Tilbake til UBs styre

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.12.1999, KL. 08.30.

 

Til stede:

 

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Solveig Greve

 

Bjørn A. Bagge

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Kontorsjef:

Marie Morken

Ikke til stede:

Studentrepr. Arild Helgøy

 

 

S 23/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 14.09.1999.

Referatet fra forrige styremøte 14.09.1999 ble godkjent.

 

S 24/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Regnskapsavslutning 1999, foreløpig oversikt, fulgte som vedlegg til saklisten. Så langt en har oversikt over pr. i dag regner en med en mindre overskridelse på UBs totalbudsjett i 1999 på anslagsvis kr. 123.000. Dersom det viser seg at UB ikke vil få dekket differansen mellom arbeidsgiveravgift beregnet av nettolønn og av bruttolønn av Universitetet sentralt, vil overskridelsen øke til anslagsvis kr. 263.000.

b)

Inger Johnsen er innvilget permisjon uten lønn fra sin stilling som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek 23.09.1999-31.01.2000.

c)

Eli V. Moldung er innvilget velferdspermisjon uten lønn fra sin 50 % stilling som bibliotekar ved tilvekstavdelingen 14.-30.09.99 + permisjon uten lønn/redusert arbeidstid med 10 % 01.10.-31.12.99, slik at hun i dette tidsrommet arbeider i 40 % stilling.

d)

Gunn Fasmer er etter Arbeidsmiljølovens 46A innvilget redusert arbeidstid/permisjon uten lønn fra 10 % av sin stilling som bibliotekar ved Det medisinske fakultetsbibliotek 01.01.-31.12.2000.

e)

Tilsettinger:

 

Johanne Revheim - fast 80 % stilling som førstekonsulent ved Avdeling for forskningsdokumentasjon fra 17.09. 1999.

 

Tor Øyvind Fosse - fast 50 % stilling som konsulent ved Avdeling for forskningsdokumentasjon fra 17.09. 1999.

 

Gunnar Fivelstad - avdelingsingeniør ved IT-avdelingen fra 30.08. 1999.

f)

Styret har tidligere ønsket at det på styremøtene skal gis oversikt både over de av UBs ansatte som får innvilget og de som får avslag på søknader om deltakelse på kurs, faglige reiser mv. Fordi det er i tråd med praksis ved Universitetet ellers og fordi det er kommet henvendelser om saken, går administrasjonen inn for at det heretter bare skal gis oversikt over de som får innvilget slike søknader. Det ble ellers understreket at avdelingsleder har ansvar for å følge opp sine medarbeidere, med sikte på å skaffe dem nødvendig kompetanseheving, både ved hjelp av internopplæring og ved hjelp av utvelgelse til deltakelse på eksterne kurs mv.

g)

Resultat av avstemning om permanent innføring av fleksibel arbeidstid ved UB fra 1. januar 2000:

For: 92 stemmer

Mot 16 stemmer

Det ble avgitt én blank stemme.

h)

Kari Garnes og Marie Morken orienterte om status/framdrift for arealdisponering i BT-bygget. Alle avdelinger ved UB som etter planen skal inn i BT-bygget, har i 1999 vært representert i to arbeidsgrupper som har arbeidet med disse spørsmål. Fra UBs side har det bl.a. vært prioritert at flest mulig skal få egne kontorer. Ett av problemene i BT-bygget er at det er knapphet på arealer med dagslys (vinduer), mens det er relativt godt om arealer uten dagslys. Det er også vanskelig å finne gode løsninger for alle når en skal tilpasse virksomhet innenfor rammen av allerede eksisterende arealer. Alle enheter både ved UB og ved Universitetet ellers har fått beskåret sine arealer i forhold til de oppsatte ønsker. Det ser nå ut til at arealfordelingen i bygget stort sett er fastlagt. Orienteringen fra Kari Garnes/Marie Morken ble tatt til etterretning. Det arbeides videre i arbeidsgruppene med sikte på å komme fram til best mulige løsninger for alle enheter ved UB som skal inn i BT-bygget.

i)

