Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 14.12. 2000

SAK S 26/2000

 

 

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS MV.

  Søknad om deltakelse på konferanse - universitetsbibliotekar Maya Thee

Universitetsbibliotekar Maya Thee har søkt om støtte til å delta på konferansen " Information Online 2001" i Sydney, Australia, 16.-18.01. 2001. 

Kostnadene er oppgitt til samlet sum kr. 28.100,-. 

Maya Thee gir i søknaden følgende begrunnelse for at hun ønsker å delta på denne konferansen:

The programme of this conference highlights some fascinating and intriguing questions. Farwell, portalmania. The aim of the conference is to focus on tomorrow's evolving net, i.e., developments that demand the long view. Which is why I must be allowed to join these web highbrowers. We are in a new era, the time of portals is over. And finally, attending this conference will serve well as a way of learning EVERYTHING you don’t want me to know.

Maya Thees søknad har vært forelagt fakultetsbibliotekar Astrid Utne. Hun anbefaler ikke søknaden, med følgende begrunnelse:

Søkeren har aldri viderebrakt kunnskaper og erfaringer fra tidligere faglige permisjoner.

En forutsetning for å tildele midler til kurs, konferanser o.l. er at søknaden er begrunnet. Bibliotekdirektøren finner det særlig påkrevet å kreve en god faglig begrunnelse og en redegjørelse for hvordan søkeren vil bruke den kunnskapen vedkommende tilegner seg i sitt arbeid ved UB for å kunne ta stilling til tildeling av midler i en slik størrelsesorden som det her er søkt om. Bibliotekdirektøren kan ikke se at denne søknaden fra Maya Thee oppfyller disse vilkår. Ut fra disse forhold finner ikke bibliotekdirektøren å kunne tilrå at søknaden blir innvilget. Det vises for øvrig også til saksforelegg og vedtak i i beslektede saker i UBs styre 04.04. og 13.06. 2000.

Forslag til vedtak:

Søknad fra Maya Thee om støtte til å delta på konferansen " Information Online 2001" i Sydney, Australia, 16.-18.01. 2001, innvilges ikke, da det ikke foreligger tilstrekkelig begrunnelse for søknaden eller for hvordan hun vil bruke den kunnskapen hun tilegner seg på konferansen i sitt arbeid ved UB.

 

08.12. 2000.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.