Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 23.02.2000, KL. 13.15.

 

Til stede:

 

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Solveig Greve

 

Bjørn A. Bagge

Studentrepr.:

Alf Helge Greaker

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

 

 

S 01/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 21.12.1999.

Referatet fra forrige styremøte 21.12.1999 ble godkjent.

Brita B. Hekland spurte hva som skjer videre når det gjelder forslag om nye regler for styringsorganer ved UB. Kari Garnes opplyste at Universitetsdirektøren har sendt saken ut på høring til fakultetene mv. Kopi av Universitetsdirektørens brev vil bli sendt styremedlemmene.

 

S 02/2000.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Høringsuttalelse fra UB om Rapport med forslag om å utvide database for statistikk om høgre utdanning til også å omfatte forskningsdata er oversendt Universitetsdirektøren 24.01.2000. Høringsuttalelsen er tilgjengelig ved UBs administrasjon.


b)

Avtale om samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune og Universitetet i Bergen om Europanformasjon er forlenget i tre år 01.01.2000 - 31.12.2003.


c)

Korrespondanse ang. ansvarsfordeling og samordning av tidsskriftabonnement, og arkivansvar for tidsskrifter ved elektroniske abonnement ble tatt til etterretning. Kari Garnes opplyste at det foreløpig ikke er funnet noen løsning på spørsmålet om arkivansvar for elektroniske tidsskrifter. Hun opplyste også at det både i Danmark, Sverige og Finland satses atskillig mer enn i Norge fra sentrale myndigheter på elektroniske tidsskriftabonnementer ved fag- og forskningsbibliotekene.


d)

UB har mottatt til orientering Europarådets rekommandasjon 90/5 - "Guidelines for the protection of individuals with regard to the collection and processing of personal data on information highways", som inneholder retningslinjer for å ivareta personvernhensyn for brukere og leverandører av informasjonssamfunnets tjenester. Dokumentet er tilgjengelig ved UBs administrasjon.


d)

Liv Glasser har fått støtte med inntil kr. 8.000 til en studietur til Danmark og Sverige 16.-20.02. 2000 for å besøke EDC-er, EIC og andre institusjoner som driver EU-informasjon med særlig vekt på den virksomhet som er knyttet til næringslivet.


e)

Jan Olav Gatland er innvilget permisjon uten lønn fra sin 50 % stilling som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 15.08.2000 - 01.08.2001.


f)

Følgende ansatte ved UB har fått lønnsopprykk eller omgjort sin stilling ved de lokale lønnsforhandlingene pr. 1. september 1999 (forhandlingene ble sluttført 09.12.1999):

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Avdelingsleder (seksjonssjef) Knut L. Espelid

Fakultetsbibliotekar (seksjonssjef) Astrid Utne

Fakultetsbibliotekar (seksjonssjef) Inger Johnsen

Fakultetsbibliotekar (seksjonssjef) Svenn Sivertssen

Kontorsjef Leif Magne Iversland

Avdelingsbibliotekar Liv Glasser

Avdelingsbibliotekar Asta Lunde Nord

Avdelingsbibliotekar Sissel L. Stokes

Avdelingsbibliotekar Jan Økland

Bibliotekar Randi-Karin R. Brommeland

Bibliotekar Åshild Seim

Førstekonsulent Johanne-Berit Revheim

Konsulent Betty B. Brattaule

Førstesekretær Ingrid Reigem

Førstesekretær Karin Kjettorp Johansen

Førstesekretær Torill E. Endresen

Marit Mjaavatten - fra sekretær til førstesekretær

Ole Dag Arntzen - fra førstefullmektig til sekretær

Samlet kostnad på årsbasis: Kr. 138.000, dvs. vel 0,5 % av UBs lønnsbudsjett.


g)

Leiv K. Sydnes har sammen med bibliotekdirektør Helge Salvesen ved UB Tromsø og overbibliotekar Paul Stray ved NLH skrevet et notat som innspill til Mjøsutvalgets arbeid.


h)

Kari Garnes opplyste at Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) på 25.02.2000 vedtok et strateginotat med vekt bl.a. på elektroniske bibliotektjenester.


