STYREMØTE 05.05. 2000. SAK S 14/2000.

 

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM BIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISK FAKULTETSBIBLIOTEK

Avdelingsbibliotekar Marit Blytt har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. juni 2000. Hun har hatt arbeidsplass i katalogtjenesten ved Det Historisk-filosofiske fakultetsbibliotek og på konverteringsprosjektet, Avdeling for forskningsdokumentasjon.

I lys av budsjettsituasjonen for UB har bibliotekdirektøren vurdert om det er grunnlag for å holde stillingen ledig. Konverteringsprosjektet har en god framdrift, og avdelingen ser det som helt nødvendig å opprettholde ressursnivået på personalsiden for å holde den planlagte framdriften. Bibliotekdirektøren er også av den oppfatning at prosjektet vil være skadelidende hvis denne stillingen holdes ledig. Den andre halvdelen av stillingen har vært knyttet til katalogtjenesten på HF-fakultetsbiblioteket. Det holdes for tiden flere stillinger ledig ved HF-fakultetsbiblioteket. Avdelingens bibliotektjeneste knyttet til Griegakademiet har en stilling. UB overtok denne tjenesten med svært mye ugjort arbeid med samlingene, og det har ikke vært mulig å sette inn tilstrekkelig med ressurser på dette arbeidet med bare én stilling knyttet til denne bibliotektjenesten. Bibliotekdirektøren har derfor i samarbeid med HF-fakultetsbiblioteket vurdert det slik at det er nødvendig å besette denne stillingen, men at den for tiden får arbeidsplass på avdelingens bibliotektjeneste ved Griegakademiet.

På konverteringsprosjektet er det i dag 3 hele stillinger. Det vil ta lang tid å lære opp nye personer på dette området. I samarbeid med avdelingslederne for Avdeling for forskningsdokumentasjon og HF-fakultetsbiblioteket og Anne Åsmul er det derfor besluttet at Anne Åsmul arbeider i hel stilling på konverteringsprosjektet slik at den ledige stillingen vil få arbeidsplass i utlånet på HF-fakultetsbiblioteket, og på bibliotektjenesten knyttet til Griegakademiet. Bibliotekdirektøren mener det er viktig å rekruttere unge bibliotekarer til UB og er av den oppfatning at den ledige stillingen er egnet til dette formål. Marit Blytt innehar en stilling som avdelingsbibliotekar, kode 1178. Til denne stillingen kreves det erfaring og den er derfor ikke egnet til rekruttering av ferske bibliotekarer.

Bibliotekdirektøren har derfor vurdert det slik at for å gi ferske bibliotekarer en sjanse er det naturlig å lyse ut den ledige stillingen som bibliotekar, kode 1213, og fremmer derfor følgende

forslag til vedtak:

Det lyses ut en stilling som bibliotekar (kode 1213) ved UB, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, i henhold til vedlagte utlysingstekst.

 

 

02.05.00

KG/MM