MØTE I UBs STYRE 04.04. 2000. SAK S 09/2000.

 

 

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS MV.

 

a) Søknad om deltakelse på konferanse - universitetsbibliotekar Maya Thee

Universitetsbibliotekar Maya Thee har søkt om støtte til å oppholde seg i Canada i perioden 08.-28.07.2000 for bl.a. å delta på "Sixth International ISKO Conference" i Toronto 10.-13. juli 2000. Resten av tiden vil hun oppholde seg ved University of Toronto og National Library of Ottawa der hun oppgir følgende grunn:

"research for my meta site project".

Kostnadene er oppgitt til samlet sum kr. 37.625,-.

Maya Thee sin søknad har vært forelagt fakultetsbibliotekar Astrid Utne. Utne anbefaler ikke søknaden, da søknaden bare inneholder opplysninger om konferansen, og ingenting om innholdet av oppholdet ellers.

En forutsetning for å tildele midler til kurs, konferanser o.l. er at søknaden er begrunnet. Bibliotekdirektøren finner det særlig påkrevet å kreve en godt faglig begrunnet og dokumentert søknad for å kunne ta stilling til tildeling av midler i en slik størrelsesorden som det her er søkt om. Bibliotekdirektøren kan ikke se at denne søknaden fra Maya Thee oppfyller disse vilkår. Ut fra dette forhold finner ikke bibliotekdirektøren å kunne tilrå at søknaden blir innvilget.

forslag til vedtak:

Søknad fra Maya Thee om støtte til å oppholde seg i Canada i perioden 08.-28.07.2000 innvilges ikke, da det ikke foreligger noen begrunnelse for hvilket utbytte Maya Thee vil ha av å delta på "Sixth International ISKO Conference" i Toronto i forhold til sitt arbeid ved Universitetsbiblioteket, og da det heller ikke foreligger tilstrekkelig redegjørelse for oppholdet i de 16 dagene utenom konferansen.

 

 

b) Søknad om støtte til videreutdanning - avdelingsbibliotekar Liv Glasser

Liv Glasser har søkt om støtte til å ta 2. avd. juridikum som går over 3 semestre fra vår 2000 til våren 2001. Samlede kostnader for kursavgift, bøker og semesteravgift beløper seg til kr. 20.425,-. Hun arbeider som avdelingsbibliotekar ved EDC (European Documentation Centre) som er underlagt Det juridiske fakultetsbibliotek.

Liv Glasser har fått anledning til å delta på en del konferanser, studieturer osv. de siste årene. Dette har vært til stor nytte i forbindelse med hennes virksomhet ved UB og må også ses på som en oppbygging av hennes personlige kompetanse.

I Universitetsbiblioteket sine retningslinjer for tildeling av støtte til søknader om konferanser, faglige reiser, mm. vektlegges det at tiltaket er relevant for de arbeidsoppgaver som søkeren utfører eller arbeidsoppgaver søkeren vil bli tillagt. Bibliotekdirektøren ser det som prisverdig at Liv Glasser øker sin kompetanse ved å ta utdanning på fritiden. Selv om det ikke kreves juridisk bakgrunn for å jobbe som avdelingsbibliotekar på EDC, ser bibliotekdirektøren at det kan være nyttig med innsikt i dette fagområdet.

UB ser imidlertid på dette studiet primært som en utdanning for Liv Glasser som ikke direkte har med hennes stilling som avdelingsbibliotekar ved EDC å gjøre. UB har normalt ikke hatt budsjettrammer til å prioritere denne type kompetanseoppbygging/utdanning for de tilsatte. Bibliotekdirektøren finner ikke at årets budsjett gir rom for å endre på dette og kan derfor ikke tilrå at søknaden blir innvilget.

forslag til vedtak:

Søknad fra Liv Glasser om dekning av utgifter for å ta 2. avd. juridicum i perioden vår 2000 til vår 2001 innvilges ikke.

 

 

c) Søknad om støtte til konferanse - universitetsbibliotekar Susanne Mikki

Susanne Mikki har søkt om støtte til å delta på kartgruppen i LIBER (Europeisk organisasjon for fagbibliotek) sin 12. konferanse i København 27.06-01.07.2000. Tema for denne konferansen er "Caught in the Web or spinning it?: the role of map curators in building WWW-sources of cartographic information".

