STYREMØTE 23.02. 2000. SAK S 04/2000.

 

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER/STØTTE TIL DELTAKELSE I KURS MV.

Avdelingsingeniør Erik Arnesen har søkt om støtte til å delta på konferansen "Internet Librarian & Libtech International 2000" 18.-23. mars i London. Søknaden er anbefalt av kontorsjef Leif Magne Iversland ved UBs IT-avdeling.

Iversland skriver bl.a. følgende i sin anbefaling: Konferansen inneholder flere aktuelle temaer for UB, bl.a. elektroniske ressurser, virtuelle tjenester, design av web-steder, søkemaskiner og opplæring av sluttbrukere. Temaene ses i en bibliotekssammenheng. Den videre utvikling av digitale informasjonstjenester er et meget sentralt område for UB. Søkeren står sentralt i arbeidet med UBs web-sider og opplæringsvirksomhet. Videre skriver Iversland: Søkerens gode erfaring fra tilsvarende konferanse i fjor bekrefter den faglige relevans og kvalitet på konferansen og støtter formodningen om at også konferansen i år vil være nyttig for UB.

Erik Arnesen har søkt om dekning av utgifter til kursavgift, reise og opphold, totalt kr. 23.914,-.

Selve konferansen avholdes fra mandag 19. til og med onsdag 22. mars. Før og etter konferansen er det workshops slik at hele konferansen inkl. workshops er fra 18. tom. 23. mars.

Erik Arnesen har ansvar for brukeropplæring og er webkoordinator ved UB. Bibliotekdirektøren mener det er viktig at tilsatte ved UB som har ansvar for sentrale arbeidsområder for UB får anledning til å oppdatere seg og følge med i utviklingen for derved å kunne bidra til en vesentlig kompetanseheving for UBs tilsatte.

Arnesen fikk i fjor støtte til å delta på tilsvarende konferanse med kr. 18.600,-. Det skjer for tiden mye innen utvikling av elektroniske ressurser og søking på web og bibliotekdirektøren ser det derfor som svært nyttig at Arnesen får reise også på årets konferanse i London. Det er imidlertid et stort behov for opplæring i tillegg til UBs interne kurs for mange av UBs tilsatte. Det arbeides derfor med planer om kurs, seminar m.m. som vil kreve at det brukes mye midler til opplæring i år 2000. Bibliotekdirektøren vil derfor ikke anbefale støtte til full deltakelse på denne konferansen. En slik løsning antydes også fra kontorsjef Iversland. For å få en billig flybillett må avreisen skje lørdag. Deltakelse på konferansen fra søndag til onsdag vil ha følgende reise- og kursutgifter:

Fly t/r Bergen- London med avreise lørdag:

kr. 2.643,-

Kursavgift mandag-onsdag, £346,53:

kr. 4.600,-

Avgift for 2 workshops søndag, £293,76:

kr. 3.900,-

Sum

kr. 11.143,-

Her er regnet med en valutakurs på kr. 13,-, avrundet oppover.

I tillegg kommer oppholdsutgifter og lokale transportutgifter.

Deltakelse på 2 workshops torsdag vil komme på kr. 3.900,- med tillegg av ekstra oppholdsutgifter.

Bibliotekdirektøren fremmer følgende

forslag til vedtak:

Erik Arnesen får støtte til utgifter med å delta på konferansen "Internet Librarian & Libtech International 2000" i London 18. mars - 23. mars d.å. med inntil kr. 17.000,-. Dersom UB får styrket sitt budsjett med sentrale opplæringsmidler dekkes 50% av kostnadene av disse midlene. Det er en forutsetning at søkeren innarbeider stoff fra konferansen i sin kursvirksomhet.

 

 

17.02.00

KG/MM