MØTE I UBs STYRE 05.05.2000. SAK S 17/2000.

 

FORSLAG OM Å OPPRETTE ET BIBLIOTEKS-, INFORMASJONS- OG DOKUMENTASJONSSTUDIUM VED HØGSKOLEN I BERGEN - HØRING

UB har fått til høring ovennevnte forslag, med høringsfrist 5. mai 2000. Bibliotekdirektøren har bedt en intern arbeidsgruppe, bestående av universitetsbibliotekar Regina Küfner Lein, hovedbibliotekar Marit Kullerud og hovedbibliotekar Eli Schilbred, om å utarbeide et forslag til høringsuttalelse fra UB i denne saken. Deres høringsnotat følger vedlagt. Selve innstillingen der det foreslås å opprette et biblioteks-, dokumentasjons- og informasjonsstudium ved Høgskolen i Bergen, er sendt styremedlemmene tidligere.

Universitetsbiblioteket ser på det fremlagte forslaget som en viktig og nyskapende utdanningsplan for vår region, der utdanningen blir direkte integrert i høyere utdanning i universitets- og høgskolesystemet, og tilrettelagt så fleksibelt at den kan innpasses i ulike fag- og yrkesutdanninger. Spesielt for Universitetsbiblioteket er en slik type utdanning av meget stor interesse og verdi. Gjennom en slik utdanning kan bibliotekets behov både for akademisk fagpersonale og for personale med bibliotekfaglig kompetanse dekkes. En slik "kombinasjonsutdanning", der det inngår elementer både fra vanlige universitetsstudier og fra den tradisjonelle bibliotekarutdanningen, vil etter UBs syn representere et stort framskritt for fagbiblioteksektoren.

Den samarbeidsmodellen mellom Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen som det her legges opp til, gir muligheter for å trekke inn en rekke nye undervisningsemner i forhold til tradisjonell bibliotekutdanning i Norge. Dette kan gjøre studiet attraktivt også for nye grupper som ønsker å arbeide innen feltet kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling.

Universitetet i Bergen bør sette seg som mål å bli en sentral medspiller i den videre utformingen av dette studietilbudet.

Universitetsbiblioteket viser for øvrig til høringsnotatet fra den interne arbeidsgruppen ved UB, der en går mer detaljert inn på selve forslaget. og slutter seg til de hovedsynspunktene som kommer fram i dette høringsnotatet.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til høringsnotatet fra en intern arbeidsgruppen ved UB og til Bibliotekdirektørens forslag til høringsuttalelse fra UB om forslag om å opprette et biblioteks-, dokumentasjons- og informasjonsstudium ved Høgskolen i Bergen.

 

28.04. 2000. KG/JER