Ut fra nye opplysninger fra Susanne Mikki samt opplysninger i søknaden framkommer kostnadene slik:

Deltakeravgift, $ 75:

ca. kr. 600,-

Fly og buss:

kr. 3.056,-

Opphold, 5 netter:

ca. kr. 3.000,,

Kost, 6 dg. à 650,-:

kr. 3.900-,

Andre utgifter:

kr. 400,-

Totalt:

ca. kr. 10.956,-

 

Søknaden er anbefalt av fakultetsbibliotekar Olav Aas. Han uttaler følgende:

Susanne Mikki har fått ansvar for kartsamlinga ved UBBRB. Ho er også med i ei arbeidsgruppe som for tida arbeider med kartproblematikken for heile UBB. Det vil difor vere av stor verdi og nytte for Universitetsbiblioteket at Susanne kan få høve til å delta på denne konferansen.

Arbeidet med kart har lenge vært nedprioritert på Universitetsbiblioteket. Susanne Mikki har nå tatt fatt i arbeidet med kartsamlingen på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek og er også med i en arbeidsgruppe som ser på kartproblematikken for hele UB. Bibliotekdirektøren ser svært positivt på at dette arbeidet er satt i gang. Deltakelse på en slik europeisk konferanse vil gi nyttig kompetanse og verdifulle kontakter innen arbeid med kartsamlingen på UB. Kartgruppen innen LIBER-organisasjonen er kjent for å utføre dynamisk og aktivt arbeid innen dette feltet. Bibliotekdirektøren vil derfor rå styret til å innvilge søknaden.

forslag til vedtak:

Susanne Mikki får dekket utgifter inntil kr. 11.000,- for å delta på kartgruppen i LIBER sin 12. konferanse i København 27.06-01.07.2000.

 

 

d) Søknad om støtte til kurs i skanner og Photoshop 5.5 - Billedsamlingen

Billedsamlingen v/universitetsbibliotekar Solveig Greve har sendt søknad om å få dekket et 2 dagers spesialtilpasset kurs i skanner og Photoshop 5.5 for flere av medarbeiderne på Billedsamlingen. Denne kompetansen kan ikke gis internt på Universitetsbiblioteket eller på Universitetet. Det er innhentet pristilbud fra ReaktorSkolen as i Bergen. Tilbudsprisene er:

Priseksempel for 3 personer:

2 dg. à 8.600,-:

17.200,-

lunsj, 6 stk. à 75,-:

450,-

Kursdokumentasjon à 350,-:

1.050,-

Sum:

18.700,-


Priseksempel for 6 personer:

2 dg. à 10.600,-:

21.200,-

lunsj, 12 stk. à 75,-:

900,-

Kursdokumentasjon à 350,-:

2.100,-

Sum:

24.200,-

 

Ved å ta dette kurset får Billedsamlingen en basiskompetanse på å behandle bilder for tilgjengeliggjøring slik at fotografen kan konsentrere seg om mer kvalifiserte oppgaver. Kurset inngår i en plan for opplæring for Billedsamlingens medarbeidere for år 2000 og vil styrke den generelle kompetansen på avdelingen knyttet til arbeidet som utføres her.

Bibliotekdirektøren synes det er positivt at Billedsamlingen tar initiativ til å heve kompetansen på avdelingen slik at de blir i stand til å møte de utfordringer som kommer. Bibliotekdirektøren vil derfor tilrå at søknaden blir innvilget.

Dette kurset kan også være relevant for andre miljø ved Universitetsbiblioteket. Det har ikke vært tilstrekkelig tid til å utrede dette nå, men bibliotekdirektøren vil be om at styret gir bibliotekdirektøren fullmakt til å dekke utgifter for inntil 3 personer fra andre miljø enn Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket dersom det viser seg at dette kurset er relevant for arbeidet i disse miljøene. Totale kostnader for tre personer ekstra vil beløpe seg til kr. 5.500,-. Det vil derfor være svært rimelig å utvide antall deltakere fra tre til seks på dette kurset. Bibliotekdirektøren vil derfor rå styret til å gjøre følgende vedtak:

forslag til vedtak:

Billedsamlingen får dekket kursutgifter for inntil 3 personer for å benytte seg av et spesialtilpasset kurs i skanner og Photoshop 5.5 fra Reaktorskolen på inntil kr. 18.700,-.

Dersom det ved nærmere undersøkelse viser seg at det er behov for dette kurset på andre avdelinger i tillegg til Billedsamlingen gis bibliotekdirektøren fullmakt til å dekke kursutgifter for inntil tre personer, maks. kr. 5.500,-.

 

 

KG/MM. 31.03. 2000