På møte hos Personal- og økonomidirektøren 17.12.1999 ble det bl.a. opplyst at sykelønnsordningen ved UiB vil bli lagt om fra nyttår. Fakultetenes og avdelingenes lønnsbudsjetter vil bli redusert med 1,8 %, og de frigjorte midlene vil bli benyttet til å dekke sykelønn ved sykdom utover 16 dager. Avdelingene må selv holde regnskap med sykefraværet, og sende inn krav i de tilfellene der dette blir aktuelt. Nærmere orientering og retningslinjer vil bli gitt etter nyttår.

j)

Følgende er oppnevnt som medlem/varamedlem for UB i Likestillingskomiteen ved UiB for perioden 01.01.2000 - 31.12.2001:

Medlem: Univ.bibliotekar Regina Küfner Lein

Varamedlem: Konsulent Miguel Castillo

 

S 25/1999.

DISPONERING AV UBs LØNNSBUDSJETT 2000

UBs råd vedtok på møte 14.12.1999 (sak R 24/1998) hovedfordeling av bevilgninger til UB i 2000. Det ble satt av kr 29.557.000 til lønn, under forutsetning av at differansen mellom arbeidsgiveravgift beregnet av nettolønn og av bruttolønn dekkes av Universitetet sentralt, og med forbehold om UB ennå ikke har fått offisielt tildelingsbrev for 2000. På dette grunnlag er det beregnet at det blir nødvendig med en innsparing på lønnsbudsjettet i 2000 på kr. 833.500.

Dersom det viser seg at differansen mellom arbeidsgiveravgift beregnet av nettolønn og av bruttolønn likevel ikke blir dekket av Universitetet sentralt, må lønnsbudsjettet styrkes med ca. kr. 140.000, slik at samlet lønnsbudsjett i så fall blir kr. 29.697.000. Etter at lønnsbudsjettet ble satt opp, er det også opplyst at sykelønnsordningen ved UiB vil bli lagt om fra nyttår, slik at lønnsbudsjettet vil bli redusert med ca. 1,8 % (vel kr. 500.000). Til gjengjeld vil UB kunne få dekket sykelønn for sine ansatte ved sykdom utover 16 dager. Det er umulig å vite på forhånd hvordan dette vil slå ut for UB (om UB vil "tjene" eller "tape" på denne omleggingen).

Rådet gikk på møtet 14.12.1999 inn for at åpningstidene ved UBs utlånsavdelinger som hovedregel skal opprettholdes på samme nivå som i 1999, dvs. at de fleste utlånsavdelingene skal være åpne mandag - fredag kl. 9 - 18 i semestrene, men at periodene med ettermiddagsåpent skal kortes noe ned i forhold til i 1999.

Det anses ikke å være grunnlag for å opprette nye stillinger ved UB i 2000.

Vedlagt fulgte oversikt over ledighet/innsparingsmuligheter i faste stillinger ved UB i 2000 som er kjent pr. i dag, samt forslag til tilsettinger/vikarordninger/engasjementer i en del av disse stillingene, slik at resultatet blir en samlet innsparing på lønnsbudsjettet i 2000 på kr. 822.422.

Vedtak:

  1. Styret sluttet seg til det vedlagte forslag til tilsettinger/vikarordninger/engasjementer i ledige stillinger ved UB i 2000.
  2. Periodene med ettermiddagsåpent i 2000 settes i utgangspunktet til 11.01. - 09.06. og 28.08. - 15.12. Periodene kan eventuelt forskyves, men skal i alle fall til sammen utgjøre 38 uker på årsbasis.

 

 

S 26/1999.

EVENTUELT.

  1. Leiv K. Sydnes opplyste at Universitetsdirektøren har bedt ham og Kari Garnes utarbeide forslag til nye regler for styringsorganer ved UB, for at disse skal komme mer i samsvar med den nye Universitets- og høgskoleloven av 1995. Det er oversendt et forslag fra Sydnes og Garnes til Universitetsdirektøren. Det forventes nå at saken vil bli videre utredet og behandlet i alle aktuelle organer.
  2. Leiv K. Sydnes takket styremedlemmene for innsatsen i styret i 1999.

 

 

Møtet ble hevet kl. 10.10.

 

12.01. 2000. KG/JER.

 


Tilbake til UBs styre | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 12.01.2000.