MØTE I UBs STYRE 05.05. 2000. SAK S 16/2000.

 

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS MV.

 

Søknader om deltakelse på fagreferentkonferansen 2000, Oslo 19.-21.06..2000

Følgende 15 UB-ansatte har søkt om å få delta på fagreferentkonferansen 2000, som vil bli holdt i Oslo 19.-21. juni 2000:

Bibliotekdirektør

Kari Garnes

Det hist.-fil. fakultetsbibliotek

Ellen Solvik

 

Ragnhild Ullern

Kari Walde

Jan Olav Gatland

Astrid Utne

Det mat.-nat. fakultetsbibliotek:

Øystein Tødenes

 

Dag Vaula

Olav Aas

Det medisinske fakultetsbibliotek

Regina Küfner Lein

Det samfunnsvit. fakultetsbibliotek

Egil Hamre

Pål Bakka

Det juridiske fakultetsbibliotek

Halvor Kongshavn

Kirsti L. Jacobsen

Det psykologiske fakultetsbibliotek

Inger Johnsen

Søkerne er ført opp i prioritert rekkefølge fra de enkelte avdelinger.

Dersom minst 10 personer reiser, gis det rabatt på flybilletten og kostnadene vil da bli pr. person:

Konferanseavgift

kr.

1.050

Kost inkl. fratrekk for frokost og lunsj

"

700

Overnatting, 2 døgn

"

1.500

Fly, tog og buss

"

2.080

kr.

5.330

Halvor Kongshavn har opplyst at han får dekket reiseutgiftene, da han skal delta på en konferanse i Oslo i tilknytning til denne konferansen. Pål Bakka er invitert til å holde innlegg og hans oppholds- og reiseutgifter kan derfor delvis bli dekket av UBO.

Kostnadene pr. deltaker er i utgangspunktet beregnet til ca. kr. 5.850,-, men det er opplyst fra reisebyrået at ved bestilling av gruppebillett til minst 10 personer samlet vil flyprisen bli redusert med ca. kr. 520,- pr. deltaker, slik at kostnaden pr. deltaker i så fall blir ca. kr. 5.330,-.

I programmet for årets fagreferentkonferanse er det flere interessante innslag, bl.a. "Emneportal, digitalt bibliotek". Det skal bygges opp et samarbeid på dette feltet på tvers av institusjonene og bibliotekdirektøren mener det er svært viktig at UBB engasjerer seg i dette. Denne konferansen gir god anledning til å utvikle samarbeid og få etablert et kontaktnett med fagreferenter på tilsvarende fagområder på de andre fagbibliotekene. Det er i år satt av en større pott til opplæring, konferanser mm. enn tidligere. På bakgrunn av at det er særdeles viktig at så mange som mulig av fagrefenerentene deltar på denne konferansen, har bibliotekdirektøren vurdert det slik at UBB i år kan sette av en større pott til deltakelse på den årlige fagreferentkonferansen enn det er gjort tidligere år. Forutsatt at samtlige 15 søkere fra UBB får delta, vil samlete kostnader bli ca. kr. 75.000.

 

Forslag til vedtak:

De 15 søkerne får støtte til å delta på fagreferentkonferansen i Oslo 19.-21. juni d.å. innenfor en kostnadsramme på hver enkelt som spesifisert ovenfor, samlet ca. kr. 75.000.

 

 

02.05.2000. Kari Garnes/MM.