i)

Innstilling om elektronisk publisering ved Universitetet i Bergen ble behandlet på Kollegiemøte 09.12.1999. Kollegiet vedtok å be Det sentrale IT-organet oppnevne en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med elektronisk publisering av forskningsresultater fra Universitetet i Bergen, basert på den fremlagte innstilling og høringsuttalelsene til denne. Arbeidsgruppen har fått følgende sammensetning: Kari Garnes, UB, Finn Langvad, Mat.-nat. fak., Rune Nilsen, Med. fak., Ernst Nordtveit, Jur. fak., Bente Opheim, stipendiat, HF-fak., Helge Østbye, SV-fak., leder, Jostein H. Hauge, UB, sekretær. Kopi av mandat for arbeidsgruppen ble delt ut på møtet.


j)

Regnskapsavslutning 1999 for annuum og bokkonto ble tatt til etterretning.


k)

JUBELKNUD - Knudsensamlingen på Internett - ble offisielt åpnet ved en markering på UB 17.02.2000. Dagen etter var det en demonstrasjon av databasen for kongeparet på Historisk museum i forbindelse med den offisielle åpningen av Kulturby Bergen 2000. Det vil bli tatt kontakt med SEVU med sikte på en best mulig utnyttelse av dette materialet innenfor etter- og videreutdanning.

 

S 03/2000.

DISPONERING AV UBs ANNUUM 2000

UBs disponerer kr. 7.912.000 til ordinær drift (annuum), inkl. BIBSYS driftsutgifter og internhusleie, i 2000. Av dette utgjør BIBSYS driftsutgifter kr. 2.378.000 og internhusleie kr. 2.614.000, slik at det er disponibelt kr. 2.958.000 til øvrig drift.

En del spørsmål ang. forbruk i 1999 og forslaget til fordeling i 2000 ble avklart på møtet. På dette grunnlag og på grunnlag av det utsendte forslag vedtok styret følgende fordeling av midler til drift (annuum) ved UB i 2000:

 

Styret vedtok følgende disponering av midler til inventar, oppussing/vedlikehold og til arbeidsmiljøtiltak i 2000:

 

Styret vedtok følgende disponering av midler til kjøp av ordinært utstyr i 2000:

 

S 04/2000.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS MV.

Avdelingsingeniør Erik Arnesen har søkt om støtte til å delta på konferansen "Internet Librarian & Libtech International 2000" 18.-23. mars i London. Søknaden er anbefalt av kontorsjef Leif Magne Iversland ved UBs IT-avdeling. Erik Arnesen har søkt om dekning av utgifter til kursavgift, reise og opphold, totalt kr. 23.914,-.

Arnesen fikk i fjor støtte til å delta på tilsvarende konferanse med kr. 18.600,-. Bibliotekdirektøren foreslo i sitt saksforelegg at Arnesen skulle få støtte til deltakelse på denne konferansen med inntil kr. 17.000. Brita B. Hekland mente at denne typen kompetanse burde spres på flere av UBs ansatte, og foreslo derfor at en annen fra UB burde få anledning til å delta på denne konferansen i år.

Styret fattet med 4 mot 1 stemmer følgende vedtak:

Erik Arnesen får støtte til utgifter med å delta på konferansen "Internet Librarian & Libtech International 2000" i London 18. mars - 23. mars d.å. med inntil kr. 17.000,-. Dersom UB får styrket sitt budsjett med sentrale opplæringsmidler dekkes 50% av kostnadene av disse midlene. Det er en forutsetning at søkeren innarbeider stoff fra konferansen i sin kursvirksomhet.

 

S 05/2000.

EVENTUELT.

  1. Solveig Greve opplyste at tre fagreferenter har sendt brev til Kari Garnes ang. digitalisering av emneregistre/eldre klassifikasjonsskjemaer ved UB. Styrets leder anså at en slik sak ikke var en sak for UBs styre.
  2.  

  3. Neste styremøte ble fastsatt til 04.04. 2000, etter rådsmøtet.

 

Møtet ble hevet kl. 14.50.

 


13.03. 2000. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 13.03.2000.