STYREMØTE 13.06. 2000. SAK S 22/2000

 

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS MV.

 

Søknad om deltakelse på konferanse - universitetsbibliotekar Maya Thee

Universitetsbibliotekar Maya Thee har søkt om støtte til å delta på "66th IFLA Council and General Conference" i Jerusalem 13.-18. august 2000, med følgende tema: "Information for Cooperation: Creating the Global Library of the Future". Kostnadene er oppgitt til samlet sum kr. 42.600,-.

I sin begrunnelse for å delta på denne konferansen sier hun:

The IFLA conference is the most important professional international event within the library and information community. It brings together delegates, experts and suppliers from all over the world, to meet, exchange ideas, share experiences, introduce new technologies and to influence the development of libraries and information centers, both nationally and globally.

Maya Thee sin søknad har vært forelagt fakultetsbibliotekar Astrid Utne. Hun anbefaler ikke søknaden.

Bibliotekdirektøren finner ikke at Maya Thee har redegjort tilstrekkelig for sin deltakelse på IFLA-konferansen og heller ikke hvordan hun vil bruke denne kunnskapen i sitt arbeide ved UB. På denne bakgrunn finner bibliotekdirektøren ikke å kunne tilrå at søknaden innvilges. Det vises for øvrig til saksforelegg og vedtak i UBs styre i møte 4. april d.å. i sak 9/2000.

Bibliotekdirektøren fremmer på dette grunnlag følgende

forslag til vedtak:

Søknad fra Maya Thee om støtte til å delta på "66th IFLA Council and General Conference" i Jerusalem 13.-18. august 2000 innvilges ikke.

 

02.06.00

KG/MM