Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 14.12. 2000

SAK S 25/2000

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

  

  a)

Månedsrapporter pr. nov. 2000 (foreløpig).

 

  b)

Styret har på omgang vedtatt forslag til deltakelse fra UBB på BIBSYS høstmøte i Trondheim  13.-16.11. 2000. Til intern påmeldingsfrist ved UB hadde 20 UB-ansatte meldt seg interessert i å delta fra UBB. Av disse er det tre faste referanse­gruppe­medlemmer, som vil få dekket sine utgifter av BIBSYS sentralt. Det ble satt en kostnadsramme for deltakelsen på kr 62.000 for deltakelse fra UB Bergen på BIBSYS høstmøte i Trondheim 13.-16.11. 2000. Dette gir rom for 12 deltakere fra UB utenom de tre som blir dekket av BIBSYS. I tillegg til medlemmer i referansegrupper mv., prioriteres medlemmer i BIBSYS' råd og i andre BIBSYS-grupper. For øvrig tilstrebes god representasjon fra de ulike modulene i BIBSYS og fra de store publikumsavdelingene. Under ellers like vilkår tas det også hensyn til hvem som har deltatt på tidligere BIBSYS-møter. Følgende 15 søkere fra UBB settes opp som deltakere:

 

 

 Navn

Avdeling

Gruppe/utvalg mv.

1.

Ask, Sigrun

Med. fak.bibl.

Medlem i referansegruppe samlinger

2.

Hamre, Egil

SV-fak.bibl.

Medlem i referansegruppe søk

3.

Asserson, Anne G.S.

FORSKDOK

Medlem i referansegruppe FORSKDOK

4.

Garnes, Kari

Administrasjonen

Rådsmedlem

5.

Reinton, Jens E.

Administrasjonen

Kontaktpers. avregn./fakturasystem for fjernlån

6.

Iversland, Leif Magne

IT-avd.

Deltaker på teknisk møte

7.

Olson, Stephen

Tilvekstavd.

Medlem i arbeidsgruppe for pliktavlevering

8.

Økland, Vigdis

Tilvekstavd.

 

9.

Lyng, Irmelin

HF-fak.bibl./kat.

 

10.

Lund, Bjørg

HF-fak.bibl.

Medlem i Mono-perigruppe 

11.

Castillo, Miguel

Mat.-nat. fak.bibl.

 

12.

Lein, Regina K.

Med. fak.bibl.

 

13.

Synnevåg, Marit

SV-fak.bibl.

 

14.

Ruud, Jørn W.

Jur. fak.bibl.

 

15.

Hauge, Jostein H.

FORSKDOK

 

I tillegg ble det satt opp en reserveliste på følgende 5 personer i prioritert rekkefølge:

1.

Nord, Asta Lunde

Mat.-nat. fak.bibl.

 

2.

Jensen, Kari

Med. fak.bibl.

 

3.

Janbu, Unni

Tilvekstavd.

Varamedlem i referansegruppe akkvisisjon

4.

Normo, Kari

HF-fak.bibl.

 

5.

Glasser, Liv

Jur. fak.bibl./EDC

 

 

Dersom det blir forfall blant noen av dem som dekkes av UBs ordinære budsjett, vil folk fra reservelisten kunne reise i stedet.

 

  c)

Steinar Førde har sagt opp sin stilling som avdelingsleder ved Teknisk avdeling med virkning fra 15.07. 2000.

 

  d)

Inger Johnsen har sagt opp sin stilling som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultets­bibliotek med virkning fra 17.08. 2000.

 

  e)

Hans Chr. Poppe-Jensen har sagt opp sin 25 % stilling som bibliotekar ved spesialsamlingene med virkning fra 01.01. 2001.

 

  f)

Kåre Egenberg er tilsatt som førstefullmektig (bokhenter) i 40% stilling ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek fra 21.08. 2000.

 

  g)

Kirstine Folmann er tilsatt som bibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek fra 01.12. 2000.

 

  h)

Feng-Xia Xin er tilsatt som bibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets­bibliotek fra 01.12. 2000.

 

  i)

Eli Vibeke Moldung har sagt opp sin 50 % stilling som bibliotekar ved tilvekstavdelingen med virkning fra 01.06. 2000.

 

  j)

Ellen Solvik er innvilget omsorgspermisjon uten lønn fra 50 % av sin stilling som universitets­bibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 22.05.-28.07. 2000.

 

  k)

Brita B. Hekland og Sissel S. Stokes har fått støtte med henholdsvis kr 2.310 og 3.050 for å delta på fagdager ”med søkelys på informasjonskompetanse” arrangert av SMH-spesialgruppen for medisin og helsefag i Oslo 09.-10.11. 2000 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

  l)

Liv Glasser har fått støtte med kr 1.400 for å delta på seminar i EU-informasjon og –dokumentasjon i Oslo 27.11. 2000 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

 

08.12. 2000.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.