uke 24 (ca. 15.06. 2000?).

 

 

Møtet ble hevet kl. 13.10.

 

26.04. 2000. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 26.04.2000.