MØTE I UBs STYRE 23.02.2000. SAK S 03/2000.

 

DISPONERING AV UBs ANNUUM 2000.

UBs disponerer kr. 7.912.000 til ordinær drift (annuum), inkl. BIBSYS driftsutgifter og internhusleie. Av dette utgjør BIBSYS driftsutgifter kr. 2.378.000 og internhusleie kr. 2.614.000, slik at det er disponibelt kr. 2.958.000 til øvrig drift.

Det er behov for nye hyller ved flere av UBs avdelinger. Det foreslås derfor en økning i tildelingen til inventar. I henhold til BIBSYS' budsjettall vil UBs BIBSYS driftsutgifter øke med kr. 284.000 i 2000. For øvrig foreslås det bare mindre justeringer i forhold til i 1999. Når det gjelder tildelingen til edb-utstyr, må denne ses i sammenheng med at UB også har fått kr. 650.000 til større utstyr på kap. 4. Det vil bli foreslått at dette beløpet i sin helhet disponeres til edb-utstyr. I tillegg vil det bli overført kr. 250.000 i ubrukte midler til edb-utstyr fra 1999 til 2000. Til sammen vil det dermed bli disponibelt 1,55 mill. kr. til kjøp av edb-utstyr i 2000, mens det ble brukt ca. 1,25 mill. kr. til dette formål i 1999.

Det foreslås følgende fordeling av midler til drift (annuum) ved UB i 2000:

 

Viderefordeling av midler til inventar ved UB i 2000.

Forutsatt at forslaget om disponering av annuum i 2000 blir vedtatt, er det disponibelt kr. 300.000 til kjøp av inventar mv., kr. 100.000 til oppussing/vedlikehold o.l., og kr. 50.000 til arbeidsmiljøtiltak, inkl. ergonomisk utbedring av arbeidsplasser og andre tiltak for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet.

Bibliotekdirektøren foreslår følgende disponering av midler til inventar, oppussing/vedlikehold og til arbeidsmiljøtiltak i 2000:

 

Viderefordeling av midler til ordinært utstyr ved UB i 2000.

Forutsatt at forslaget om disponering av annuum i 2000 blir vedtatt, er det disponibelt kr. 350.000 til kjøp av ordinært utstyr.

Bibliotekdirektøren foreslår følgende disponering av midler til kjøp av ordinært utstyr i 2000:

 

 

16.02.2000. Kari Garnes/JER.